Ενημέρωση Επενδυτών - 21.11.2006

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποτελέσματα εννεαμήνου 2006 του Ομίλου ΔΕΗ .

Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2006

  • Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν πάνω από 10% και ανήλθαν σε € 3,58 δις από € 3,24 δις, το εννεάμηνο του 2005.
  • Οι χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9,6% και ανήλθαν σε € 89,8 εκατ. έναντι € 99,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2005.
  • Tα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο του 2006 ανέρχονται σε € 72,2 εκατ., μειωμένα κατά 53,4% σε σχέση με € 154,8 εκατ, το εννεάμηνο του 2005, μείωση που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εξωγενείς παράγοντες.
  • Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 493 εκατ., έναντι € 534,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2005.

Ειδικότερα,

ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 10,4%, από € 3.004,6 εκατ. σε € 3.318,5 εκατ., σαν αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου των πωλήσεων κατά 6% περίπου, της μέσης αναπροσαρμογής των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,2% το Σεπτέμβριο 2005 και της διαφοροποίησης της σύνθεσης των πωλήσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι λειτουργικές δαπάνες (πρό αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 17,4%, από € 2.508,2 εκατ το εννεάμηνο του 2005, σε € 2.943,4 εκατ το εννεάμηνο του 2006, αύξηση που οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των δαπανών για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας. Ειδικότερα, η αύξηση των τιμών υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου σε σύγκριση με το α’ εννεάμηνο του 2005, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της αντίστοιχης δαπάνης κατά € 210,9 εκατ. Επιπρόσθετα, αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες για αγορές ενέργειας, από € 169,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2005 σε € 365,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2006, αύξηση κατά 116,4%, που οφείλεται στο γεγονός της πώλησης μεγαλύτερων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους στο Σύστημα και της αύξησης της Οριακής Τιμής του Συστήματος. Τα προαναφερόμενα, δηλαδή οι αυξημένες δαπάνες για υγρά καύσιμα, για φυσικό αέριο και για αγορές ενέργειας, ήταν οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στη μείωση των κερδών προ αποσβέσεων τόκων και φόρων (EBITDA) κατά 13,5% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2005, στα € 632,5 εκατ δεδομένου ότι η αναπροσαρμογή κατά 3,2% το Σεπτέμβριο 2005 των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας δεν στάθηκε δυνατόν να καλύψει την αρνητική επίδραση από την έντονη αύξηση των τιμών των καυσίμων και της δαπάνης για αγορές ενέργειας. Η μέση αύξηση κατά 4,8% των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας από 1 Αυγούστου 2006, ουσιαστικά δεν έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2006.

Η δαπάνη μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 7,4% από € 928,4 εκατ το εννεάμηνο του 2005, σε € 997,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2006. Η αύξηση αυτή, οφείλεται στην επίδραση από τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, με ισχύ, από το Φεβρουάριο του 2006, στην ωρίμανση των αμοιβών του προσωπικού και στη μείωση του τμήματος της δαπάνης που κεφαλαιοποιείται. Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας το εννεάμηνο του 2006, ύψους € 997,5 εκατ περιλαμβάνει και ποσό της τάξεως των € 6,3 εκατ, που αφορά εφάπαξ δαπάνη, μέχρι σήμερα, για ένα περιορισμένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στελεχών της Εταιρείας.

Με βάση τον απολογισμό των εκπομπών CO2 κατά το εννεάμηνο 2006, καθώς και με τη προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2006, εκτιμάται ότι δεν θα σημειωθεί έλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπής CO2 για την Εταιρεία, στο σύνολο του έτους. Συνεπώς, τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2006 δεν έχουν επιβαρυνθεί με δαπάνη για την κάλυψη ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπής CO2, ενώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο η σχετική δαπάνη ανήλθε σε € 69 εκατ.

Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 17,7% σε σύγκριση με 22,6% το εννεάμηνο του 2005.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν σε € 89,8 εκατ. έναντι € 99,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2005 (-9,6%).

Παρά την αύξηση του χρέους σε € 3.861,7 εκατ. από € 3.838,3 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου 2005 και τη σημαντική αύξηση του ύψους των επιτοκίων δανεισμού στις ευρωπαικές χρηματαγορές μεταξύ εννεαμήνου 2006 και της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 3%, από € 94,1 εκατ. σε € 96,9 εκατ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, μειώθηκε σε € 4,8 εκατ. από € 8,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2005 και αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΔΕΗ στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Tellas Α.Ε.

Η συμμετοχή στα κέρδη συνδεδεμένων εταιρειών, αντανακλά το γεγονός ότι η ΛΑΡΚΟ, εταιρεία παραγωγής νικελίου, στην οποία η ΔΕΗ κατέχει μερίδιο 28,6%, επιτυγχάνει βελτίωση της καθαρής της θέσης λόγω, της σημαντικής αύξησης της τιμής του νικελίου. και διατηρείται σε ποσό ύψους € 11,2 εκατ., όπως εμφανίζεται και στις οικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2006. Το αντίστοιχο μέγεθος το εννεάμηνο του 2005 ήταν μηδενικό.

