Ενημέρωση Μετόχων - 12.06.2007

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την Πέμπτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 15/06/2007

Επί του 1ου θέματος :

Η πέμπτη εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1η Ιανουάριου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού, να δημοσιεύσει κατά τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου ΔΕΗ, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και αφορούν τη λήξασα εταιρική χρήση. Οι ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Ταμειακών Ροών, Πίνακας Μεταβολής της Καθαρής Θέσεως μαζί με τις επ' αυτών Σημειώσεις) και η Έκθεση Διαχείρισης ΔΣ, θα υποβληθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν τις θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΕ, οι οποίες υφίσταντο κατά την πέμπτη εταιρική χρήση. Οι θυγατρικές αυτές είναι "ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ", "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ", "ΔΕΗ ΚΡΗΤΗ ΑΕ" και "ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ ΑΕ". Σημειώνεται ότι οι δύο τελευταίες θυγατρικές βρίσκονται υπό το καθεστώς εκκαθάρισης. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2006 ανήλθαν σε €42 εκατομμύρια περίπου. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 11,6% και ανήλθε σε €4.787,4 εκατομμύρια. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ΔΣ της εταιρείας στις 27/3/2007.

Επί του 2ου θέματος :


Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Ν. 3426/2005 οι ολοκληρωμένες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας, όπως ακριβώς θα ήταν υποχρεωμένες να πράξουν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Η ΔΕΗ οφείλει επίσης να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες που ασκεί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Οι ελεγκτές των ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασμούς που προβλέπονται από το πιο πάνω άρθρο και υποβάλλουν στην οικεία Γενική Συνέλευση το πιστοποιητικό του ελέγχου τους. Μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, οι Οικονομικές Καταστάσεις μαζί με το Πιστοποιητικό των ελεγκτών, σχετικά με τους χωριστούς λογαριασμούς, κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε).

Στα πλαίσια αυτών των προβλέψεων του Νόμου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για τη χρήση 2006, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 22/5/2007 από το ΔΣ της εταιρείας.Επί του 3ου θέματος :

Για τη χρήση 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους €0,16 ανά μετοχή, δηλαδή το συνολικό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε €37.120.000. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η 26/6/2007 και ως ημερομηνία αποκοπής η 27/6/2007. Η καταβολή και πληρωμή του μερίσματος μέσω πληρώτριας Τράπεζας θα γίνεται στους εξουσιοδοτημένους χειριστές με ημερομηνία έναρξης πληρωμής την 4/7/2007. Η Γενική Συνέλευση, ως αρμόδια να αποφασίσει για τη διάθεση των κερδών κατ' άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας, καλείται να εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης κερδών και τη διανομή του μερίσματος.


Επί του 4ου θέματος :

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 29 του Καταστατικού της ΔΕΗ και του άρθρου 35 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ονομαστική κλήση, περί της απαλλαγής των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της πέμπτης εταιρικής χρήσης. Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για το θέμα αυτό.Επί του 5ου θέματος :

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.5α του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ, εάν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει μέλος του ΔΣ εκλεγμένο από το μέτοχο της πλειοψηφίας (το Ελληνικό Δημόσιο), τα εναπομείναντα μέλη εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης και της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, τρία νέα μέλη του ΔΣ εξελέγησαν κατά την ανωτέρω διαδικασία. Τα μέλη αυτά είναι ο κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ο οποίος εξελέγη στη θέση του κου Δημητρίου-Αντωνίου Μανιατάκη, ο κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου, ο οποίος εξελέγη στη θέση του κου Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου και ο κ. Σπυρίδων Ευσταθόπουλος στη θέση του κ. Χαράλαμπου Δαυίδ. Η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει την εκλογή των τριών αυτών νέων μελών του Δ.Σ.


Επί του 6ου θέματος :


Στο άρθρο 18 του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ προβλέπεται η υποχρεωτική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο. Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και τις συμμετοχές σε Υπηρεσιακά Συμβούλια, για την εταιρική χρήση από 1-1-2006 έως 31-12-2006. Επίσης, καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1-1-2007 έως 31-12-2007, μη συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εξόδων για εκτός έδρας μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής και των συμμετοχών σε Υπηρεσιακά Συμβούλια.


