Ενημέρωση Επενδυτών - 22.05.2006

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αποτελέσματα α΄τριμήνου 2006 της ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 22 ΜΑΙΟΥ 2006

 

  • Tα καθαρά κέρδη το α΄τρίμηνο του 2006 ανέρχονται σε € 89,5 εκατ. , μειωμένα κατά 22,5% σε  σχέση με το α΄τρίμηνο του 2005, μείωση που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εξωγενείς παράγοντες.
  • Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,2% και ανήλθαν  σε € 1,2 δις.
  • Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 164 εκατ., έναντι € 158 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005.
  • H καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 21,7%  και ανήλθε σε € 5.302,6  εκατ.

 

Ειδικότερα,

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 10,7%, από € 1.005,1 εκατ. σε € 1.112,8 εκατ., σαν αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου των πωλήσεων κατά 5% περίπου, της  μέσης αναπροσαρμογής των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,2% το Σεπτέμβριο 2005 και της διαφοροποίησης της σύνθεσης των πωλήσεων. Η αναπροσαρμογή των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας δεν κάλυψε την αρνητική επίδραση από την έντονη αύξηση των τιμών των καυσίμων και της  δαπάνης για αγορές ενέργειας.

Η αύξηση των τιμών υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2005, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση  των δαπανών για υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο κατά € 73,6 εκατ., παρά τις μειωμένες ποσότητες που αναλώθηκαν συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω της αυξημένης υδροηλεκτρικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες για αγορές ενέργειας, από € 44,5 εκατ.  το α’ τρίμηνο του 2005 σε  € 90,4 εκατ. το α΄τρίμηνο του 2006, αύξηση κατά 103%. Τα προαναφερόμενα, δηλαδή οι αυξημένες δαπάνες για υγρά καύσιμα για φυσικό αέριο και για αγορές ενέργειας,  ήταν οι  κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στη μείωση των κερδών προ αποσβέσεων τόκων και φόρων (EBITDA) κατά 12,2% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2005, στα € 295,8 εκατ. 

Σημειώνεται, επίσης ότι, η  δαπάνη μισθοδοσίας εμφανίζει μια αύξηση 7,8% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2005, από € 298,3 εκατ. σε € 321,5 εκατ. Η αύξηση αυτή, παρά τη μείωση του προσωπικού, οφείλεται στην εκτιμώμενη επίδραση από την νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που δεν έχει ακόμα υπογραφεί, στην ωρίμανση του προσωπικού αλλά και στην μείωση του τμήματος της δαπάνης που κεφαλαιοποιήθηκε.            

Με βάση τον απολογισμό των εκπομπών CO2 κατά το α’ τρίμηνο 2006, καθώς και με τη προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2006, εκτιμάται ότι δεν θα σημειωθεί έλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπής CO2 για την Εταιρεία, στο σύνολο του έτους. Συνεπώς, τα  αποτελέσματα α’ τριμήνου 2006 δεν έχουν επιβαρυνθεί με δαπάνη για την κάλυψη ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπής CO2, ενώ, την αντίστοιχη  περυσινή περίοδο  η σχετική δαπάνη ανήλθε σε € 19,5 εκατ. Τα προαναφερόμενα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι, η σχετική προς έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση, δεν θα τροποποιήσει την κατανομή δικαιωμάτων που προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών.

Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 24,6% σε σύγκριση με 31,2% το α΄ τρίμηνο του 2005.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε € 27,1 εκατ. έναντι € 35,7 εκατ. το α΄τρίμηνο του 2005 (-24,1%)

Παρά την αύξηση του χρέους σε € 3.774 εκατ. από € 3.647 εκατ. στο τέλος του α’ τριμήνου 2005 και τη σημαντική αύξηση του ύψους των επιτοκίων δανεισμού στις ευρωπαικές χρηματαγορές μεταξύ α’ τριμήνου 2006 και της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, η ΔΕΗ πέτυχε να μειώσει τις καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες κατά 11,6%, από € 32 εκατ. σε € 28,3 εκατ. 

 Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, μειώθηκε σε € 1,7 εκατ. από € 2,7 εκατ. το  α΄τρίμηνο του 2005 και αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΔΕΗ στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Tellas Α.Ε. 

