Ενημέρωση Επενδυτών - 23.11.2005

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2005 του Ομίλου ΔΕΗ

ΑΘΗΝΑ, 23 Νοεμβρίου 2005 
  

 • Κατά το τρίτο τρίμηνο 2005, η συνεχιζόμενη σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την περαιτέρω αύξηση των δαπανών που αφορούν τα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οδήγησε σε μείωση των   λειτουργικών  κερδών του εννεαμήνου 2005 σε € 327,4 εκατ., έναντι € 513,5 εκατ., το αντίστοιχο διάστημα 2004        (- 36,2%), παρά την αύξηση των εσόδων κατά 5,2%.
 • Τα Καθαρά Κέρδη μειώθηκαν σε € 155,1 εκατ. από € 256,3 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2004 ( - 39,5%).
 • Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε € 534,4 εκατ., έναντι  € 537,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2004.

Ειδικότερα

 • Tα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε € 3.239,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 5,2%, σαν συνέπεια κυρίως της περιορισμένης αύξησης του όγκου πωλήσεων και της αναπροσαρμογής των τιμολογίων κατά 2,5% τον Νοέμβριο του 2004. Η κατά 3,19% μεσοσταθμική αύξηση των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, από 1.9.2005, δεν επηρεάζει ουσιαστικά την εξέλιξη των εσόδων του εννεαμήνου 2005.
 • Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων Τόκων και Φόρων (EBITDA) μειώθηκαν στα € 719,1 εκατ.  (- 22,6%). Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως:       

α)  στην κατά € 163,8  εκατ. αύξηση της δαπάνης για υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο (+ 29,9%), εκ των οποίων € 136,9 εκατ., αποκλειστικά από την επίδραση των αυξημένων τιμών.

β)  στη δαπάνη ύψους € 69,0  εκατ. για τα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η για πρώτη φορά, το 2005, εμφάνιση της δαπάνης αυτής, αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα κόστους και αντικατοπτρίζει την απαιτούμενη συνεισφορά της ΔΕΗ στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Kyoto για ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Το μέγεθος της δαπάνης υπολογίσθηκε με βάση εκτιμήσεις για την επιβάρυνση του εννεαμήνου 2005, με τον απαιτούμενο όγκο των δικαιωμάτων εκπομπής CO2 και την  τιμή τους, κατά την 30.9.2005, καθώς και στην πραγματοποιηθείσα αγορά δικαιωμάτων εκπομπής CO που πραγματοποιήθηκαν εντός της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2005.  

γ) στην αύξηση του κόστους  (προ μισθοδοσίας και αποσβέσεων) ανάλωσης λιγνίτη  κατά € 55,6 εκατ. σε σύγκριση με το εννεάμηνο του  2004.       

 • Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 22,2% σε σύγκριση με 30,2% το εννεάμηνο του 2004.
 • Τα μη λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μείωση και ανήλθαν στα € 95 εκατ. από €105,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2004.
 • Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, μειώθηκε σε € 8,3 εκατ., από € 9,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2004 και αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΔΕΗ στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Tellas Α.Ε.
 • Παρά τις δυσμενείς εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου καθώς και στη, για πρώτη φορά εντός του 2005, επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO, η ΔΕΗ επέτυχε τη μείωση του καθαρού χρέους από € 3.798,4 εκατ. την 30.9.2004 σε € 3.762,1 εκατ. την 30.9.2005, (-1%)
 • Μετά την αναπροσαρμογή της αξίας του παγίου ενεργητικού, η καθαρή θέση την 30.9.2005 ανέρχεται σε  € 5.168,3 εκατ.  από € 3.581,1 εκατ. στις 30.9.2004. Το μέγεθος αυτό ενδέχεται να μεταβληθεί μετά την ολοκλήρωση του φυσικού / λογιστικού συσχετισμού και τη λογιστική συμφωνία των αποτελεσμάτων της αναπροσαρμογής με το Μητρώο Παγίων.
 • Ο αριθμός του προσωπικού, μη συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που έχουν διατεθεί στο ΔΕΣΜΗΕ, μειώθηκε, λόγω συνταξιοδοτήσεων και πολιτικής περιορισμένων προσλήψεων, σε 27.503 άτομα, ενώ, το αντίστοιχο μέγεθος στο τέλος του εννεαμήνου 2004, ήταν 27.794 άτομα.

