Ενημέρωση Μετόχων - 08.07.2008

Πρόσκληση σε Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας της ΔΕΗ ΑΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με τα άρθρα 20, παρ. 1 και 10, παρ. 5, εδάφ. β΄ του Καταστατικού της Εταιρείας και με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει, καλούνται οι Μέτοχοι της Μειοψηφίας σε Έκτακτη Ειδική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 31 Ιουλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ π.μ. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

" Εκλογή νέου Μέλους - Εκπροσώπου των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 20, παρ. 1 και 10, παρ. 5 εδάφ. β΄του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω παραίτησης Εκπροσώπου των από Μέλος ".

Οι Μέτοχοι της Μειοψηφίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Ειδική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα - 5ος όροφος, γραφείο 515) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09:00' έως 12:00' , τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 25.7.2008) τα παρακάτω έγγραφα :

α. Όσοι από τους Μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Ειδική Συνέλευση, που εκδίδει η εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

β. Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι η Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στην Ε.Χ.Α.Ε. και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι της Μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, σε Επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 11 Αυγούστου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00' , με το ίδιο ως άνω θέμα Ημερήσιας Διάταξης, τηρουμένης της ως άνω διαδικασίας κατάθεσης στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων των σχετικών εγγράφων, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Επαναληπτικής Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 5.8.2008), κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09:00' έως 12.00'.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form