Ενημέρωση Μετόχων - 11.04.2006

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 22 του Καταστατικού καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στην τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευσή της στις 24 Μαϊου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα και στην αίθουσα "Ballroom" του ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρεταννία" (Πλατεία Συντάγματος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2005 έως 31.12.2005 της ΔΕΗ Α.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της ΔΕΗ ΑΕ.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: 'Εγκριση διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005 σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΝ 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων 5, 10, 11, 19, 24, 32, 37, 38 και 39 του Καταστατικού και κωδικοποίησή του.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ : Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στο Κλιμάκιο Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 30 γραφείο 515, 5ος όροφος - Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία τέλεσης της Γενικής Συνέλευσης τα παρακάτω έγγραφα :

α. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

β. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κ.Α.Α. και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Διευκρινίζεται ότι, οι Μέτοχοι που δε θα έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα το πιο πάνω αποδεικτικό δέσμευσης, δε δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 11/4/2006

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου


Κωνσταντίνος Α. Κυριακόπουλος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form