Ενημέρωση Επενδυτών

Επικαιροποίηση Στρατηγικής - Νοέμβριος 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ («ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ») ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΚΟΠΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Η ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ Η ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Η ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ.

Το Πληροφοριακό Υλικό διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά ούτε αποτελεί τμήμα προσφοράς ούτε πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς για την αγορά ή την έγγραφή σε κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία αυτή η προσφορά ή αγορά αντίκειται στο νόμο (οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Οι κινητές αξίες που εκδίδονται στο πλαίσιο προσφοράς δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών περί Κινητών Αξιών του 1933 (U.S. Securities Act of 1933), όπως έχει τροποποιηθεί ή σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας, επαρχίας, εδάφους, περιφέρειας ή δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας ή της Νότιας Αφρικής. Ως εκ τούτου, με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών, οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να αναληφθούν, να ασκηθούν, να αποτελέσουν αντικείμενο αποποίησης, να μεταφερθούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στη Νότια Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εφόσον αυτό θα αποτελούσε παράβαση των σχετικών νόμων ή θα απαιτούσε καταχώρηση των κινητών αξιών στην εκάστοτε δικαιοδοσία. Δεν θα λάβει χώρα δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Πληροφοριακό Υλικό δεν προορίζεται ούτε συνιστά δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 («Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων») και το άρθρο 58 του ν. 4706/2020 ή το άρθρο 2 στοιχείο ια) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και το άρθρο 63 του ν. 4706/2020, αντίστοιχα, ούτε εκτός Ελλάδος.

Ως προς τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (πλην της Ελλάδας) (έκαστο το «οικείο κράτος μέλος»), το Πληροφοριακό Υλικό που περιλαμβάνεται στον παρόντα ιστότοπο απευθύνεται και προορίζεται μόνο (i) σε νομικά πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων (οι «Ειδικοί Επενδυτές», (ii) σε λιγότερα από 150 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές, (iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 παρ. 3, 1 παρ. 4 και 3 παρ. 2 του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, όπως έχει τροποποιηθεί. Κάθε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα που σχετίζεται με το πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμη μόνο στα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από αυτά. Πρόσωπα που δεν εμπίπτουν σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών δεν επιτρέπεται να προβούν σε ενέργειες ή να στηριχθούν στο πληροφοριακό υλικό ή στα περιεχόμενα αυτού.

Βάση Πρόσβασης

Η δημοσιοποίηση δελτίων τύπου και άλλων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή δε συνιστά προσφορά προς πώληση ή πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς αγοράς κινητών αξιών της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν συνιστά σύσταση από την Εταιρεία ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την πώληση ή την αγορά κινητών αξιών της Εταιρείας.

Πλην των οριζομένων από την Εταιρεία και των επιτρεπομένων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους κανονισμούς, αντίγραφα του Πληροφοριακού Υλικού δεν δημοσιοποιούνται ούτε πρέπει να δημοσιοποιηθούν ούτε να προωθηθούν με οποιοδήποτε τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στη Νότια Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην οποία η προσφορά ή η αγορά είναι παράνομη και τα πρόσωπα που λαμβάνουν τέτοια έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των θεματοφυλάκων, των αντιπροσώπων ή των εντολοδόχων) δεν επιτρέπεται να τα διανείμουν ή να στείλουν στις ως άνω χώρες. Η μη συμμόρφωση με τους ως άνω περιορισμούς μπορεί να συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών εκάστης χώρας.

Εάν δεν επιτρέπεται να δείτε το Πληροφοριακό Υλικό στον παρόντα ιστότοπο ή έχετε αμφιβολίες ως προς το επιτρεπτό της πρόσβασης στο εν λόγω Πληροφοριακό Υλικό, παρακαλείσθε να εγκαταλείψετε τον παρόντα ιστότοπο.

Γενικά

Το παρόν Πληροφοριακό Υλικό έχει καταστεί διαθέσιμο σε εσάς σε ηλεκτρονική μορφή. Υπενθυμίζεται ότι το Πληροφοριακό Υλικό που είναι διαθέσιμο στον παρόντα ιστότοπο μπορεί να μεταβληθεί ή να αλλαχθεί κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης και ως εκ τούτου η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ούτε αποδέχεται για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Πληροφοριακού Υλικού που έχει τεθεί στη διάθεσή σας σε ηλεκτρονική μορφή και της έντυπης μορφής. Αποκτώντας πρόσβαση στο παρόν Πληροφοριακό Υλικό, συναινείτε στη λήψη του σε ηλεκτρονική μορφή. Φέρετε ευθύνη για την προστασία σας έναντι «ιών» και κακόβουλου λογισμικού. Η λήψη του παρόντος Πληροφοριακού Υλικού με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και οφείλετε να λάβετε προληπτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα η λήψη είναι ελεύθερη ιών και άλλων στοιχείων που μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες.

Επιβεβαίωση της κατανόησης και αποδοχής της δήλωσης αποποίησης ευθύνης

Αποκτώντας πρόσβαση στο παρόν Πληροφοριακό Υλικό και εισάγοντας τον κωδικό χώρας και τον ταχυδρομικό κώδικα, παρέχω διαβεβαίωση ότι:

  • δεν ευρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είστε κάτοικος ούτε ευρίσκεσθε στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στη Νότια Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην οποία απαγορεύεται να αποκτήσω πρόσβαση στο παρόν Πληροφοριακό Υλικό, ή
  • είμαι κάτοικος Ελλάδας, ή
  • ενεργώ για λογαριασμό ή είμαι ο ίδιος Ειδικός Επενδυτής σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, όπως τροποποιήθηκε σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πλην της Ελλάδας, ή
  • δεν είμαι κάτοικος ή φυσικά παρών στο Ηνωμένο Βασίλειο ή άλλως είμαι (i) πρόσωπο που έχει επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα σύμφωνα με το άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ή (ii) εταιρεία υψηλής οικονομικής επιφάνειας ή πρόσωπο προς τα οποίο το παρόν έγγραφο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό δύναται άλλως να απευθυνθεί νομίμως, σύμφωνα με το άρθρο 49(2)(A) έως (D) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005,
  • συμφωνώ ότι δεν θα προωθήσω, μεταφέρω, μεταβιβάσω ή αποστείλω με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (με μέσα που περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική διαβίβαση) Πληροφοριακό Υλικό που περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο σε πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στη Νότια Αφρική σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην οποία απαγορεύεται να αποκτήσω πρόσβαση στο παρόν Πληροφοριακό Υλικό,
  • επιβεβαιώνω ότι (i) έχω διαβάσει και κατανοήσει την ως άνω δήλωση αποποίησης ευθύνης και συμφωνώ να δεσμευθώ από τους όρους της, (ii) προτίθεμαι να αποκτήσω πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, (iii) μου επιτρέπεται να αποκτήσω πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή του Πληροφοριακού Υλικού και (iv) κατανοώ ότι η παράβαση των εν λόγω όρων, διαβεβαιώσεων και συμφωνιών δύναται να συνιστά παράβαση των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών.

Επικαιροποίηση Στρατηγικής - Νοέμβριος 2021 (η παρουσίαση είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά)

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form