Ενημέρωση Επενδυτών - 02.06.2003

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2003

Αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2003 της ΔΕΗ Α.Ε. η ανάπτυξη συνεχίζεται

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Euro 104, 6 εκατ., ενώ το καθαρό χρέος μειώθηκε σε Euro 4.025 εκατ.[1]

 • Το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2002. Στα έσοδα του 1ου τριμήνου 2003 περιλαμβάνεται ποσό Euro 59,2 εκατ. που αφορά έσοδα από την παραχώρηση του συστήματος μεταφοράς στον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ). Χωρίς το συγκεκριμένο ποσό, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,1% λόγω, κυρίως, της σημαντικής αύξησης της κατανάλωσης και της αύξησης των τιμολογίων κατά 3,85% τον Ιούλιο 2002.
 • Στα λειτουργικά έξοδα του 1ου τριμήνου 2003 περιλαμβάνεται ποσό ύψους Euro 60,1 εκατ. που καταβάλλεται στο ΔΕΣΜΗΕ για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς. Οι δαπάνες αυτές συσχετίζονται με το προαναφερόμενο έσοδο από το ΔΕΣΜΗΕ.
 • Τα κέρδη προ αποσβέσεων τόκων και φόρων (ΚΠΑΤΦ) και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20,8% και 40,9% αντίστοιχα, λόγω της αύξησης των εσόδων, του υψηλότερου βαθμού λειτουργικής απόδοσης, της συμπίεσης του λειτουργικού κόστους και της αυξημένης παραγωγής από υδροηλεκτρικές μονάδες. Το περιθώριο του ΚΠΑΤΦ έφθασε το 35% σε σύγκριση με 33,3% το 1ο τρίμηνο του 2002.
 • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 52,3% στα Euro 104,6 εκατ. λόγω βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας και μείωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών. Σαν αποτέλεσμα, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν από Euro 0,30 σε Euro 0,45.
 • Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, ύψους Euro 9,1 εκατ., που εμφανίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως, αντιστοιχεί στη, μετά από φόρους, συμμετοχή της ΔΕΗ στα οικονομικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2003 της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Tellas Α.Ε. Η Tellas ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον Φεβρουάριο 2003. Όλα τα έξοδα διαφήμισης και προβολής της περιόδου βάρυναν τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2003.
 • Οι επενδυτικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 20,3% λόγω, κυρίως, της ολοκλήρωσης του μεγαλύτερου τμήματος της κατασκευής του λιγνιτικού σταθμού παραγωγής στη Φλώρινα.
 • Το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 14% στα Euro 4.025 εκατ. ενώ οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 7,4%. Στο τέλος του 2002 το καθαρό χρέος ήταν Euro 4.194 εκατ.
 • Ο αριθμός του προσωπικού, μη συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που έχουν παραχωρηθεί στο ΔΕΣΜΗΕ, μειώθηκε, λόγω συνταξιοδοτήσεων, σε περίπου 28.500 άτομα, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος στο τέλος του 1ου τριμήνου 2002 ήταν 29.200 άτομα, περίπου.
 • Η ΔΕΗ ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής του δείκτη Dow Jones STOXXSM 600 και θα συμπεριληφθεί στους σχετικούς δείκτες του κλάδου της αγοράς, Dow Jones STOXXSM 600 και Small 200, από την 23η Ιουνίου 2003.

[1] Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ, πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

Στοιχεία κερδοφορίας (μη ελεγμένα, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, σε εκατ. Ευρώ)

 

 

1ο 3/Μ 2003

1ο 3/Μ 2002

Δ %

Έσοδα

953,2

828,8

15,0

ΚΠΑΤΦ (EBITDA)

333,9

276,3

20,8

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ

35,0%

33,3%

-

Λειτουργ. Κέρδη (ΛΚ)

204,3

145,0

40,9

Περιθώριο ΛΚ

21,4%

17,5%

-

Καθαρά κέρδη

104,6

68,7

52,3

Κέρδη ανά μετοχή, ευρώ

0,45

0,30

50,0

Αριθμός μετοχών σε εκατ.

232

232

-

Καθαρό χρέος

4.025

4.681

(14,0)

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ.Στέργιος Νέζης, δήλωσε:

«Για τρίτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ παρουσιάζει βελτιωμένα αποτελέσματα. Σημειώνω με ικανοποίηση ότι η βελτιωμένη κερδοφορία και οι βελτιωμένες λειτουργικές ταμιακές ροές μας επιτρέπουν να μειώσουμε περαιτέρω το χρέος της ΔΕΗ. Οι σταθερές οικονομικές αποδόσεις αποτελούν έναν από τους κύριους στόχους μας για τη δημιουργία αξίας στους μετόχους μας ».
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :
Γρηγόρης Αναστασιάδης, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. 210 5225346.

