Ενημέρωση Μετόχων - 01.07.2010

Αποτελέσματα 8ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Ιουνίου 2010, η 8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απαρτία 66.55%. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συζήτησε και ενέκρινε το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης (1.1.2009 έως 31.12.2009) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : Προσαρμογή του άρθρου 8 του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.18 του Νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄85/4-6-2010). Κατάργηση παραγράφων 2 και 3 του ως άνω άρθρου 8 και αναρίθμηση της παρ.4 σε παρ.2 αυτού.Αθήνα, 1-7-2010

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form