Επενδυτικές Σχέσεις - 25.02.2004

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2003

Oι ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις της ΔΕΗ, συνεχίζονται και κατά το 2003

Σε σύγκριση με το 2002:

 • Αύξηση Εσόδων κατά 13,7%, στα 3.891 εκατ. Ευρώ
 • Αύξηση Κερδών προ φόρων κατά 36,2%, στα 474 εκατ. Ευρώ (μετά από έκτακτες δαπάνες ύψους 46,4 εκατ. Ευρώ)

Σημείωση : Τα μεγέθη που αναφέρονται στο παρόν δελτίο τύπου προέρχονται από τις ανέλεγκτες οικονομικές καταστάσεις του 2003, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).


Κυριότερες εξελίξεις το 2003

 •  Το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 13,7%, και ανήλθαν στα 3.891 εκατ. Ευρώ. Η αύξηση αυτή προέρχεται από αύξηση της κατανάλωσης κατά 6% και από μια αύξηση των τιμολογίων κατά 2,5% από 1ης Σεπτεμβρίου 2003 (η εισαγωγή του ειδικού τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 0,8% επηρέασε θετικά τις λειτουργικές δαπάνες). Τα έσοδα του Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν σε 239 εκατ. Ευρώ.
 •  Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες, μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων, αυξήθηκαν κατά 14,6% και ανήλθαν σε 2.743 εκατ. Ευρώ. Η αύξηση μειώνεται σε 7,6% εάν εξαιρεθούν οι δαπάνες για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (βλ. σημείωση παρακάτω).
 •  Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 6,9%, και ανήλθε σε 1.079 εκατ. Ευρώ. Στη δαπάνη αυτή συμπεριλαμβάνεται ποσό 28,5 εκατ. Ευρώ, ως πρόσθετη αμοιβή στους εργαζόμενους που εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο 2003. Με την εξαίρεση της πρόσθετης αυτής αμοιβής και λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιοποιηθείσα δαπάνη μισθοδοσίας, η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 4,1 %, ως αποτέλεσμα της μείωσης του Προσωπικού, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της ωρίμανσης του προσωπικού.
 •  Η δαπάνη καυσίμων αυξήθηκε κατά 3,2%, και ανήλθε σε 752 εκατ. Ευρώ.
 •  Η δαπάνη για αγορά ενέργειας αυξήθηκε κατά 5,4 %, και ανήλθε σε 157 εκατ. Ευρώ.
 •  Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες, με την εξαίρεση των τελών για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς, αυξήθηκαν κατά 17,2% ως αποτέλεσμα, μεταξύ των άλλων, των αυξημένων δαπανών για συντηρήσεις και ανάλωση υλικών που σχετίζονται με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς και δαπανών ανάπτυξης νέων ορυχείων. Τα τέλη για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν σε 243 εκατ. Ευρώ (η επιβάρυνση με τα τέλη αυτά ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2002).
 •  Στις λειτουργικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται τα έκτακτα έξοδα της πρόσθετης αμοιβής στους εργαζόμενους (βλ. ανωτέρω), πρόβλεψη για φόρους που αναφέρονται στην περίοδο 1992-1997 και καταβολή αποζημίωσης συνεπεία αρνητικής δικαστικής εξέλιξης.
 •  Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (ΚΠΑΤΦ) αυξήθηκαν κατά 11,8% και ανήλθαν σε 1.149 εκατ. Ευρώ με άξονα την αύξηση των εσόδων. Το περιθώριο του ΚΠΑΤΦ ανήλθε σε 29,5% έναντι 30% το 2002. Αν εξαιρεθούν οι προαναφερόμενες έκτακτες δαπάνες το περιθώριο του ΚΠΑΤΦ θα είχε αυξηθεί σε 30,7%.
 •  Τα Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ) αυξήθηκαν κατά 17,8%, σε 595 εκατ. Ευρώ, με περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους 15,3%, έναντι 14,8% το 2002.
 •  Οι συνολικές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν στα 121 εκατ Ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 22,9% σε σχέση με το 2002, λόγω, κυρίως, των μικρότερων καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών που ανήλθαν σε 135 εκατ. Ευρώ, έναντι 215 εκατ. Ευρώ το 2002. Η μείωση αυτή κατά 37,2%, οφείλεται στο χαμηλότερο επίπεδο του χρέους και στα χαμηλότερα επιτόκια.
 •  Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, ύψους 27 εκατ. Ευρώ, οφείλεται στη ζημία της TELLAS, της κοινοπραξίας με τη WIND στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το Φεβρουάριο 2003.
 •  Τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 36,2%, και ανήλθαν σε 474 εκατ. Ευρώ, αντανακλώντας κυρίως τη σημαντική αύξηση στα ΚΠΑΤΦ/ΛΚ και τη μείωση στα συνολικά χρηματοοικονομικά έξοδα.
 •  Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 299 εκατ. Ευρώ, με κέρδη ανά μετοχή 1,3 Ευρώ,σε σύγκριση με κέρδη ανά μετοχή 1,01 Ευρώ το 2002.
 •  Το καθαρό χρέος μειώθηκε στα 3.895 εκατ. Ευρώ (μείωση κατά 295 εκατ. Ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2002) αντανακλώντας τις θετικές ταμειακές ροές της Εταιρείας, καθώς και τη συνεχή προσπάθειά της να μειώσει τα επίπεδα του χρέους της.
 •  Οι επενδυτικές δαπάνες του 2003 ανήλθαν σε 718 εκατ. Ευρώ. Τα κυριότερα έργα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση του Λιγνιτικού Σταθμού Παραγωγής στη Φλώρινα, Μονάδες Παραγωγής στην Κρήτη, την ανάπτυξη των Ορυχείων καθώς και την αύξηση της ισχύος και της αξιοπιστίας των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής.
 •  Οι Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, του 2002, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το δελτίο τύπου έχουν προσαρμοσθεί, για λόγους σύγκρισης, με τις αντίστοιχες Καταστάσεις του 2003, για τις πρόσθετες αποσβέσεις (245 εκατ Ευρώ) που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ.
 •  Ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε σε 28.100 υπαλλήλους (σε σχέση με 28.698 υπαλλήλους στο τέλος του 2002) ως αποτέλεσμα των συνταξιοδοτήσεων και των αυστηρότερων κριτηρίων πρόσληψης.

 

* Προσαρμοσμένα για σκοπούς σύγκρισης και συζήτησης μόνο
** Τέλη που καταβάλλονται στο ΔΕΣΜΗΕ, η χρέωση των οποίων άρχισε από τον Οκτώβριο του 2002

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Στέργιος Νέζης, δήλωσε:
"Οι ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις καθώς και οι σημαντικές καθαρές ταμειακές ροές της ΔΕΗ, συνεχίστηκαν και κατά το 2003. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα περαιτέρω μείωση του χρέους και μας επιτρέπει να προτείνουμε μια αυξημένη καταβολή μερίσματος. Ο αντικειμενικός μας στόχος εξακολουθεί να είναι η δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους μας, κεφαλαιοποιώντας επί των προοπτικών ανάπτυξης και των βελτιωμένων λειτουργικών μας επιδόσεων".

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Γρηγόρης Αναστασιάδης
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
ΔΕΗ Α.Ε., Τηλ : +30 10 522 5346


ΑΘΗΝΑ, 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004                                                     ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form