Ενημέρωση Επενδυτών - 23.11.2003

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2003

Οι ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις της ΔΕΗ, συνεχίζονται και κατά το εννεάμηνο 2003.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Oχι για δημοσίευση ή διανομή, στις ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία και Αυστραλία


Oι ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις της ΔΕΗ, συνεχίζονται και κατά το εννεάμηνο 2003.

Σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2002:

 • Αύξηση Εσόδων κατά 16,5%, στα 2.935 εκατ. Ευρώ
 • Αύξηση Κερδών προ φόρων κατά 72,0%, στα 411 εκατ. Ευρώ
  Σημείωση: Τα μεγέθη που αναφέρονται στο παρόν δελτίο τύπου προέρχονται από τις ανέλεγκτες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2003, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Κυριότερες εξελίξεις Εννεαμήνου 2003

 • Το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 16,5%, και ανήλθαν σε στα 2.935 εκατ. Ευρώ. Η αύξηση αυτή προέρχεται από αύξηση της κατανάλωσηςκατά 6%, περίπου, από την αύξηση των τιμολογίων τον Ιούλιο 2002 κατά 3,85% , και από τα έσοδα του Συστήματος Μεταφοράς, ύψους 193 εκατ. Ευρώ.
 • Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες (μη συμπεριλαμβανόμενων των αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 16,2% και ανήλθαν σε 2.033 εκατ. Ευρώ
  Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 8%, και ανήλθε σε 816 εκατ. Ευρώ. Στη δαπάνη αυτή συμπεριλαμβάνεται ποσό 28,5 εκατ. Ευρώ, ως πρόσθετη αμοιβή στους εργαζόμενους που εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο 2003. Με την εξαίρεση της πρόσθετης αυτής αμοιβής και λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιοποιηθείσα δαπάνη μισθοδοσίας, η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 4,3 %, ως αποτέλεσμα της μείωσης του Προσωπικού, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της ωρίμανσης του προσωπικού.
 • Η δαπάνη καυσίμων αυξήθηκε κατά 5,4%, και ανήλθε σε 586 εκατ. Ευρώ.
 • Η δαπάνη για αγορά ενέργειας μειώθηκε κατά 1,9 %, και ανήλθε σε 113 εκατ. Ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ευνοϊκή εξέλιξη της ισοτιμίας του Ευρώ έναντι του Δολαρίου ΗΠΑ.
 • Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες, με την εξαίρεση των τελών για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς, αυξήθηκαν κατά 3,3%.Τα τέλη για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (185εκ. Ευρώ) περιλαμβάνονται για πρώτη φορά σε αποτελέσματα εννεαμήνου .
  Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (ΚΠΑΤΦ) αυξήθηκαν κατά 17,1% και ανήλθαν σε 902 εκατ. Ευρώ με άξονα την αύξηση των εσόδων.Το περιθώριο του ΚΠΑΤΦ αυξήθηκε σε 30,7% έναντι 30,6% το εννεάμηνο του 2002. Αν εξαιρεθεί η πρόσθετη αμοιβή των εργαζομένων, το περιθώριο του ΚΠΑΤΦ θα είχε αυξηθεί σε 31,7%.
 • Τα Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ) αυξήθηκαν κατά 33,1%, σε 500 εκατ. Ευρώ, με περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους 17%, έναντι 14,9% το εννεάμηνο του 2002.

Οι συνολικές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν στα 62 εκατ Ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 54,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2002, λόγω, κυρίως :

