Ενημέρωση Μετόχων - 21.11.2006

Πρόσκληση σε Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
¨ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.¨
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με τα άρθρα 20, παρ. 1 και 10, παρ. 2, εδάφ. γ΄ του Καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αριθ. 274/21-11-2006 καλεί τους Μετόχους της Μειοψηφίας σε Ειδική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 15 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ με θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

"Εκλογή δύο (2) νέων εκπροσώπων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2, εδάφ. γ΄ του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας των Εκπροσώπων της, ως μελών, στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο".

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Ειδική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (οδός Χαλκοκονδύλη 30 γρ. 515, 5ος όροφος - Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09.00' έως 13.00' τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία τέλεσης της Ειδικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και 8 Δεκεμβρίου 2006) τα παρακάτω έγγραφα:

Α. 'Οσοι από τους Μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους για τη συμμετοχή τους στην Ειδική Συνέλευση που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Β. 'Οσοι από τους Μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα, 21/11/2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο"

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form