Ενημέρωση Μετόχων - 24.05.2006

Αποτελέσματα τέταρτης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                                                                

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 24 Μαΐου 2006, η τέταρτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι 181 παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούντες 140.466.376 μετοχές επί συνόλου 232.000.000 μετοχών ήτοι το 60,55% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, συζήτησαν και ενέκριναν το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης 1.1.2005 έως 31.12.2005 της ΔΕΗ Α.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της ΔΕΗ ΑΕ.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση διανομής μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή, για την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005 σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΝ 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων 5, 10, 11, 19, 24, 32, 37, 38 και 39 του Καταστατικού και κωδικοποίησή του.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.


Αθήνα, 24/5/2006

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form