Ενημέρωση Μετόχων - 21.11.2006

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων -πλην των Mετόχων της μειοψηφίας - της ΔΕΗ Α.Ε.

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ,
κατ'άρθρα, 23 και 10, παρ. 2, εδάφ. α΄
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
-ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με τα άρθρα, 23 και 10, παρ. 2, εδάφ. α΄ του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από την απόφαση αριθ.273/21-11-2006 του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι -πλην των Μετόχων της Μειοψηφίας- σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 8 Ιανουαρίου 2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30' με θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

"Εκλογή πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου, λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων μελών".

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (οδός Χαλκοκονδύλη 30 γρ. 515, 5ος όροφος - Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09.00' έως 13.00' τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία τέλεσης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 2.1.2007) τα παρακάτω έγγραφα:

Α. 'Οσοι από τους Μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Β. 'Οσοι από τους Μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα, 21/11/2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο"

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form