Ενημέρωση Μετόχων - 25.11.2009

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων ημερησίων διατάξεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της Ειδικής Συνέλευσης της Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 226/19.11.2009 και 227/19.11.2009 αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό της, προκειμένου να εκλεγούν οκτώ από τα έντεκα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της:

- Έξι μέλη σε αντικατάσταση των κ.κ. Π. Αθανασόπουλου, Ν. Χατζηαργυρίου, Γ. Μέργου, Κ. Μίχαλου, Ι. Παπαδόπουλου και Γ. Στεργίου θα εκλεγούν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων που συγκαλείται στις 15.12.2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος). Στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετέχει μόνο ο μέτοχος της πλειοψηφίας ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο και δε δικαιούνται να συμμετάσχουν οι μέτοχοι της μειοψηφίας.

-Δυο μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας θα εκλεγούν από την Ειδική Συνέλευση Μετόχων μειοψηφίας που συγκαλείται στις 17.12.2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (και θα επαναληφθεί σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στις 22.12.2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.). στα Γραφεία της εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος). Η εκλογή γίνεται σε αντικατάσταση των κ.κ. Π. Καρέλλα και Μ. Κορτέση με ψηφοφορία σε κάλπες. Στη συνέλευση αυτή δε συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο (μέτοχος πλειοψηφίας), που κατέχει το 51,12% των μετοχών της ΔΕΗ.

Οι μέτοχοι της μειοψηφίας οι οποίοι δικαιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας, να προτείνουν υποψηφίους συμβούλους, μπορούν να καταθέσουν "Πρόταση Υποψηφιότητας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της Ειδικής Συνέλευσης της Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε. " τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Ειδικής Συνέλευσης, αφού λάβουν υπόψη τους τις "Ασυμβίβαστες Ιδιότητες  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της Ειδικής Συνέλευσης της Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε." για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ. Οι προτάσεις υποψηφιότητας θα κατατίθενται στα γραφεία της ΔΕΗ ΑΕ, (οδός Χαλκοκονδύλη 30, 5ος όροφος, γραφείο 515) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00΄ έως 13:00΄. Οι υποψηφιότητες θα αναρτώνται στο website της εταιρείας.
Οι μέτοχοι της μειοψηφίας των οποίων η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας υπερβαίνει συνολικά το 5%, δεν δικαιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας, να παρίστανται και να ψηφίζουν στην Ειδική Συνέλευση για το ποσοστό που υπερβαίνει το 5%.

Η θητεία του μέλους το οποίο υποδεικνύεται από την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και διορίζεται με απόφαση Υπουργού, λήγει στις 8.1.2010, οπότε και θα διορισθεί από τον αρμόδιο Υπουργό νέο μέλος, με θητεία η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.3 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας, λήγει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2010.

Η θητεία των δύο μελών που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους (του κ. Γ. Μαρινίδη και του κ. Ι. Τσαρούχα) λήγει στις 25 Φεβρουαρίου του 2010 οπότε και θα εκλεγούν νέα μέλη βάσει διαδικασίας που προβλέπεται από το καταστατικό.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο είναι δυνατή η επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form