Ενημέρωση Μετόχων - 12.06.2008

Αποφάσεις 6ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2008, η 6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απαρτία 65,32%. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συζήτησε και ενέκρινε το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης (1.1.2007 έως 31.12.2007) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007, από φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά προηγουμένων χρήσεων.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς του.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.


Αθήνα, 12-6-2008
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form