Ο αριθμός του μισθοδοτηθέντος προσωπικού, μη συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που έχουν διατεθεί στο ΔΕΣΜΗΕ, μειώθηκε σε 26.920 άτομα, ενώ, το αντίστοιχο μέγεθος στο τέλος του α΄τριμήνου 2005, ήταν 27.640 άτομα.

                             

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 

Στοιχεία κερδοφορίας (σε εκατ. Ευρώ)

 

 

 

1ο Τρίμηνο 2006
Μη Ελεγμένα

1ο Τρίμηνο 2005
Μη Ελεγμένα

Δ%

Κύκλος Εργασιών

1.200,1

1.079,7

11,2%

EBITDA

295,8

336,9(2)

-12,2%

Περιθώριο EBITDA 

24,6%

31,2%

-21,1%

Λειτουργικά  Κέρδη (ΛΚ)

153,9

210,6(2)

-26,9%

Περιθώριο ΛΚ

12,8%

19,5%

-34,4%

Καθαρά κέρδη

89,5

115,5(2)

-22,5%

Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ)

0,39

0,50

-22,5%

Αριθμός μετοχών (σε εκατ.)

232

232

-

Καθαρό χρέος

3.686,3

3.578,1

3,0%

 

Αποτελέσματα Χρήσεως (σε εκατ. Ευρώ)

 

 

      1ο Τρίμηνο 2006
Μη Ελεγμένα

1ο Τρίμηνο 2005

Μη Ελεγμένα

Δ%

Κύκλος Εργασιών

1.200,1

1.079,7

11,2%

Λειτουργικά Εξοδα (προ  αποσβέσεων)

904,3

742,8(2)


21,7%

-  Δαπάνη Μισθοδοσίας

321,5

      298,3(1)


7,8%

-  Κόστος Καυσίμων

254,8

181,2

40,6%

-  Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

90,4

44,5

103,1%

-  Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος  Μεταφοράς

77,6

63,1


23,0%

-   Λοιπά Λειτουργικά Εξοδα

160

155,7(1),(2)


2,8%

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (EBITDA)

295,8

336,9(2)


-12,2%

Περιθώριο EBITDA

24,6%

31,2%

-21,1%

Αποσβέσεις

141,9

126,3

12,4%

Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ)

153,9

210,6(2)


-26,9%

Περιθώριο ΛΚ 

12,8%

19,5%

-34,4%

Χρηματοοικονομικά Εξοδα

27,1

35,7

-24,1%

-  Καθαρά Χρηματοοικονομικά Εξοδα

28,3

32,0


-11,6%

-  Συναλλαγματικές Διαφορές

2,9

(1,0)

-

-  Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

1,7

2,7


-37,0%

Κέρδη προ Φόρων

126,8

174,9(2)


-27,5%

Καθαρά Κέρδη

89,5

115,5(2)

-22,5%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,39

0,50

-22,5%

 

 

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού (σε εκατ. Ευρώ)

                                                                    

  

      1ο Τρίμηνο 2006
Μη Ελεγμένα

1ο Τρίμηνο 2005

Μη Ελεγμένα

Δ%

Σύνολο ενεργητικού

12.761,5

11.318,5

12,7%

Καθαρό Χρέος

3.686,3

3.578,1

3,0%

Συνολική Καθαρή Θέση

5.302,6

4.355,7(2)

21,7%

Επενδύσεις

164,0

158,0

3,8%

 

(1): Προσαρμοσμένα για σκοπούς σύγκρισης

(2): Προσαρμοσμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διερμηνεία 1

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ  κ. Δημήτρης Μανιατάκης,  δήλωσε :

 

"H ΔΕΗ δεσμεύεται να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Εταιρείας, με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας και τη διατήρηση του ηγετικού της ρόλου στην αναπτυσσόμενη περιφερειακή αγορά."  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :


Γρηγόρης Αναστασιάδης, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. 210 5225346.

Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των ενδιάμεσων οικονομικών Καταστάσεων για το 1ο τρίμηνο του 2006, θα δημοσιευθούν στον Τύπο στις 23 Μαΐου 2006. Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των ενδιάμεσων οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το 1ο τρίμηνο του 2006, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη  βάση, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.dei.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 22ας Μαΐου 2006.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form