Ο αριθμός του μισθοδοτηθέντος προσωπικού, μη συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που έχουν διατεθεί στο ΔΕΣΜΗΕ, μειώθηκε σε 26.529 άτομα, ενώ, το αντίστοιχο μέγεθος στο τέλος του εννεαμήνου 2005, ήταν 27.503 άτομα.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Στοιχεία κερδοφορίας (σε εκατ. Ευρώ)

 

  Εννεάμηνο 2006 Μη Ελεγμένα Εννεάμηνο 2005 Μη Ελεγμένα Δ%
Κύκλος Εργασιών 3.575,9 3.239,4 10,4%
EBITDA 632,5 731,2(2) -13,5%
Περιθώριο EBITDA 17,7% 22,6%  
Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ) 189,7 339,5(2) -44,1%
Περιθώριο ΛΚ 5,3% 10,5%  
Καθαρά κέρδη 72,2 154,8(2) -53,4%
Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ) 0,31 0,67 -53,7%
Αριθμός μετοχών (σε εκατ.) 232 232 -
Καθαρό χρέος 3.772,3 3.762,1 0,3%

 

Αποτελέσματα Χρήσεως (σε εκατ. Ευρώ)

 

  Εννεάμηνο 2006 Μη Ελεγμένα Εννεάμηνο 2005 Μη Ελεγμένα Δ%
Κύκλος Εργασιών 3.575,9 3.239,4 10,4%
- Εσοδα από πωλήσεις Η/Ε 3.318,5 3.004,6 10,4%
- Λοιπά έσοδα 257,4 234,8 9,6%
Λειτουργικές Δαπάνες (προ αποσβέσεων) 2.943,4 2.508,2 (1)(2) 17,4%
- Δαπάνη Μισθοδοσίας 997,5 928,4(1) 7,4%
- Κόστος Καυσίμων 921,8 710,9 29,7%
- Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας 365,9 169,1 116,4%
- Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς 216,0 200,5 7,7%
- Λοιπά Λειτουργικά Εξοδα 442,2 499,3(1)(2) 11,4%
Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (EBITDA) 632,5 731,2(2) -13,5%
Περιθώριο EBITDA 17,7% 22,6%  
Αποσβέσεις 442,8 391,7 13,0%
Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ) 189,7 339,5(2) -44,1%
Περιθώριο ΛΚ 5,3% 10,5%  
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες 89,8 99,3 (1)(2) -9,6%
- Καθαρά Χρηματοοικονομικά Εξοδα 96,9 94,1(2) 3,0%
- Κέρδη(Ζημίες) Συν/κών Διαφορών 7,1 (5,2)  
Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες 4,8 8,3 -42,2%
Κέρδος από συνδεδεμένες εταιρείες 11,2 0,0  
Κέρδη προ Φόρων 106,3 231,9(2) -54,2%
Καθαρά Κέρδη 72,2 154,8 (2) -53,4%
Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,31 0,67 -53,7%

 

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού (σε εκατ. Ευρώ)

 

  30.09.2006
Μη Ελεγμένα
30.09.2005
Μη Ελεγμένα
Δ%
Σύνολο ενεργητικού 12.840,7 12.630,1 (2) 1,7%
Καθαρό Χρέος 3.772,3 3.762,1 0,3%
Συνολική Καθαρή Θέση 5.169,8 5.182,9 (2) -0,3%
Επενδύσεις 493,0 534,4 -7,7%

 

(1): Προσαρμοσμένα για σκοπούς σύγκρισης
(2): Προσαρμοσμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διερμηνεία 1

Ο κ.Δ. Μανιατάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ δήλωσε :

«Τα αποτελέσματα 9μήνου του 2006 σαφώς επηρεάσθηκαν από τη σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων και της δαπάνης για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η αύξηση κατά 4,8% των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας από 1 Αυγούστου 2006 δεν έχει ουσιαστικά επηρεάσει τα αποτελέσματα .

Πρώτος στόχος της διοίκησης είναι η συγκράτηση των δαπανών και η βελτίωση της κερδοφορίας. Με βάση το Πρόγραμμα Ηρακλής για οικονομικό εξορθολογισμό και μετασχηματισμό, στο 9μηνο επετεύχθη σε γενικές γραμμές η διατήρηση των δαπανών των Γενικών Διευθύνσεων μέσα στα όρια που προβλέπει το Πρόγραμμα. Οι σχετικές προσπάθειες θα συνεχισθούν και θα ενταθούν.

Το σύνολο των πολιτικών εκσυγχρονισμού και ολόπλευρης ανάπτυξης υλοποιείται σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2006-2010. Έτσι, μέσα στην τρέχουσα χρήση: προχωρούν οι διαδικασίες αντικατάστασης παλαιών μονάδων με νέες, προωθείται το business plan της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για δυναμική ανάπτυξη στις ΑΠΕ, υλοποιούνται ετήσιες επενδύσεις της τάξης των 700 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε η διεθνοποίηση του ομίλου μέσω της δημιουργίας εταιρείας συμμετοχών με την αμερικανική Contour Global και την τράπεζα EBRD, αναπτύσσεται δυναμικά με νέα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα η Tellas ΑΕ, θυγατρική κατά 50% της ΔΕΗ, ολοκληρώνεται η μελέτη αποτίμησης και αξιοποίησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας της Επιχείρησης κλπ.

Είμαστε δεσμευμένοι έναντι των μετόχων για τον πλήρη μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε μια Δυναμική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα».

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :

Γεώργιος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Οικονομικών Λειτουργιών, Εκτελών Χρέη Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ 210 5225346

Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των ενδιάμεσων οικονομικών Καταστάσεων για το εννεάμηνο του 2006, θα δημοσιευθούν στον Τύπο στις 23 Νοεμβρίου 2006.

Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των ενδιάμεσων οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το εννεάμηνο 2006, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.dei.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 22ας Νοεμβρίου 2006.

 

ΑΘΗΝΑ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 AΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form