Ενημέρωση Μετόχων - 15.06.2007

Αποτελέσματα 5ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2007, η 5η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι 349 παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούντες 161.228.591 μετοχές επί συνόλου 232.000.000 μετοχών ήτοι το 69,50% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, συζήτησαν και ενέκριναν το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης (1.1.2006 έως 31.12.2006) της ΔΕΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή για έγκριση των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Επικύρωση εκλογής των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς τους.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Τροποποίηση, των υπ'αριθ. 9,10,11,12,14,16,19,20,21,31 και 32, άρθρων του Καταστατικού, προσθήκη των υπ'αριθ. 16α και 19α και κωδικοποίησή του.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.


Αθήνα, 15-6-2007

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form