Ενημέρωση Μετόχων - 16.06.2009

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την 7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 25.6.2009

Επί του 1ου θέματος :
Η έβδομη εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31η Δεκεμβρίου 2008. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού και δημοσιεύονται από το ΔΣ πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Ταμειακών Ροών, τον Πίνακα Μεταβολής της Καθαρής Θέσεως και τις επ'αυτών Σημειώσεις. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν τις θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΕ οι οποίες υφίσταντο κατά την έβδομη εταιρική χρήση. Οι θυγατρικές αυτές είναι οι εξής : "ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ", "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ", "ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ ΑΕ", "ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΑΕ", "ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 ΑΕ","ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1 ΑΕ", "ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 2 ΑΕ", "SOLARLAB AE", "ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΑΕ" και "ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΕ". Η διαδικασία εκκαθάρισης της "ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ ΑΕ" δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 5.823,5 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 13% σε σύγκριση με το 2007. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 343,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 58% σε σύγκριση με το 2007, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών των υγρών καυσίμων, του φυσικού αερίου και της ενέργειας, επίσης λόγω της δαπάνης για δικαιώματα εκπομπών CO2 και τέλος λόγω της μείωσης της παραγωγής των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις, οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένης και της επεξηγηματικής έκθεσης του ΔΣ, όπως έχουν εγκριθεί από το ΔΣ στην από 24-3-2009 συνεδρίασή του, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί του 2ου θέματος :
Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις, η χρήση 2008 ήταν ζημιογόνος. Συγκεκριμένα, οι ζημίες ανήλθαν σε 395,9 εκατ. ευρώ, έναντι προ φόρων κερδών 276,4 εκατ. ευρώ το 2007. Για το λόγο αυτό, ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση ότι δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2008.

Επί του 3ου θέματος :
Κατόπιν της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει, με ονομαστική κλήση, την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της έβδομης εταιρικής χρήσης, κατ'εφαρμογή του άρθρου 29 του καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 35 Κ.Ν. 2190/1920.

Επί του 4ου θέματος :
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.5 εδάφιο (α) του καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ, εάν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει μέλος του ΔΣ εκλεγμένο από το μέτοχο της πλειοψηφίας (το Ελληνικό Δημόσιο), τα εναπομείναντα μέλη εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης και της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, παραιτήθηκαν δύο μέλη ΔΣ που εκλέγονται από το μέτοχο της πλειοψηφίας. Πρόκειται για τους κκ Σ. Ευσταθόπουλο και Γ. Σφακιανάκη, σε αντικατάσταση των οποίων το ΔΣ της 18-6-2009 θα εκλέξει δύο νέα μέλη. Κατ'εφαρμογή του άρθρου 10 παρ.5 εδάφιο (α) του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει την εκλογή των δύο νέων μελών ΔΣ.

Επί του 5ου θέματος :
Το ΔΣ της εταιρείας, ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 10,11,12,18,20,21,23,24,25,26,30,31, 32,34,35 και 36 και την κατάργηση του άρθρου 37 του ισχύοντος καταστατικού. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της ανάγκης εναρμόνισης του καταστατικού με διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007 και διατάξεις του Ν. 3429/2005 περί της οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και με βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.
Το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού είναι διαθέσιμο σε αρχείο .ppt στην εταιρική ιστοσελίδα. http://www.dei.gr/ecPage.aspx?id=5724&nt=18&lang=1

Κατόπιν αυτού, οι ως άνω τροποποιήσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Επί του 6ου θέματος :
Στο άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας, ορίζεται ότι οι αμοιβές των μελών ΔΣ υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κατ'εφαρμογή της ανωτέρω καταστατικής πρόβλεψης, η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές των μελών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων και των αποζημιώσεων για μετακινήσεις εκτός έδρας και για συμμετοχές σε συμβούλια και επιτροπές, για τη δωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008, συνολικού ύψους 736.172 Ευρώ, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜΟΙΒΗ
Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 303.585
Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 200.000
Γιαννίδης Ιωάννης, Μέλος 13.120
Καρέλλας Παναγής, Μέλος 11.203
Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Μέλος 26.000
Κορτέσης Μιχαήλ, Μέλος 26.572
Μαρινίδης Γεώργιος, Μέλος 27.550
Μέργος Γεώργιος, Μέλος 26.000
Μίχαλος Κωνσταντίνος, Μέλος 26.000
Παναγόπουλος Ιωάννης, Μέλος 26.000
Σφακιανάκης Γεώργιος, Μέλος 24.143
Τσαρούχας Ιωάννης, Μέλος 26.000

Επίσης, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών ΔΣ για την εταιρική χρήση 2009, ως εξής :

Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Ι. Αθανασόπουλο:
1. την καταβολή ποσού Ευρώ 120.000 που αντιστοιχεί στο 40% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, χωρίς τη σύνδεσή της με την επίτευξη Επιχειρησιακών στόχων.
2. την καταβολή ποσού Ευρώ 180.000 που αντιστοιχούν στο 60% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, σε συνδυασμό με την επίτευξη των εξής Επιχειρησιακών στόχων:
2.1. ποσό Ευρώ 60.000, που αντιστοιχεί στο 20% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, συνδέεται με την επίτευξη του προϋπολογισμού του έτους 2009,
2.2. ποσό Ευρώ 60.000, που αντιστοιχεί στο 20% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, συνδέεται με την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ελεγχόμενων δαπανών ύψους 90 εκατ. Ευρώ για το 2009, και
2.3. ποσό Ευρώ 60.000, που αντιστοιχεί στο 20% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, συνδέεται με την επίτευξη του στόχου ανάθεσης έργων κατασκευής Μονάδων παραγωγής ισχύος 2.400 MW.
3. Η πρόβλεψη απόδοσης μεταβλητών αποδοχών (bonus) για το 2009 να μην ενεργοποιηθεί καθόλου, ανεξάρτητα από τα οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης.

Για τον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Χατζηαργυρίου:
1. την καταβολή ποσού Ευρώ 80.000 που αντιστοιχεί στο 40% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, χωρίς τη σύνδεσή της με την επίτευξη Επιχειρησιακών στόχων.
2. την καταβολή ποσού Ευρώ 120.000 που αντιστοιχούν στο 60% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, σε συνδυασμό με την επίτευξη των εξής Επιχειρησιακών στόχων:
2.1. ποσό Ευρώ 40.000, που αντιστοιχεί στο 20% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, συνδέεται με την επίτευξη του προϋπολογισμού του έτους 2009,
2.2. ποσό Ευρώ 40.000, που αντιστοιχεί στο 20% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, συνδέεται με την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ελεγχόμενων δαπανών ύψους 90 εκατ. Ευρώ για το 2009, και
2.3. ποσό Ευρώ 40.000, που αντιστοιχεί στο 20% των σταθερών ετήσιων αποδοχών του 2008, συνδέεται πρώτον με τη μείωση των απωλειών ρεύματος (τεχνικές και μη τεχνικές) κατά 15% για το 2009, και δεύτερον τη βελτιστοποίηση του συστήματος καταμέτρησης και επίτευξη δύο (2) καταμετρήσεων το χρόνο ανά πελάτη μέσα στα πλαίσια του υφιστάμενου κόστους καταμέτρησης για το 2009.
3. Η πρόβλεψη απόδοσης μεταβλητών αποδοχών (bonus) για το 2009 να μην ενεργοποιηθεί καθόλου, ανεξάρτητα από τα οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης.


Για τα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντικαταστάτες τους η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει :
α) ακαθάριστη αμοιβή 800 Ευρώ ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανά Μέλος,
β) ακαθάριστη αμοιβή ανά Μέλος για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές της Εταιρείας που θα ανέρχεται σε 200 Ευρώ για κάθε συνεδρίαση,
και με ανώτατο όριο των συνολικών ακαθάριστων αμοιβών το ποσό των Ευρώ 28.000 ετησίως ανά Μέλος.

Σημειώνεται ότι, η κάλυψη δαπανών για μετακινήσεις εκτός έδρας (βάσει παραστατικών) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συμπεριλαμβάνονται στα πιο πάνω ποσά.

Σε Μέλος του ΔΣ που τυχόν ανατεθούν εκτελεστικά, διοικητικά ή διαχειριστικά καθήκοντα στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε θυγατρική της, συνεπεία των οποίων του καταβάλλεται αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών του, ουδεμία πέραν αυτής αποζημίωση για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων και τυχόν επιτροπών θα καταβάλλεται, για όσο χρόνο διατηρεί τη σχετική σύμφωνα με τα παραπάνω διοικητική θέση.

Επί του 7ου θέματος :
Σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του καταστατικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας για τον έλεγχο των ενδιαμέσων και ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των ετησίων Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων. Συνεπώς, η εκλογή των ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, από την παρούσα Γενική Συνέλευση, αφορά τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ν. 3426/2005, για την όγδοη εταιρική χρήση, 1-1-2009 έως 31-12-2009.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ορκωτούς ελεγκτές της όγδοης εταιρικής χρήσης.

Επί του 8ου θέματος :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, η Γενική Συνέλευση ορίζει τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, τα οποία είναι μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ. Κατόπιν αυτού, η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form