Ενημέρωση Μετόχων - 15.05.2008

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την 6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 12/6/2008

Επί του 1ου θέματος :
Η έκτη εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2007. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού, να δημοσιεύσει κατά τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ και του Ομίλου ΔΕΗ, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και αφορούν τη χρήση αυτή. Οι ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Ταμειακών Ροών, Πίνακας Μεταβολής της Καθαρής Θέσεως μαζί με τις επ' αυτών Σημειώσεις) και η Έκθεση Διαχείρισης ΔΣ, συμπεριλαμβανομένης και της επεξηγηματικής έκθεσης ΔΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν.3371/2005), θα υποβληθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν τις θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΕ, οι οποίες υφίσταντο κατά την έκτη εταιρική χρήση. Οι θυγατρικές αυτές είναι "ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.", "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε", "ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.", "ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.", "ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.", "ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 Α.Ε.", "ΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.", "ΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.", "ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 Α.Ε.", και "ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Α.Ε.". Τον Ιούνιο 2006, οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των θυγατρικών εταιρειών ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε. και ΔΕΗ ΚΡΗΤΗ Α.Ε. αποφάσισαν την λύση και υπαγωγή τους σε καθεστώς εκκαθάρισης από 1 Ιουλίου 2006, σύμφωνα με το εθνικό εμπορικό δίκαιο. Η διαδικασία εκκαθάρισης της "ΔΕΗ ΚΡΗΤΗ Α.Ε". ολοκληρώθηκε εντός του Ιουλίου 2007. Η διαδικασία εκκαθάρισης της "ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε". δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2007 ανήλθαν σε €222 εκατομμύρια περίπου. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 7,7% και ανήλθε σε €5.154,2 εκατομμύρια.
Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Ν. 3426/2005 οι ολοκληρωμένες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας, όπως ακριβώς θα ήταν υποχρεωμένες να πράξουν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Η ΔΕΗ οφείλει επίσης να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες που ασκεί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
Οι ελεγκτές των ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασμούς που προβλέπονται από το πιο πάνω άρθρο και υποβάλλουν στην οικεία Γενική Συνέλευση το πιστοποιητικό του ελέγχου τους. Μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, οι Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) μαζί με το Πιστοποιητικό των ελεγκτών, σχετικά με τους χωριστούς λογαριασμούς, κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε).
Στα πλαίσια αυτών των προβλέψεων του Νόμου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για τη χρήση 2007.
Οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, εγκρίθηκαν από το ΔΣ της εταιρείας στις 27/3/2008.

Επί του 2ου θέματος :
Για τη χρήση 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους €0,10 ανά μετοχή, δηλαδή το συνολικό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε €23.200.000. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η 24/6/2008 και ως ημερομηνία αποκοπής η 25/6/2008. Η καταβολή και πληρωμή του μερίσματος μέσω πληρώτριας Τράπεζας θα γίνεται στους εξουσιοδοτημένους χειριστές με ημερομηνία έναρξης πληρωμής την 2/7/2008. Η Γενική Συνέλευση, ως αρμόδια να αποφασίσει για τη διάθεση των κερδών κατ' άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας, καλείται να εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης κερδών και τη διανομή του μερίσματος από φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά προηγουμένων χρήσεων.

Επί του 3ου θέματος :
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 29 του Καταστατικού της ΔΕΗ και του άρθρου 35 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μετά την έγκριση των εταιρικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ονομαστική κλήση, περί της απαλλαγής των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της έκτης εταιρικής χρήσης. Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για το θέμα αυτό.

Επί του 4ου θέματος :
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5 εδάφιο (α) του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ, εάν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει μέλος του ΔΣ εκλεγμένο από το μέτοχο της πλειοψηφίας (το Ελληνικό Δημόσιο), τα εναπομείναντα μέλη εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης και της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ένα νέο μέλος του ΔΣ εξελέγη κατά την ανωτέρω διαδικασία. Ο κ. Γεώργιος Σφακιανάκης, ο οποίος εξελέγη στη θέση του κου Ευάγγελου Μαγείρου. Η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει την εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ.

Επί του 5ου θέματος :
Στο άρθρο 18 του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ προβλέπεται η υποχρεωτική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο. Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και τις συμμετοχές σε Υπηρεσιακά Συμβούλια, για την εταιρική χρήση από 1-1-2007 έως 31-12-2007. Επίσης, καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1-1-2008 έως 31-12-2008, μη συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εξόδων για εκτός έδρας μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής και των συμμετοχών σε Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Επί του 6ου θέματος :
Σύμφωνα με το άρθρο 31 και 32 του Καταστατικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας για τον έλεγχο των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των ετήσιων λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τον Ν. 3426/2005. Οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι εγνωσμένου διεθνούς κύρους και να διαθέτουν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής και το νόμο. Συνεπώς, η εκλογή των ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών αφορά τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1-1-2008 έως 31-12-2008, καθώς και των ετήσιων λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από τον Ν.3426/2005. Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ορκωτούς ελεγκτές.

Θέμα 7ο :
Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form