Ενημέρωση Επενδυτών - 17.06.2005

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                   Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2005 της ΔΕΗ Α.Ε.

  

    ΑΘΗΝΑ,  17  ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 


 • Παρά τη συγκράτηση σημαντικών, επιμέρους, συνιστωσών του κόστους, τα λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν κατά € 27,3 εκατ., μείωση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε εξωγενείς παράγοντες και στην οριακή αύξηση των πωλήσεων. Η μείωση αυτή αντισταθμίσθηκε σε σημαντικό βαθμό από τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, οι οποίες είναι μειωμένες κατά € 16,4 εκατ. σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2004, και είχε ως αποτέλεσμα τα Κέρδη προ Φόρων να διαμορφωθούν σε € 175,4 εκατ., μειωμένα κατά € 10,9 εκατ., ή 5,9% σε σχέση με τα αντίστοιχα του α΄ τριμήνου 2004.
 • Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε € 115,9 εκατ. και παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα του α’ τριμήνου του 2004 (€ 115,6 εκατ.). Τα  κέρδη ανά μετοχή παρέμειναν σταθερά σε € 0,50.
 • Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε € 158 εκατ.,  σε σύγκριση με €  171,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2004.
 • Η εφαρμογή σταθερής και συνεπούς  πολιτικής μείωσης του χρέους, οδήγησε στην περαιτέρω μείωση  του καθαρού χρέους   κατά € 177,7 εκατ., και στη διαμόρφωσή του σε € 3.578,1 εκατ. επιτυγχάνοντας μείωση κατά 4,7% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2004.

Ειδικότερα

 • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2004 και ανήλθαν σε € 1.080 εκατ. Η μικρή αύξηση των εσόδων, οφείλεται στην κατά 1% αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που αιτιολογείται τόσο από τις  ήπιες σχετικά  καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο α’ τρίμηνο του 2005 όσο και από την ιδιαίτερα υψηλή κατανάλωση του α’ τριμήνου 2004.
 • Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα  
  € 335,7 εκατ. (-10,5%).Τα Λειτουργικά Κέρδη μειώθηκαν στα € 209,4 εκατ  (-11,5%). Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως:       

α)  στην κατά € 19,5 εκατ δαπάνη για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής

     διοξειδίου του άνθρακα         

β)  στην κατά € 16  εκατ αύξηση της δαπάνης για καύσιμα

Η για πρώτη φορά, το 2005, εμφάνιση της δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπής  διοξειδίου του άνθρακα, αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα κόστους και αντικατοπτρίζει την απαιτούμενη συνεισφορά της ΔΕΗ στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Kyoto για ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Το μέγεθος της δαπάνης υπολογίσθηκε με βάση εκτιμήσεις για τον απαιτούμενο όγκο των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα  και την αντίστοιχη τιμή τους κατά την 31.3.2005.

Επιπρόσθετα, η κερδοφορία της Εταιρείας επηρεάστηκε σημαντικά από το αυξημένο κόστος των καυσίμων (αύξηση 9,7% σε σύγκριση με το α΄τρίμηνο του 2004), λόγω της σημαντικής αύξησης  των τιμών του πετρελαίου.

 • Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 31,1% σε σύγκριση με 36,0% το α’ τρίμηνο του 2004.
 • Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 32,5% και ανήλθαν σε € 34 εκατ., σε σύγκριση με € 50,4 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2004, κυρίως λόγω της μείωσης του χρέους και της ενεργού  πολιτικής διαχείρισής του.
 • Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, μειώθηκε σε € 2,7 εκατ.,  από   € 3,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2004 και αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΔΕΗ στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Tellas Α.Ε.
 • Ο αριθμός του προσωπικού, μη συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που έχουν παραχωρηθεί στο ΔΕΣΜΗΕ, μειώθηκε, λόγω συνταξιοδοτήσεων και πολιτικής περιορισμένων προσλήψεων, σε 27.640 άτομα, ενώ, το αντίστοιχο μέγεθος στο τέλος του α΄ τριμήνου 2004, ήταν περίπου 27.930 άτομα.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Στοιχεία κερδοφορίας (σε εκατ. Ευρώ)

