Ενημέρωση Μετόχων - 19.11.2009

Πρόσκληση σε Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας στις 17/12/09

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2


Σύμφωνα με τα άρθρα 20, παρ. 1 και 10, παρ. 2, εδάφ. γ΄ του Καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αριθ. 227/19.11.2009 καλεί τους Μετόχους της Μειοψηφίας σε Ειδική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄ π.μ. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

"Εκλογή δύο (2) νέων Εκπροσώπων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2, εδάφ. γ΄ του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας των Εκπροσώπων της, ως Μελών, στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο".

Οι Μέτοχοι της Μειοψηφίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Ειδική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα - 5ος όροφος, γραφείο 515) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00' έως 13:00', τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Ειδικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 11.12.2009) τα παρακάτω έγγραφα :

α. Όσοι από τους Μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην Ειδική Συνέλευση, που εκδίδει η εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

β. Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι η Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στην Ε.Χ.Α.Ε. και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι της Μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, σε Επαναληπτική Ειδική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 22 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄, με το ίδιο ως άνω θέμα Ημερήσιας Διάταξης, τηρουμένης της ως άνω διαδικασίας κατάθεσης στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων των σχετικών εγγράφων, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Επαναληπτικής Ειδικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 16.12.2009), κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09:00΄έως 12:00΄.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο"

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form