Ενημέρωση Μετόχων - 06.07.2007

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Η/Δ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26/07/2007

Επί του 1ου & 2 θέματος: :
1. Έγκριση της λογιστικής κατάστασης του Κλάδου των ΑΠΕ και του Σχεδίου Σύμβασης για την απόσχιση του Κλάδου των ΑΠΕ. 2.Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για εξουσιοδότηση Στελέχους της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου των ΑΠΕ.


Περίληψη: Απόσχιση των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) από τη ΔΕΗ Α.Ε. και εισφορά τους στην κατά 100%, θυγατρική εταιρία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε σύμφωνα με το Ν.2166/1993

Α. Γενική Ενημέρωση

Η ΔΕΗ ξεκίνησε την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας, από τα πρώτα έτη της δεκαετίας του '80. Έτσι το έτος 1982 κατασκεύασε, το πρώτο στην Ευρώπη, φωτοβολταϊκό σταθμό στην Κύθνο και το 1983 την επίσης πρώτη ανεμογεννήτρια στη Μύκονο.
Στη συνέχεια η ΔΕΗ προχώρησε στην κατασκευή ορισμένων Αιολικών πάρκων (Α/Π) σε διάφορα νησιά. Όμως, μετά το 1994 που με τον Ν.2244/94 η αγορά των ΑΠΕ άνοιξε και στους ιδιώτες επενδυτές, οι τελευταίοι προχώρησαν με πολύ γρήγορους ρυθμούς που η ΔΕΗ δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει κυρίως λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που υποχρεούτο να ακολουθήσει ως Δημόσια Επιχείρηση.
Για το λόγο αυτό από το 1998 ίδρυσε την κατά 100% θυγατρική της εταιρία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε , με στόχο να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Έτσι π.χ τα έργα Α.Π.Ε που κατασκευάζονται από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ επιχορηγούνται από τον αναπτυξιακό Νόμο (30% και άνω) όπως δηλαδή επιχορηγούνται και οι ιδιώτες, ενώ τα κατασκευαζόμενα από τη ΔΕΗ Α.Ε δεν επιχορηγούνται.
Ήδη από το παρελθόν έτος η Διοίκηση της ΔΕΗ έχει θέσει στόχο πρώτης προτεραιότητας τη δυναμική ανάπτυξη των Α.Π.Ε , ώστε να καταλάβει μέχρι το 2012 ένα σημαντικό μερίδιο στην σχετική αγορά έναντι του μικρού ποσοστού 8% που κατέχει μέχρι τώρα. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ :
1. Ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε που προβλέπει ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε μέχρι το 2012 ισχύος 900 MW σε συνεργασία με ιδιώτες (τα 450 MW θα ανήκουν στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ.)
2. Ενέκρινε με τις αποφάσεις του με αρ.272 /21.11.06 και 148/26.6.07 την απόσχιση των παγίων περιουσιακών στοιχείων του κλάδου των ΑΠΕ, την εισφορά τους στην θυγατρική εταιρία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., τη Λογιστική Κατάσταση του κλάδου των ΑΠΕ και το Σχέδιο Σύμβασης για την απόσχιση του Κλάδου των ΑΠΕ.

Β. Ειδικότερη ενημέρωση για την απόσχιση του κλάδου των ΑΠΕ.

1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ ΑΕ προς απόσχιση και εισφορά στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.:
α) 24 Αιολικά πάρκα, εκ των οποίων 20 είναι σε λειτουργία και 4
σε διαδικασία κατασκευής .Συνολική ισχύς 51,7 MW.

β) 15 Μικρά υδροηλεκτρικά έργα ισχύος μέχρι 15 MW, εκ των οποίων 9 είναι σε λειτουργία και 6 σε διαδικασίες κατασκευής. Συνολική ισχύς 70,4 MW.

γ) Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 242,5 KW

δ) Όλες οι γεωτρήσεις και λοιπά έργα της Επιχείρησης που έχουν σχέση με τη Γεωθερμία

ε) Όλες οι άδειες παραγωγής εγκατάστασης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ , ως και όλα τα σχετικά δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε από την Πολιτεία.

2. Το σύνολο της ισχύος των ως άνω παραγράφων (α) έως (γ) εν λειτουργία και υπό κατασκευή έργων, ανέρχεται σε 122,4 MW.

3. Η λογιστική αξία των ανωτέρω εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων, από τη ΔΕΗ Α.Ε. στην 100% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ανέρχεται σε € 24.215.992, ενώ η εύλογη αξία τους (fair value) στις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. ανέρχεται σε € 54.447.702.

4. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό της λογιστικής αξίας των, από τη ΔΕΗ Α.Ε. σε αυτήν, εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων, € 24.215.992 (έκδοση 24.215.992 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 € εκάστη), ενώ, η διαφορά μεταξύ του ποσού αυτού και της εύλογης αξίας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων ύψους € 30.231.710, θα αναγνωρισθεί ως διαφορά υπέρ το άρτιο στα βιβλία της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

5. Μετά από τα ανωτέρω, η συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στην 100% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. θα αυξηθεί κατά το ποσό των € 54.447.702.