 

 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005

Μη Ελεγμένα

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

Μη Ελεγμένα

Δ%

 

Κύκλος Εργασιών

1.079,7

1.043,3

3,5%

EBITDA

335,7

375,1

-10,5%

Περιθώριο EBITDA  

     31,1%

36,0%

-13,6%

Λειτουργ. Κέρδη (ΛΚ)

209,4

236,7

-11,5%

Περιθώριο ΛΚ

     19,4%

22,7%

-14,5%

Καθαρά κέρδη

115,9

115,6

0,3%

Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ)

0,50

0,50

-

Αριθμός μετοχών (σε εκατ.)

232

232

-

Καθαρό χρέος

3.578,1

3.755,8

-4,7 %


Αποτελέσματα Χρήσεως (σε εκατ. Ευρώ)

 

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005

Μη Ελεγμένα  

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

Μη Ελεγμένα  

Δ (%)

 

Κύκλος Εργασιών

1.079,7

1.043,3

3,5%

Λειτουργικά Εξοδα (εξ. Των αποσβέσεων)

744,0

668,2

11,3%

-  Δαπάνη Μισθοδοσίας

294,7

277,9

6,0%

-  Κόστος Καυσίμων

181,2

165,2

9,7%

-  Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

44,5

36,1

23,3%

-  Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς

63,1

63,9

-1,3%

-   Λοιπά Λειτουργικά Εξοδα

160,5

125,1

28,3%

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (EBITDA)

335,7

375,1

-10,5%

Περιθώριο EBITDA (%)

31,1%

36,0%

-13,6% 

Αποσβέσεις

126,3

138,4

-8,7%

Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ)

209,4

236,7

-11,5%

Περιθώριο ΛΚ  (%)

19,4%

22,7%

-14,5% 

Μη Λειτουργικά Εξοδα

34,0

50,4

-32,5%

-    Καθαρά Χρηματοοικονομικά Εξοδα

32,0

41,6

-23,1%

-     Συναλλαγματικές Διαφορές

-1

-6,3

-84,1%

-    Λοιπά Έσοδα

1,7

0,7

142,9%

-    Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

2,7

3,2

-15,6%

Κέρδη προ Φόρων

175,4

186,3

-5,9%

Καθαρά Κέρδη

115,9

115,6

0,3%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,50

0,50

-

 

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού (σε εκατ. Ευρώ)

 

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2005

Μη Ελεγμένα  

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2004

Μη Ελεγμένα  

Δ (%)

 

Καθαρό Χρέος

3.578,1

3.755,8

-4,7%

Συνολική Καθαρή Θέση

4.337,7

3.437,8

26,2%

Επενδύσεις

  158,0

171,8

-8,0%

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ  κ. Δημήτρης Μανιατάκης,  δήλωσε:

" Η κερδοφορία του α’ τριμήνου του 2005 επηρεάσθηκε τόσο από την, για πρώτη φορά, επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Kyoto, όσο και από τη σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων και της δαπάνης για αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολική επιβάρυνση ανήλθε σε  € 44 εκατ, περίπου. Η θετική εξέλιξη των χρηματοοικονομικών μεγεθών, η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, καθώς και η μεταβολή του συντελεστή φόρου εισοδήματος σε 32%, αντιστάθμισαν πλήρως την επιβάρυνση αυτή. Η Διοίκηση είναι προσανατολισμένη στην περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας και, μέσω αυτής, της κερδοφορίας της Εταιρείας."  

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

Γρηγόρης Αναστασιάδης, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. 210 5225346.

Με βάση τις κείμενες διατάξεις, τα στοιχεία του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Ταμιακών Ροών και της Κατάστασης Μεταβολής Καθαρής Θέσης, με βάση τα ΔΠΧΑ, για το 1ο τρίμηνο του 2005, θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες “Κέρδος” και “Ελεύθερος Τύπος”, το Σάββατο 18 Ιουνίου 2005 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  www.dei.gr. της Εταιρείας, την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2005 μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form