 • των μικρότερων καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών που ανήλθαν σε 116 εκατ. Ευρώ, έναντι 171 εκατ. Ευρώ το εννεάμηνο του 2002. Η μείωση αυτή κατά 32,3%, οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο επίπεδο του χρέους και στα χαμηλότερα επιτόκια.
 • των κερδών από συναλλαγματικές διαφορές ύψους 34 εκατ. Ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών ύψους 26 εκατ. Ευρώ το εννεάμηνο του 2002, τα οποία οφείλονται κυρίως σε κέρδη από την υποτίμηση του Γιεν έναντι του Ευρώ, καθώς μέρος του χρέους της Εταιρείας έχει συναφθεί σε Γιεν.
 • Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, ύψους 26,8 εκατ. Ευρώ, οφείλεται στη ζημία της TELLAS, της κοινοπραξίας με τη WIND στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το Φεβρουάριο 2003.
 • Τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 72,0%, και ανήλθαν σε 411 εκατ. Ευρώ, αντανακλώντας κυρίως τη σημαντική αύξηση στα ΚΠΑΤΦ/ΛΚ και τη μείωση στα συνολικά χρηματοοικονομικά έξοδα.
 • Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 261 εκατ. Ευρώ, με κέρδη ανά μετοχή 1,12 Ευρώ,σε σύγκριση με κέρδη ανά μετοχή 0,64 Ευρώ το εννεάμηνο του 2002.
 • Το καθαρό χρέος μειώθηκε στα 4.001 εκατ. Ευρώ (μείωση κατά 193 εκατ. Ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2002 ή μείωση κατα 272 εκατ. Ευρώ σε σχέση με την 30η Σεπτεμβρίου 2002) αντανακλώντας τις θετικές ταμειακές ροές της Εταιρείας, καθώς και τη συνεχή προσπάθειά της να μειώσει τα επίπεδα του χρέους της.
 • Οι επενδυτικές δαπάνες του εννεαμήνου 2003 ανήλθαν σε 490 εκατ. Ευρώ. Τα κυριότερα έργα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση του Λιγνιτικού Σταθμού Παραγωγής στη Φλώρινα, Μονάδες Παραγωγής στην Κρήτη, την ανάπτυξη των Ορυχείων καθώς και την επέκταση των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής.
 • Οι Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, του εννεαμήνου 2002, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το δελτίο τύπου έχουν προσαρμοσθεί, για λόγους σύγκρισης, με τις αντίστοιχες Καταστάσεις του εννεαμήνου 2003, για τις πρόσθετες αποσβέσεις(183 εκατ. Ευρώ) που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ
 • Ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε σε 28.120 υπαλλήλους (σε σχέση με 28.847 υπαλλήλους στις 30 Σεπτεμβρίου 2002) ως αποτέλεσμα των συνταξιοδοτήσεων και των αυστηρότερων κριτηρίων πρόσληψης.

Συνοπτικά αποτελέσματα χρήσεως (ΔΠΧΠ μη ελεγμένα σε εκατ. Ευρώ)

Συνοπτικά στοιχεία Ισολογισμού

Εννεάμηνο 2003

Εννεάμηνο 2002*

Δ (%)

Κύκλος Εργασιών

2.935,0

2.520,4

16,5%

Λειτουργικά Έξοδα (εξ. των αποσβέσεων)

2.033,4

1.750,3

16,2%

- Δαπάνη Μισθοδοσίας

815,8

755,7

8%

- Κόστος Καυσίμων

585,7

555,7

5,4%

- Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

113,4

115,6

-1,9%

- Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

518,5

323,3

60,4%

Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (ΚΠΑΤΦ)

901,6

770,1

17,1%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ (%)

30,7%

30,6%

0,5%

Αποσβέσεις

401,7

394,5

1,8%

Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ)

499,9

375,6

33,1%

Περιθώριο ΛΚ (%)

17%

14,9%

14,3%

Συνολικά Χρηματοοικονομικά έξοδα

61,8

136,5

-54,7%

- Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα

115,6

170,7

-32,3%

- Συναλλαγματικές Διαφορές

34,2

25,7

33,1%

- Λοιπά έσοδα

19,6

8,5

130,6%

Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

26,8

-

-

Κέρδη προ Φόρων

411,3

239,1

72,0%

Καθαρά Κέρδη

260,5

147,8

76,3%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

1,12

0,64

76,3%

 

Συνοπτικά στοιχεία Ισολογισμού

Εννεάμηνο 2003

Εννεάμηνο 2002

2003 – 2002 (Δ)

Καθαρό Χρέος

4.001,4

4.273,3

-271,9

Συνολική Καθαρή Θέση

3.435,2

3.166,3

268,9

Επενδύσεις

490,4

444,1

46,3

* Προσαρμοσμένα για σκοπούς σύγκρισης και συζήτησης μόνο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Στέργιος Νέζης, δήλωσε :
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η ΔΕΗ συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις και σημαντικές καθαρές ταμειακές ροές, όπως αποδεικνύεται από τη βελτιωμένη κερδοφορία και τη συνεχιζόμενη μείωση του χρέους. Αυτές οι επιδόσεις αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους μας, αξιοποιώντας τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς και συνεχίζοντας την πορεία βελτίωσης της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας».

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :
Γρηγόρης Αναστασιάδης
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
ΔΕΗ Α.Ε., Τηλ : +30 10 522 5346

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form