Αποτελέσματα Χρήσεως (ΔΠΧΠ μη ελεγμένα, σε εκατ. Ευρώ)

 

1ο 3/Μ 2003

1ο 3/Μ 2002 *

Δ (%)

Κύκλος Εργασιών

953,2

828,8

15,0%

Λειτουργικά Εξοδα (εξ. των αποσβέσεων)

619,4

552,5

12,1%

- Δαπάνη Μισθοδοσίας

264,3

253,8

4,1%

- Κόστος Καυσίμων

156,4

163,1

-4,1%

- Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

34,7

36,4

-4,7%

- Λοιπά Λειτουργικά Εξοδα

164,0

99,2

65,3%

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (ΚΠΑΤΦ)

333,9

276,3

20,8%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ (%)

35%

33,3%

-

Αποσβέσεις

129,6

131,3

-1,3%

Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ)

204,3

145,0

40,9%

Περιθώριο ΛΚ (%)

21,4%

17,5%

-

Μη λειτουργικά έξοδα

29,9

35,9

-16,7%

- Καθαρά Χρηματοοικονομικά Εξοδα

41,4

44,7

-7,4%

- Συναλλαγματικές Διαφορές

17,7

3,6

391,7%

- Λοιπά Έσοδα

2,9

5,2

-44,2%

- Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

9,1

-

-

Κέρδη προ Φόρων

174,4

109,1

59,9%

Καθαρά Κέρδη

104,6

68,7

52,3%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,45

0,30

50,0%

* Προσαρμοσμένα με πρόσθετες αποσβέσεις, λόγω της αποτίμησης των παγίων στοιχείων, για σκοπούς σύγκρισης και συζήτησης και μόνο.

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού και Ταμιακών Ροών (μη ελεγμένα ΔΠΧΠ, σε εκατ. Ευρώ)

 

1ο 3/Μ 2003

1ο 3Μ 2002

Δ (%)

Καθαρό Χρέος

4.025

4.681

-14%

Συνολική Καθαρή Θέση

3.388

3.320

2%

Επενδύσεις

118

148

-20,3%

Λειτουργικές Ταμιακές Ροές

291

258

12,8%


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλειστικός ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς και μοναδική εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η Εταιρία παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 6,7 εκατ. πελάτες και παράγει το 97% περίπου της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

28,8% των μετοχών της εταιρείας είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. Το Ελληνικό Δημόσιο παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος, με περίπου το 67% των μετοχών. Η τρέχουσα αγοραία αποτίμηση είναι περίπου 3,1 δις Ευρώ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Στρατηγικοί στόχοι της ΔΕΗ είναι η διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας της, η περαιτέρω εκλογίκευση των επενδύσεων, η συνέχιση του προγράμματος μείωσης του χρέους, η διερεύνηση νέων μακροπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης και η μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους .


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
:

 • Η Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής της ΔΕΗ είναι υπεύθυνη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα και στα νησιά της Κρήτης και Ρόδου. Είναι επίσης υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων θερμοηλεκτρικών και υδροηλεκτρικών σταθμών και για την αύξηση της παραγωγικής ισχύος των υφιστάμενων σταθμών.
 • Η συνολική εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς των σταθμών μας στο διασυνδεδεμένο σύστημα είναι περίπου 10,5 GW.
 • Η ΔΕΗ παράγει ηλεκτρική ενέργεια από θερμικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων του λιγνίτη, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, από υδάτινους πόρους και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΔΕΗ δεν λειτουργεί πυρηνικούς σταθμούς και δεν έχει σχέδια να κατασκευάσει πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

 • Η Επιχειρησιακή Μονάδα Μεταφοράς της ΔΕΗ έχει στην κυριότητά της το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς μέσω του οποίου ο ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια μέσω γραμμών υψηλής τάσης από τους σταθμούς που παράγεται ή, στην περίπτωση εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από τα σημεία διασύνδεσης στα δίκτυα διανομής, διαμέσου του διασυνδεδεμένου συστήματος και σε συγκεκριμένους απευθείας συνδεδεμένους πελάτες υψηλής τάσης. Σήμερα η ΔΕΗ έχει υπό την ευθύνη της τη φυσική λειτουργία και τη συντήρηση του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς, υπό την εποπτεία του ΔΕΣΜΗΕ.
 • Ο ΔΕΣΜΗΕ λειτουργεί το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς και τις διασυνδέσεις με άλλα δίκτυα σύμφωνα με τον κώδικα διαχείρισης του Συστήματος. Σύμφωνα με το νόμο για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ κατέχει σήμερα το 49% των μετοχών του ΔΕΣΜΗΕ, παρότι το εν λόγω μερίδιο θα μειωθεί καθώς άλλοι παραγωγοί θα εισέρχονται στην αγορά.

ΔΙΑΝΟΜΗ :

 • Η ΔΕΗ διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Ελλάδα (στο διασυνδεδεμένο σύστημα και τα αυτόνομα νησιά) και προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια σε όλους της τους πελάτες. H επιχειρησιακή μονάδα Διανομής στη ΔΕΗ είναι επίσης υπεύθυνη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με την εξαίρεση της Κρήτης και της Ρόδου. Σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο η ΔΕΗ θα κατέχει μία αποκλειστική άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να λειτουργεί το δίκτυο διανομής. Σύμφωνα με τον Κώδικα Διανομής, η ΔΕΗ πρέπει να παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε τρίτους στο δίκτυο διανομής.

ΟΡΥΧΕΙΑ:

 • Η Επιχειρησιακή Μονάδα Ορυχείων της ΔΕΗ είναι υπεύθυνη για την εξόρυξη λιγνίτη από τα ιδιόκτητα λιγνιτωρυχεία της Εταιρίας στην Ελλάδα, για την παροχή καυσίμου στους λιγνιτικούς της σταθμούς. Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκτη στον κόσμο, εξορύσσοντας περίπου 66 εκατ. τόνους λιγνίτη για τους σταθμούς παραγωγής μας, ετησίως.
 • Ο λιγνίτης παρέχει στη ΔΕΗ ασφάλεια εφοδιασμού, δεδομένου ότι η ΔΕΗ έχει στην ιδιοκτησία της τα ορυχεία (όλα εντός Ελλάδος), περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χαμηλό και σταθερό κόστος εξόρυξης.
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form