Ενημέρωση Επενδυτών - 29.03.2006

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA XΡΗΣΕΩΣ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

 

ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006


· Tα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2005 ανέρχονται σε € 135,7 εκατ., μειωμένα κατά 54% σε σχέση με τη χρήση 2004.

· Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,8% και ανήλθαν σε € 4,3 δις.

· Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 739,2 εκατ., έναντι € 755,6 εκατ. το 2004.

Ειδικότερα,
Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, κατά 59% και 64% αντίστοιχα, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης για καύσιμα και αγορές ενέργειας κατά € 307,9 εκατ. Αυτός είναι ο κύριος λόγος της μείωσης των καθαρών κερδών σε € 135,7 εκατ. από € 293,1 εκατ. το 2004. Συγκεκριμένα, η δαπάνη για πετρέλαιο σημείωσε αύξηση κατά € 165,4 εκατ. , για φυσικό αέριο κατά € 85,8 εκατ. και για αγορές ενέργειας κατά € 56,7 εκατ.

Παρά τη μείωση του όγκου των πωλήσεων κατά 0,6%, τα συνολικά έσοδα τα οποία ανήλθαν σε € 4.290,9 εκατ., αυξήθηκαν κατά 4,8%, λόγω, αφενός της αναπροσαρμογής των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 2,5% το Νοέμβριο 2004, της αναπροσαρμογής κατά 3,2% το Σεπτέμβριο 2005 και της διαφοροποίησης της σύνθεσης των πωλήσεων. Οι αναπροσαρμογές αυτές των τιμών δεν κάλυψαν, έστω μερικώς, την αρνητική επίδραση από την έντονη αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων Τόκων και Φόρων (EBITDA) μειώθηκαν σε € 906,8 εκατ.,  δηλαδή κατά 24,9% σε σύγκριση με το 2004. Η εν λόγω μείωση οφείλεται, κατά κύριο λόγο :

α) στις προαναφερθείσες αιτίες

β) στην, για πρώτη φορά, πραγματοποιηθείσα δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων εκπομπής CO2 που ανήλθε σε
€ 12,6 εκατ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η δαπάνη για τα δικαιώματα εκπομπής CO2 θα οριστικοποιηθεί μόνο μετά την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθορίζεται η οριστική κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για τη ΔΕΗ, και

γ) στην αύξηση των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων κατά € 70,5 εκατ. (με την εξαίρεση των δικαιωμάτων εκπομπής CO2), στην οποία συνετέλεσε, κυρίως, η αύξηση του κόστους του αναλωθέντος λιγνίτη (+ €64,5 εκατ.)

Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 21,1 % σε σύγκριση με 29,5% το 2004.

Τα μη λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν σε €141,7 εκατ. έναντι €149,2 εκατ. το 2004 (-5%)

Παρά την αύξηση του χρέους σε € 3.833 εκατ. στο τέλος του 2005 από € 3.692 εκατ. στο τέλος του 2004 και την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές, η ΔΕΗ πέτυχε, μέσω μιας αποτελεσματικής διαχείρισης του χρέους να μειώσει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες κατά 6,7%, από €165,8 εκατ. σε € 154,7 εκατ.

Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, αυξήθηκε σε € 13,2 εκατ. από € 8,2 εκατ. το 2004 και αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΔΕΗ στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Tellas Α.Ε. Το γεγονός αυτό, δεν αντικατοπτρίζει κάποια αύξηση στις λειτουργικές ζημίες της Tellas, αλλά την εφάπαξ διαγραφή μιας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης συμψηφισμού παρελθουσών ζημιών με μελλοντικά κέρδη.

Μετά την αναπροσαρμογή της αξίας του παγίου ενεργητικού η καθαρή θέση την 31.12.2005 αυξήθηκε σε € 5,2 δις από € 4,2 δις στις 31.12.2004.

Ο αριθμός του μισθοδοτηθέντος προσωπικού, μη συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που έχουν διατεθεί στο ΔΕΣΜΗΕ, μειώθηκε σε 27.246 άτομα, από 27.921 που ήταν στο τέλος του 2004.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 

Στοιχεία κερδοφορίας (σε εκατ. Ευρώ)

PRO FORMA

 

2005

2004

Ελεγμένα

Δ%

Κύκλος Εργασιών

4.290,9

4.095,0

4,8%

EBITDA

906,8

1.206,8

-24,9%

Περιθώριο EBITDA 

 21,1%

 29,5%

 

Κέ  Κέρδη προ φόρων &

     χρημ/κών εξόδων

343,3

651,5

-47,3%

Περιθώριο

8%

15,9%

 

Καθαρά κέρδη

135,7

293,1

-54%

Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ)

0,58

1,26

-54%

Αριθμός μετοχών (σε εκατ.)

