Ενημέρωση Επενδυτών - 29.08.2006

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων α' εξαμήνου 2006

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2006 του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

 

 

Αθήνα 29 Αυγούστου 2006

 

 

·          Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά  10% και ανήλθαν  σε € 2,33 δις από € 2,12 δις, το α’εξάμηνο του 2005.

 

 

·         Οι χρηματοοικονομικές  δαπάνες μειώθηκαν κατά  26,3%  και ανήλθαν σε  € 52,6

       εκατ έναντι € 71,4 εκατ το α’εξάμηνο του 2005.

 

 

·        Tα καθαρά κέρδη το α΄εξάμηνο του 2006 ανέρχονται σε € 96,2 εκατ., μειωμένα

        κατά 34,7 % σε  σχέση με € 147,4 εκατ, το α΄εξάμηνο του 2005, μείωση που 

        οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εξωγενείς παράγοντες.  

  

·          H καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 7,5% και ανήλθε σε € 5.186,5 εκατ. από € 4.822,5  

       εκατ το α’εξάμηνο του 2005.

         

 

·          Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 326 εκατ., έναντι € 363 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο  του

      2005.

 

Ειδικότερα,

ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 9,9%, από € 1.966,4 εκατ. σε € 2.160,1 εκατ., σαν αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου των πωλήσεων κατά 5% περίπου, της  μέσης αναπροσαρμογής των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,2% το Σεπτέμβριο 2005 και της διαφοροποίησης της σύνθεσης των πωλήσεων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι λειτουργικές δαπάνες (πρό αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 18,7%, από € 1.561,8 εκατ το α’εξάμηνο του 2005,σε € 1.854,5 εκατ το α’εξάμηνο του 2006,αύξηση που οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των δαπανών για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας. Ειδικότερα, η αύξηση των τιμών υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2005, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της αντίστοιχης δαπάνης κατά € 131,9 εκατ. Επιπρόσθετα, αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες για αγορές ενέργειας, από € 83,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2005 σε  € 193,1 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2006, αύξηση κατά 131,3%, που οφείλεται στο γεγονός της πώλησης μεγαλύτερων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους στο Σύστημα.Τα προαναφερόμενα, δηλαδή οι αυξημένες δαπάνες για υγρά καύσιμα για φυσικό αέριο και για αγορές ενέργειας,  ήταν οι  κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στη μείωση των κερδών προ αποσβέσεων τόκων και φόρων (EBITDA) κατά 14,4% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2005, στα € 476,8 εκατ., δεδομένου ότι η  αναπροσαρμογή  κατά 3,2% το Σεπτέμβριο 2005 των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας δεν στάθηκε δυνατό να καλύψει  την αρνητική επίδραση από την έντονη αύξηση των τιμών των καυσίμων και της δαπάνης για αγορές ενέργειας. 

  Η  δαπάνη μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 7,9% από € 620 εκατ  το α’ εξάμηνο του 2005,  σε € 668,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2006. Η αύξηση αυτή, οφείλεται στην επίδραση από τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, με ισχύ, από το Φεβρουάριο του 2006,  στην ωρίμανση των αμοιβών του προσωπικού και στη μείωση του τμήματος της δαπάνης που κεφαλαιοποιείται. Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας το α’ εξάμηνο του 2006, ύψους  € 671,4 εκατ περιλαμβάνει και ποσό της τάξεως των € 2,7 εκατ, που αφορά εφάπαξ δαπάνη,μέχρι σήμερα, για ένα  περιορισμένο  πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στελεχών της Εταιρείας.               

Με βάση τον απολογισμό των εκπομπών CO2 κατά το α’ εξάμηνο 2006, καθώς και με τη προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2006, εκτιμάται ότι δεν θα σημειωθεί έλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπής CO2 για την Εταιρεία, στο σύνολο του έτους. Συνεπώς, τα  αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2006 δεν έχουν επιβαρυνθεί με δαπάνη για την κάλυψη ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπής CO2, ενώ, την αντίστοιχη  περυσινή περίοδο  η σχετική δαπάνη ανήλθε σε € 45 εκατ.

 

Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε  20,5% σε σύγκριση με 26,3% το α΄ εξάμηνο του 2005.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Οι χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν σε € 52,6 εκατ. έναντι € 71,4 εκατ. το α΄εξάμηνο του 2005 (-26,3%)

      

Παρά την αύξηση του χρέους σε € 3.789  εκατ. από € 3.639 εκατ. στο τέλος του α’ εξαμήνου 2005 και τη σημαντική αύξηση του ύψους των επιτοκίων δανεισμού στις ευρωπαικές χρηματαγορές μεταξύ α’ εξαμήνου 2006 και της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, η ΔΕΗ πέτυχε να μειώσει τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 10,4%, από € 64,6 εκατ. σε € 57,9 εκατ. 

   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, μειώθηκε σε € 2,5 εκατ. από € 5,9 εκατ. το  α΄εξάμηνο του 2005 και αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΔΕΗ στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Tellas Α.Ε.

 

Η συμμετοχή στα κέρδη συνδεδεμένων εταιρειών ύψους € 11,2 εκατ.- ενώ το αντίστοιχο μέγεθος το α’εξάμηνο του 2005 ήταν μηδενικό – αντανακλά το γεγονός ότι η ΛΑΡΚΟ, εταιρεία παραγωγής νικελίου, στην οποία η ΔΕΗ κατέχει μερίδιο 28,6%, επιτυγχάνει βελτίωση της καθαρής της θέσης κυρίως, λόγω, της σημαντικής αύξησης της τιμής του νικελίου.

