Ενημέρωση Μετόχων - 12.05.2005

Πρόσκληση Tρίτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την 103/12.5.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στην Τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Ιουνίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., στο ξενοδοχείο Hilton Athens επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 46 στην Αθήνα, στην αίθουσα "Τερψιχόρη", για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2004 έως 31.12.2004, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ορκωτών ελεγκτών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1.1.2004 έως 31.12.2004.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε." από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1.1.2004 έως 31.12.2004.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διανομή μερίσματος της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2004 έως 31.12.2004.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1.2005 έως 31.12.2005, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2004 έως 31.12.2004 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ : Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ : Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 30 γραφείο 513, 5ος όροφος - Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 13:00, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα :

α. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

β. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο ΚΑΑ και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

γ. Διευκρινίζεται ότι, οι Μέτοχοι που δε θα έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα το πιο πάνω αποδεικτικό δέσμευσης, δε θα γίνουν δεκτοί στην τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 12/5/2005
Με εντολή του Διοικητικού ΣυμβουλίουΙωάννης Παλαιοκρασσάς
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form