Ενημέρωση Μετόχων - 23.05.2007

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 22 του Καταστατικού καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στην 5η Τακτική Γενική Συνέλευσή της στις 15 Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30', στην Αθήνα και στην αίθουσα "Ballroom" του ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρεταννία" (Πλατεία Συντάγματος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης (1.1.2006 έως 31.12.2006) της ΔΕΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή για έγκριση των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Επικύρωση εκλογής των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς τους.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Τροποποίηση, των υπ'αριθ. 9,10,11,12,14,16,19,20,21,31 και 32, άρθρων του Καταστατικού, προσθήκη των υπ'αριθ. 16α και 19α και κωδικοποίησή του.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 30, γραφείο 515, 5ος όροφος - Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00' έως 13:00' , τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 8.6.2007) τα παρακάτω έγγραφα :

α. Όσοι από τους Μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην 5η Τακτική Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

β. Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κ.Α.Α. και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο "

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form