 

Ο αριθμός του μισθοδοτηθέντος προσωπικού, μη συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που έχουν διατεθεί στο ΔΕΣΜΗΕ, μειώθηκε σε 26.649 άτομα, ενώ, το αντίστοιχο μέγεθος στο τέλος του α΄εξαμήνου 2005, ήταν 27.546 άτομα.

                              

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 

 

Στοιχεία κερδοφορίας (σε εκατ. Ευρώ)

 

 

 

1ο Εξάμηνο 2006

Ελεγμένα

1ο Εξάμηνο 2005

Ελεγμένα

Δ%

Κύκλος Εργασιών

2.331,3

2.119,0

10,0%

EBITDA

476,8

557,2 (2)

-14,4%

Περιθώριο EBITDA 

20,5%

26,3%

 

Λειτουργικά  Κέρδη (ΛΚ)

185,3

300,2 (2)

-38,3%

Περιθώριο ΛΚ

7,9%

14,2%

 

Καθαρά κέρδη

96,2

147,4 (2)

-34,7%

Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ)

0,41

0,64

-35,9%

Αριθμός μετοχών (σε εκατ.)

232

232

-

Καθαρό χρέος

3.713,9

3.562,1

4,3%

 

 

Αποτελέσματα Χρήσεως (σε εκατ. Ευρώ)

 

 

      1ο Εξάμηνο 2006
Ελεγμένα

1ο Εξάμηνο 2005

Ελεγμένα

Δ%

Κύκλος Εργασιών

2.331,3

2.119,0

10,0%

 - Εσοδα από πωλήσεις Η/Ε

2.160,1

1.966,4

 9,9%

 - Λοιπά έσοδα

171,2

  152,6

12,2%

Λειτουργικές  Δαπάνες (προ  αποσβέσεων)

1.854,5

1.561,8 (2)


18,7
%

-  Δαπάνη Μισθοδοσίας

671,4

620,0 (1)


8,3
%

-  Κόστος Καυσίμων

530,5

398,6

33,1%

-  Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

193,1

83,5

131,3%

-  Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος  Μεταφοράς

141,7

137,4


3,1%

-   Λοιπά Λειτουργικά Εξοδα

317,8

322,3 (1),(2)

-1,4%

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (EBITDA)

476,8

557,2(2)


-14,4%

Περιθώριο EBITDA

20,5%

26,3%

 

Αποσβέσεις

291,5

257,0

13,4%

Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ)

185,3

300,2(2)

-38,3%

Περιθώριο ΛΚ 

7,9%

14,2%

 

Χρηματοοικονομικές Δαπάνες

52,6

71,4 (2)

-26,3%

-  Καθαρά Χρηματοοικονομικά Εξοδα

57,9

64,6 (2)


-10
,4%

-  Κέρδη(Ζημίες) Συν/κών  Διαφορών

5,3

(6,8)

 

Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

2,5

5,9

-57,6%

Κέρδος από συνδεδεμένες εταιρείες

11,2

-

 

Κέρδη προ Φόρων

141,4

222,9(2)

-36,6%

Καθαρά Κέρδη

96,2

147,4(2)

-34,7%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,41

0,64

-35,9%

 

 

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού (σε εκατ. Ευρώ)

                                                                    

  

      1ο Εξάμηνο 2006
Ελεγμένα

1ο Εξάμηνο 2005

Ελεγμένα

Δ%

Σύνολο ενεργητικού

12.733,0

12.140,6

4,9%

Καθαρό Χρέος

3.713,9

3.562,1

4,3%

Συνολική Καθαρή Θέση

5.186,5

4.822,5 (2)

7,5%

Επενδύσεις

325,9

362,7

-10,1%

 

(1): Προσαρμοσμένα για σκοπούς σύγκρισης

(2): Προσαρμοσμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διερμηνεία 1

 

 

Ο κ.Μανιατάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ δήλωσε :

 

Σήμερα επιτελείται μια σημαντική προσπάθεια από μέρους της Επιχείρησης για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών της. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί με μία νέα οργάνωση, νέες σύγχρονες υπηρεσίες και σύγχρονα συστήματα διαχείρισης πελατών ώστε η ΔΕΗ να διαμορφώσει μια καινούρια κουλτούρα και σχέση με τους πελάτες της.  

 

Σε ότι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα επισημαίνεται ότι  κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006 τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν από την αύξηση των τιμών των καυσίμων η οποία επιβάρυνε την Επιχείρηση με περίπου 130 εκατ. ευρώ, επιπλέον. Συνεχίζεται η υλοποίηση του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ σε όλες τις Βασικές Επιχειρησιακές Μονάδες της και, όπως έχουμε προαναφέρει, τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να φανούν στο τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :


Γρηγόρης Αναστασιάδης, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. 210 5225346.

Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των ενδιάμεσων οικονομικών Καταστάσεων για το 1ο εξάμηνο του 2006, θα δημοσιευθούν στον Τύπο στις  31 Αυγούστου 2006.

Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των ενδιάμεσων οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το 1ο εξάμηνο του 2006, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη  βάση, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.dei.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης   Αυγούστου  2006.

 

ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006                                     AΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form