Ενημέρωση Μετόχων - 31.07.2007

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2


Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 22 του Καταστατικού καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Έδρα της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, - 6ος όροφος) στις 29 Αυγούστου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00', για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση της λογιστικής κατάστασης του Κλάδου των ΑΠΕ και του Σχεδίου Σύμβασης για την απόσχιση του Κλάδου των ΑΠΕ.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για εξουσιοδότηση Στελέχους της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου των ΑΠΕ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τροποποίηση των υπ' αριθ. 1 και 32 άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 30, γραφείο 515, 5ος όροφος - Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00' π.μ. έως 13:00' , τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 23.8.2007 τα παρακάτω έγγραφα :

α. Όσοι από τους Μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

β. Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κ.Α.Α. και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο"

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form