Ενημέρωση Μετόχων - 31.12.2010

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 8 Δεκεμβρίου 2010, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στον σύνδεσμο http://www.dei.gr/ecPage.aspx?id=14969&nt=18&lang=1 . Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 643 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 172.959.665 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι απαρτία 74,55%.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

- Εγκρίθηκε κατ΄αρχάς η μεταβίβαση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που ασκούνται σήμερα από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (της οποίας το Καταστατικό θα τροποποιηθεί αναλόγως), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 280/7.12.2010 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και η έναρξη των σχετικών διαδικασιών με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 172.959.665, ψήφισαν 172.531.682 υπέρ (99,753%), 415.133 κατά (0,240%) και 12.850 παρών (0,007%).

- Εγκρίθηκε κατ΄αρχάς η μεταβίβαση του συνόλου των δραστηριοτήτων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας που ασκούνται σήμερα από τη Γενική Διεύθυνση Διανομής και τη Διεύθυνση Διαχείριση Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε. στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.» (της οποίας το Καταστατικό θα τροποποιηθεί αναλόγως και με την προϋπόθεση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 294/21.12.2010 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η έναρξη των σχετικών διαδικασιών με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 172.959.665, ψήφισαν 172.390.713 υπέρ (99,671%), 565.935 κατά (0,327%) και 3.017 παρών (0,002%).


Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form