Επί του 7ου θέματος :


Για την εναρμόνιση με τη νομοθεσία, την αποτελεσματικότερη διοίκηση και την αποσαφήνιση διατάξεων του Καταστατικού κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση ορισμένων άρθρων του, η συμπλήρωση του και η κωδικοποίηση του. Τα άρθρα αυτά είναι τα 1, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 31 και 32 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας και προσθήκη των υπ' αριθ. 16α και 19α.
Ειδικότερα με τις προτεινόμενες προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποσκοπεί στα εξής :

1. Λειτουργικό διαχωρισμό των μονοπωλιακών από τις εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό δραστηριότητες, σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 3426/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (τροποποίηση Άρθρου 9, προσθήκη νέου Άρθρου 19α). Συγκεκριμένα συστήνονται δύο Συμβούλια Διεύθυνσης, ένα για τα δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής και ένα για τις λοιπές δραστηριότητες (Παραγωγή, Εμπορία και Ορυχεία). Σε αμφότερα θα προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος και θα συμμετέχουν επιπλέον ως μέλη οι Γενικοί Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, και Επιτελικών Λειτουργιών. Έτσι, αφενός επιτυγχάνεται εσωτερικά ο λειτουργικός διαχωρισμός και αφετέρου διατηρείται η συνοχή της εταιρείας χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία της.

2. Δημιουργία προϋποθέσεων για αποτελεσματικότερη διοίκηση της Επιχείρησης. Στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται η καταστατική δυνατότητα να θεσπίζει τον αναγκαίο αριθμό θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, (τροποποιήσεις Άρθρου 11, παρ. 4 και 5, προσθήκη νέου Άρθρου 16α). Έτσι με την επιλογή των κατάλληλων στελεχών, η διοίκηση της εταιρείας θα καταστεί αποτελεσματικότερη, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος θα μπορεί να ασχολείται συστηματικότερα με μείζονος σημασίας θέματα όπως στρατηγική, σχεδιασμός, νέες ευκαιρίες επέκτασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας, ανάπτυξη της οργάνωσης, της λειτουργίας και του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και την εταιρική κουλτούρα και διακυβέρνηση.

Επιπλέον προτείνεται (τροποποιήσεις Άρθρου 11, παρ. 4 και Άρθρου 16 παρ. 2) η διάρθρωση της εταιρείας να αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ανώτατο επίπεδο (Γενικές Διευθύνσεις), για δε τα λοιπά επίπεδα να αποφασίζεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία, μεταξύ των οποίων και η οργάνωση, για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας.

Προστίθεται, ότι θα αποτελεί πλέον καταστατική υποχρέωση (τροποποιημένα Άρθρα 16 και 19) η αξιολόγηση του έργου των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και των Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

3. Ορθότερη διατύπωση ορισμένων διατάξεων, ώστε να μην υπάρξουν παρερμηνείες : Τίτλος εταιρείας στα Αγγλικά (Άρθρο 1, παρ. 2), εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση Μετόχων (Άρθρο 10, παρ. 2, εδάφ. α), τήρηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο (Άρθρο 12, παρ.7), ειδική συνέλευση (Άρθρο 20, παρ. 1), θέματα εξωτερικών ελεγκτών (τροποποιήσεις Άρθρου 21, παρ. 1β, Άρθρου 31, παρ. 1,2,3, Άρθρου 32, παρ. 9).


Επί του 8ου θέματος :

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας για τον έλεγχο των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των ετήσιων λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τον Ν. 3426/2005. Αυτοί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου διεθνούς κύρους και να διαθέτουν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής και το νόμο. Συνεπώς, η εκλογή των ελεγκτών αυτών, τακτικών και αναπληρωματικών αφορά τον έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1-1-2007 έως 31-12-2007, καθώς και των ετήσιων λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από τον Ν.3426/2005. Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ορκωτούς ελεγκτές.


Θέμα 9ο :

Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form