Υποβάλλονται για έγκριση στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Λογιστική Κατάσταση του κλάδου των ΑΠΕ, το Σχέδιο Σύμβασης* για την απόσχιση του Κλάδου των ΑΠΕ και η εξουσιοδότηση στελέχους της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του κλάδου των ΑΠΕ οι οποίες εγκρίθηκαν στις 26/6/2007 από το ΔΣ της εταιρείας.

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. - Λογιστική Κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2007 (pdf)

* To Σχέδιο Σύμβασης για την απόσχιση του Κλάδου των ΑΠΕ είναι διαθέσιμο στα ελληνικά από το Κλιμάκιο Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30 Αθήνα , τηλ. 210 5230951

Επί του 3ου θέματος: Τροποποίηση των υπ' αριθ. 1 και 32 άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του.

Η τροποποίηση του άρθρου 1 αφορά διόρθωση του προφανώς, εσφαλμένου διακριτικού τίτλου της εταιρείας στην Αγγλική από "PC" σε "PPC".
Η τροποποίηση του άρθρου 32 (παρ. 2,3,4,5,6 και 9)που προτείνεται για την εναρμόνιση με τη νομοθεσία (άρθρο 20 του Ν.3426/2005) σχετικά με τις Λογιστικά διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις και την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ) έχει ως εξής:

Άρθρο 32
Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί
[§ 1 καμία αλλαγή]

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 134, 135, 136 και 139 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109 και 134 έως 136 του ίδιου Νόμου.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α) τον ισολογισμό,
β) το λογαριασμό " αποτελέσματα χρήσεως",
γ) Κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων,
δ) Κατάσταση ταμιακών ροών,
ε) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, και
στ) το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται καθώς ορίζουν τα άρθρα 36, 36α, 37 και 137 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Η εταιρεία κατά την τήρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της υποχρεούται να εφαρμόζει παραλλήλως προς τα ανωτέρω τους κανόνες τήρησης λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄286) "Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις", όπως τροποποιημένο ισχύει.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των, κατά τα ανωτέρω, οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ,
γ) Το Γενικό Διευθυντή, προϊστάμενο των οικονομικών θεμάτων της Εταιρείας,
δ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.


5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 43α και 136 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης ως την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.


6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής :

α) Καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με δημοσίευση ανακοίνωσης της καταχώρησής τους στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Φ.Ε.Κ.
β) Ανάρτηση σε χώρο του Διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό, για δύο τουλάχιστον έτη από τη δημοσίευσή τους.
γ) Κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πέραν των ανωτέρω, δημοσιεύονται ακόμη στοιχεία και πληροφορίες, οριζόμενα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και Ανάπτυξης, σε εφημερίδες όπως ο νόμος ορίζει.

Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα), αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση, και η έκθεση των ελεγκτών της Εταιρείας, δημοσιεύονται, στο σύνολό τους, στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Φ.Ε.Κ., είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε 20 ημέρες από αυτή. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περ. ζ του Κ.Ν. 2190/1920.

[§ 7 καμία αλλαγή]
[§ 8 καμία αλλαγή]

9. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 2773/1999, όπως τροποποιημένο ισχύει, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
Οι καταστάσεις αυτές ελέγχονται από τους ελεγκτές που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού και μαζί με τη σχετική Έκθεση Ελέγχου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

[§ 10 καμία αλλαγή]

[§ 11 καμία αλλαγή]

Υποβάλλονται για έγκριση στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η τροποποίηση των πιο πάνω άρθρων του Καταστατικού και η κωδικοποίηση του.

Επί του 4ου θέματος :
Έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών.

Το Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2007 αποφάσισε τη κατακύρωση του Διαγωνισμού της Διακήρυξης αρ. 819/25.1.2007 και την ανάθεση "της Ασφαλιστικής κάλυψης ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΒΟΚ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. (P.P.C. S.A. DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY INSURANCE)" στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Σύμφωνα με τους όρους της πιο πάνω Διακήρυξης το συμβόλαιο της ασφαλιστικής κάλυψης θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, από την υπογραφή της σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη, με δικαίωμα από την ΔΕΗ Α.Ε. για ανανέωση ενός έτους, με όρους που θα επανεξεταστούν και θα συμφωνηθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη, με αναδρομική ισχύ κάλυψης από 1.3.2005, Το τίμημα του συμβολαίου ανέρχεται σε 118.272 Ευρώ και παρέχει ανώτατο όριο κάλυψης 30 εκ. Ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού για την Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΒΟΚ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Επί του 5ου θέματος: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form