Ενημέρωση Μετόχων - 25.06.2009

Αποτελέσματα 7ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009, η 7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απαρτία 55,90%. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συζήτησε και ενέκρινε το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης (1.1.2008 έως 31.12.2008) της ΔΕΗ Α.Ε., όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Επικύρωση εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς τους.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Τροποποίηση των άρθρων υπ΄αριθ., 10, 11, 12, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35 και 36 και κατάργηση του Κεφαλαίου Ζ - άρθρου 37, του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, η Γενική Συνέλευση όρισε τους κ.κ. Παναγή Καρέλλα, Μιχαήλ Κεφαλογιάννη και Γεώργιο Μέργο ως τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Eταιρείας, τα οποία είναι μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ.


Αθήνα, 25-6-2009

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form