 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Στοιχεία κερδοφορίας (σε εκατ. Ευρώ)

 

 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 05

Μη Ελεγμένα

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 04

Μη Ελεγμένα

Δ%

 

Κύκλος Εργασιών

3.239,4

3.078,4

5,2%

EBITDA

719,1

929,5

-22,6%

Περιθώριο EBITDA  

22,2%

30,2%

 

Λειτουργ. Κέρδη (ΛΚ)

327,4

513,5

-36,2%

Περιθώριο ΛΚ

10,1%

16,7%

 

Καθαρά κέρδη

155,1

256,3

-39,5%

Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ)

0,67

1,10

-39,1%

Αριθμός μετοχών (σε εκατ.)

232

232

-

Καθαρό χρέος

3.762,1

3.798,4

-1,0%

 Αποτελέσματα Χρήσεως (σε εκατ. Ευρώ)

 

 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 05

Μη Ελεγμένα

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 04

Μη Ελεγμένα

Δ%

 

Κύκλος Εργασιών

3.239,4

3.078,4

5,2%

- Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

3.004,6

2.852,3

5,3%

 -Λοιπά

234,8

226,1

3,8%

Λειτουργικά Εξοδα (εξ. των αποσβέσεων)

2.520,3

2.148,9

17,3%

-  Δαπάνη Μισθοδοσίας

916,0

853,1

7,4%

-  Κόστος Καυσίμων

710,9

547,1

29,9%

-  Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

155,1

146,3

6,0%

-  Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς

214,5

192,0

11,7%

-  Δαπάνη δικαιωμάτων CO2

69,0

-

 

-   Λοιπά Λειτουργικά Εξοδα

454,8

410,4

10,8%

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (EBITDA)

719,1

929,5

-22,6%

Περιθώριο EBITDA (%)

22,2%

30,2%

 

Αποσβέσεις

391,7

416,0

-5,8%

Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ)

327,4

513,5

-36,2%

Περιθώριο ΛΚ  (%)

10,1%

16,7%

 

Μη Λειτουργικά Εξοδα

95,0

105,5

-10,0%

-  Καθαρά Χρηματοοικονομικά Εξοδα

93,3

93,8

-0,5%

-  Συναλλαγματικές Διαφορές

(5,2)

(13,5)

-61,5%

-  Λοιπά Έσοδα

11,8

11,7

0,9%

-  Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

8,3

9,9

-16,2%

Κέρδη προ Φόρων

232,4

408,0

-43,0%

Καθαρά Κέρδη

155,1

256,3

-39,5%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,67

1,10

-39,1%

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού (σε εκατ. Ευρώ)

 

30/09/2005

Μη Ελεγμένα

30/09/2004

Μη Ελεγμένα

Δ%

 

Καθαρό Χρέος

3.762,1

3.798,4

-1,0%

Συνολική Καθαρή Θέση

5.168,3

3.581,1

44,3%

Επενδύσεις

534,4

537,1

-0,5%

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ  κ. Δημήτρης Μανιατάκης,  δήλωσε:

“Η κερδοφορία της Επιχείρησης για το 9μηνο του 2005 παρουσίασε σημαντική μείωση, κυρίως λόγω εξωγενών παραγόντων. Η αύξηση των πωλήσεων που επιτεύχθηκε και η μικρή αναπροσαρμογή που δόθηκε από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 στα  τιμολόγια της Επιχείρησης, δεν ήταν αρκετές να αντισταθμίσουν την σοβαρή επιβάρυνση από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου όπως και  την νέα περιβαλλοντική  επιβάρυνση, που μας επιβλήθηκε για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Είναι διεθνής πρακτική τόσο οι δαπάνες των καυσίμων, όσο και οι επιβαλόμενες πρόσθετες   δαπάνες (δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα) να συνυπολογίζονται με ένα δίκαιο μηχανισμό στα τιμολόγια των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που ακόμα δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Θέλω να σημειώσω ότι έχουμε τα χαμηλότερα τιμολόγια στους οικιακούς πελάτες και συγκεκριμένα 50% κάτω από τον μέσο όρο στην Ευρώπη των 15. Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, η ΔΕΗ χάνει σημαντικό ποσό της κερδοφορίας της.

Η Διοίκηση έχει ξεκινήσει μία σειρά από πρωτοβουλίες για την μείωση των δαπανών και την βελτίωση της παραγωγικότητας και με το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο στοχεύει στη σωστή διαχείριση και ανάπτυξη της Επιχείρησης.

Έχουμε σαν προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας ο οποίος επιτυγχάνεται μέσα από συγκεκριμένο πρόγραμμα αναβάθμισης για όλες τις επιχειρησιακές μονάδες και προετοιμάζει την εταιρεία ώστε να σταθεί επάξια στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας.”

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Γρηγόρης Αναστασιάδης, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. 210 5225346.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form