Ενημέρωση Επενδυτών - 02.09.2003

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων α' εξαμήνου 2003

Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2003 της ΔΕΗ ΑΕ, η ισχυρή ανοδική πορεία συνεχίζεται και κατά το 1ο εξάμηνο 2003.

Συνεχίζεται και κατά το 1ο εξάμηνο 2003, η ισχυρή ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ.

Σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2002:

 • Αύξηση Εσόδων κατά 18,1%, στα 1.916 εκατ. Ευρώ (10,7% χωρίς τα έσοδα από το Σύστημα Μεταφοράς)
 • Αύξηση Κερδών προ φόρων κατά 76,7%, στα 283 εκατ. Ευρώ

Σημείωση: Τα Αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έχουν βασισθεί σε μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ - πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

Κύρια Σημεία 1ου Εξαμήνου 2003

 • Το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 18,1%, στα 1.916 εκατ. Ευρώ. Η αύξηση αυτή προέρχεται από αύξηση της κατανάλωσης κατά 6,3%, περίπου, αύξηση τιμολογίων τον Ιούλιο 2002 κατά 3,85% και κατά 7,3% από έσοδα από το Σύστημα Μεταφοράς (119 εκατ. Ευρώ). Τα έσοδα από το Σύστημα Μεταφοράς περιλαμβάνονται, για πρώτη φορά, στα αποτελέσματα, το α? εξάμηνο 2003.
 • Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες (μη συμπεριλαμβανόμενων των αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 17,2%, στα 1.328 εκατ. Ευρώ.

  -Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 11,4% σε 562 εκατ. Ευρώ. Στη δαπάνη αυτή συμπεριλαμβάνεται ποσό 28,5 εκατ. Ευρώ, ως πρόσθετη αμοιβή στους εργαζόμενους που εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο 2003. Με την εξαίρεση της πρόσθετης αμοιβής και λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιοποιηθείσα δαπάνη μισθοδοσίας, η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 4,5%, ως αποτέλεσμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της εξέλιξης του προσωπικού.


  -Η δαπάνη καυσίμων αυξήθηκε κατά 3,8%, σε 352 εκατ. Ευρώ.
  -Η δαπάνη για αγορά ενέργειας μειώθηκε κατά 15,2 % σε 64,7 εκατ. Ευρώ, λόγω, κυρίως, της ευνοϊκής εξέλιξης της ισοτιμίας του Ευρώ έναντι του Δολλαρίου ΗΠΑ.
  -Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 64%, σε 349 εκατ. Ευρώ λόγω, κυρίως, των πρόσθετων τελών ύψους 123 εκατ. Ευρώ που καταβλήθηκαν για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς.

 • Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (ΚΠΑΤΦ) αυξήθηκαν κατά 20% σε 588 εκατ. Ευρώ λόγω της αύξησης των εσόδων και της σχετικά χαμηλότερης αύξησης των λειτουργικών δαπανών. Το περιθώριο των ΚΠΑΤΦ αυξήθηκε σε 30,7% έναντι 30,2% το 1ο εξάμηνο του 2002. Αν εξαιρεθεί η πρόσθετη αμοιβή των εργαζομένων, το περιθώριο του ΚΑΠΤΦ θα είχε αυξηθεί σε 32,2%.
 • Τα Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ) αυξήθηκαν κατά 40,2%, σε 323 εκατ. Ευρώ, με περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους 16,9%.
 • Οι συνολικές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 75,9% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2002, σε 22 εκατ. Ευρώ, κυρίως, λόγω:
  - των μικρότερων καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών που ανήλθαν σε 71 εκατ. Ευρώ, έναντι 112 εκατ. Ευρώ το 1ο εξάμηνο 2002. Η μείωση αυτή κατά 36,9%, οφείλεται κυρίως στη μείωση του χρέους και στα χαμηλότερα επιτόκια.
  - των κερδών από συναλλαγματικές διαφορές ύψους 40 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 17 εκατ. Ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2002, τα οποία οφείλονται κυρίως σε κέρδη από την υποτίμηση του Γιεν έναντι του Ευρώ, καθώς μέρος του χρέους της Εταιρείας έχει συναφθεί σε Γιεν.
 • Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, ύψους 18,7 εκατ. Ευρώ, οφείλεται στη ζημία της TELLAS, της κοινοπραξίας με τη WIND στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το Φεβρουάριο 2003.
 • Τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 76,7%, σε 283 εκατ. Ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση στα ΚΠΑΤΦ/ΛΚ και τη μείωση στα συνολικά χρηματοοικονομικά έξοδα.
 • Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 176 εκατ. Ευρώ, με κέρδη ανά μετοχή 0,76 Ευρώ.
 • Το καθαρό χρέος μειώθηκε στα 4.013 εκατ. Ευρώ (μείωση κατά 181 εκατ. Ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2002 ή μείωση κατα 547,7 εκατ. Ευρώ σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2002) αντανακλώντας τη συνεχή προσπάθεια της Εταιρείας να μειώσει τα επίπεδα του χρέους της.
 • Οι επενδυτικές δαπάνες του 1ου εξαμήνου 2003 ανήλθαν σε 291 εκατ. Ευρώ. Τα κυριότερα έργα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση του Λιγνιτικού Σταθμού Παραγωγής στη Φλώρινα και Μονάδες Παραγωγής στην Κρήτη, την ανάπτυξη των Ορυχείων καθώς και την επέκταση των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής.
 • Οι Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, του 1ου εξαμήνου 2002, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το δελτίο τύπου για λόγους σύγκρισης με τις αντίστοιχες Καταστάσεις του 1ου εξαμήνου 2003 έχουν προσαρμοσθεί, κυρίως, για τις πρόσθετες αποσβέσεις που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ (123 εκατ. Ευρώ).
 • Ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε σε 28.530 υπαλλήλους (σε σχέση με 29.218 υπαλλήλους στις 30 Ιουνίου 2002) ως αποτέλεσμα των συνταξιοδοτήσεων και των αυστηρότερων κριτηρίων πρόσληψης νέου προσωπικού.
Συνοπτικά στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσεως

1ο Εξάμηνο 2003

1ο Εξάμηνο 2002*

Δ (%)

Κύκλος Εργασιών

1.916,0

1.623,0

18,1%

Λειτουργικά Έξοδα (εξ. των αποσβέσεων)

1.328,3

1.133,2

17,2%

- Δαπάνη Μισθοδοσίας

562,0

504,6

11,4%

- Κόστος Καυσίμων

352,2

339,2

3,8%

- Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

64,7

76,3

-15,2%

- Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

349,4

213,1

64,0%

Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (ΚΠΑΤΦ)

587,7

489,8

20,0%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ (%)

30,7%

30,2%

1,6%

Αποσβέσεις

264,6

259,3

2,0%

Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ)

323,1

230,5

40,2%

Περιθώριο ΛΚ (%)

16,9%

14,2%

19,0%

Μη λειτουργικά έξοδα

21,7

89,9

-75,9%

- Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα

70,5

111,8

-36,9%

- Συναλλαγματικές Διαφορές

40,4

17,0

137,6%

- Λοιπά έσοδα

8,4

4,9

71,4%

Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

18,7

-

-

Τακτοποίηση για έκτακτες προβλέψεις (+)

-

19,4

-

Κέρδη προ Φόρων

282,7

160,0

76,7%

Καθαρά Κέρδη

175,6

100,8

74,2%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,76

0,43

74,2%

 

Συνοπτικά στοιχεία Ισολογισμού

1ο Εξάμηνο 2003

1ο Εξάμηνο 2002

Δ (%)

Καθαρό Χρέος

4.013,0

4.560,7

-12,0%

Συνολική Καθαρή Θέση

3.568,5

395,1

-

Επενδύσεις

291,0

314,2

-7,4%

* Προσαρμοσμένα για σκοπούς σύγκρισης και συζήτησης μόνο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Στέργιος Νέζης, δήλωσε :
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η ΔΕΗ συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, όπως αποδεικνύεται από τη βελτιωμένη κερδοφορία και τη μείωση του χρέους. Αυτές οι επιδόσεις αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους μας, αξιοποιώντας τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς και βελτιώνοντας τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα».

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :
Γρηγόρης Αναστασιάδης
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
ΔΕΗ Α.Ε., Τηλ : +30 10 522 5346

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form