232

232

-

Καθαρό χρέος

3.754,8

3.635,1

3,3%

 

Αποτελέσματα Χρήσεως (σε εκατ. Ευρώ)

PRO FORMA

 

2005

2004

Ελεγμένα

Δ%

Κύκλος Εργασιών

4.290,9

4.095,0

4,8%

- Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

3.965,3

3.791,5

4,6%

 -Λοιπά

325,6

303,5

7,3%

Λειτουργικά Έξοδα (προ  αποσβέσεων)

3.384,1

2.888,2

17,2%

-  Δαπάνη Μισθοδοσίας

1.246,6

1.153,0

8,1(**)

-  Κόστος Καυσίμων

985,1

733,9

34,2%

-  Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

240

  183,3  (***)

30,9%

-  Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος  Μεταφοράς

269,3

   258    (***)

4,4%

-   Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα (*)

643,1

 560,0   (***)

14,8%

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (EBITDA)

906,8

  1.206,8  (***)

-24,9%

Περιθώριο EBITDA (%)

21,1%

 29,5%  (***)

 

Αποσβέσεις

563,5

555,3

1,5%

Κέρδη προ φόρων & χρημ/κών εξόδων

343,3

651,5   (***)

-47,3%

Περιθώριο  (%)

8%

15,9%

 

Μη Λειτουργικά Έξοδα

141,7

149,2

-5,0%

-  Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα

121,8

130,6

-6,7%

-  Συναλλαγματικές Διαφορές

(6,7)

(10,4)

-35,6%

-  Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

13,2

8,2

61,0%

Κέρδη προ Φόρων

201,6

502,3

-59,9%

Καθαρά Κέρδη

135,7

293,1

-54%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,58

1,26

-54%

 

  

(*)Συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη, το 2005, δαπάνη αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής CO2 €12,6 εκατ.
(**) Το σύνολο της δαπάνης μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιηθείσας, αυξήθηκε κατά 6,9%.
(***) Προσαρμοσμένα

 

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού (σε εκατ. Ευρώ)

                                                         PRO FORMA

  

2005

2004

Ελεγμένα

Δ%

Σύνολο Ενεργητικού

12.662,6

11.207,7

13,0%

Καθαρό Χρέος

3.754,8

3.635,1

3,3%

Συνολική Καθαρή Θέση

5.208,8

4.221,4

23,4%

Επενδύσεις

739,2

755,6

-2,2%

 

Με βάση τα κέρδη μετά από φόρους και το ύψος του καθαρού χρέους της Εταιρίας, που της επιτρέπουν άνετη χρηματοδότηση για περαιτέρω επενδύσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την καταβολή μερίσματος ύψους € 0,50 ανά μετοχή.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα συνέλθει την 24η Μαΐου 2006.

Η Εταιρία προχωρά σε όλες τις αναγκαίες τομές για τον εκσυγχρονισμό της μέσα από ένα πλήρως αναθεωρημένο business plan, που θα υλοποιηθεί στα επόμενα χρόνια. Βασικός στόχος είναι ο μετασχηματισμός της Εταιρίας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς στις νέες συνθήκες που επικρατούν, να αντιμετωπίζει επιτυχώς τον ανταγωνισμό στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το υψηλότερο ενεργειακό και περιβαντολογικό κόστος.

Η έναρξη υλοποίησης του νέου επιχειρησιακού σχεδίου από την τρέχουσα οικονομική χρήση, θα συμβάλει στη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας και θα εξασφαλίσει νέες προοπτικές ανάπτυξης, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της στην εσωτερική αγορά και να συμβάλει στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της .

Ειδικότερα, οι επενδυτικές προτεραιότητες στρέφονται προς την ΝΑ Ευρώπη, μέσω της εξαγοράς μονάδων, απευθείας ή σε συνεργασία με διεθνείς οίκους, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος επενδύσεων, την αντικατάσταση παλαιών ηλεκτροπαραγωγών μονάδων και τη διασύνδεση νήσων των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα.

Οσον αφορά στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που ανέρχεται σε € 1,6 δις, ήδη ανατέθηκε σε όμιλο συμβούλων η πλήρης καταγραφή και συστηματική μελέτη για τη βέλτιστη αξιοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων. Μεταξύ των άλλων, μελετάται η αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από τον κατακερματισμό των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών της Εταιρίας, με τη μετεγκατάστασή τους σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΔΕΗ και τη μείωση των δαπανών στέγασης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3426/2005, ο Υπουργός Ανάπτυξης θα καθορίσει μέχρι τον Ιούνιο 2006, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και, στη συνέχεια, μετά από ένα τρίμηνο θα καθορίσει τον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος στους παρέχοντες τις Υπηρεσίες αυτές. Το ύψος του ανταλλάγματος θα καθορίζεται ετησίως από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Όπως δήλωσαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Κ.Κυριακόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.Δ. Μανιατάκης, οι πολιτικές αυτές εντάσσονται στους στρατηγικούς στόχους της ΔΕΗ για τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της, δημιουργώντας νέες αξίες για τους μετόχους της.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :

Γρηγόρης Αναστασιάδης, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. 210 5225346.

Tα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των οικονομικών καταστάσεων έτους 2005 της Εταιρίας, θα δημοσιευθούν στον Τύπο στις 31 Μαρτίου 2006 .
Tα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις έτους 2005,σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας http://www.dei.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Μαρτίου 2006.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form