Ενημέρωση Μετόχων - 06.06.2005

Αποτελέσματα Tρίτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουνίου 2005, και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε με απαρτία 60,32%, η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.".Η Τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα:

1. Τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης 2004, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών

2. Τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική 2004, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ορκωτών ελεγκτών.

3. Τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση 2004.

4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε." από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2004.

5. Τη διανομή μερίσματος 0,90 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση από 2004.

6. Την εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2005, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του καταστατικού της Εταιρίας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

7. Τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2004 και προενέκρινε τις ακαθάριστες αμοιβές και αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2005.

8. Την Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία ανατέθηκαν καθήκοντα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004.

Aθήνα, 6 Ιουνίου 2005

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form