Ενημέρωση Επενδυτών - 27.09.2005

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων α' εξαμήνου 2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2005 του Ομίλου ΔΕΗ

 

 ΑΘΗΝΑ,  27  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 

  

 • Κατά το  α’ εξάμηνο 2005, παρά την αύξηση των εσόδων κατά 5,8%, η συνεχιζόμενη σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την περαιτέρω αύξηση των τιμών δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου   άνθρακα  οδήγησε σε μείωση των   λειτουργικών  κερδών  από € 383,1 εκατ. σε € 295,6 εκατ. ( - 22,8%).
 • Τα Καθαρά Κέρδη μειώθηκαν σε € 147,7 εκατ. από € 192,9 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2004 ( - 23,4%).
 • Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε € 362,7 εκατ., έναντι  €  363,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2004.

Ειδικότερα

 • Tα έσοδα ανήλθαν σε € 2,119 εκατ.  σημειώνοντας αύξηση 5,8% σαν συνέπεια της αύξησης του όγκου  πωλήσεων και της αναπροσαρμογής των τιμολογίων τον Νοέμβριο του 2004.
 • Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων Τόκων και Φόρων (EBITDA) μειώθηκαν στα    € 552,6 εκατ. ( - 16,0 %). Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως:       

α)  στην κατά € 75,3  εκατ. αύξηση της δαπάνης για καύσιμα ( + 23,3 %).

β)  στη δαπάνη ύψους € 45,0  εκατ. για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η για πρώτη φορά, το 2005, εμφάνιση της δαπάνης αυτής, αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα κόστους και αντικατοπτρίζει την απαιτούμενη συνεισφορά της ΔΕΗ στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Kyoto για ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Το μέγεθος της δαπάνης υπολογίσθηκε με βάση εκτιμήσεις για τον απαιτούμενο προς αγορά όγκο των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα  και την αντίστοιχη τιμή τους κατά την 30.6.2005.

γ) στην αύξηση του κόστους  (προ μισθοδοσίας και αποσβέσεων)     ανάλωσης λιγνίτη  κατά € 30,1 εκατ. σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του  2004.       

 • Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 26,1% σε σύγκριση με 32,8% το α’ εξάμηνο του 2004.
 • Τα μη λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μικρή αύξηση και ανήλθαν στα € 72,4 εκατ. από €71,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2004.
 • Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, μειώθηκε σε € 5,9 εκατ., από € 7,0 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2004 και αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΔΕΗ στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Tellas Α.Ε.
 • Το καθαρό χρέος μειώθηκε στα € 3562,1 εκατ. από € 3851,5 εκατ. την 30.6.2004 ή σε ποσοστό 7,5 %.
 • Μετά την αναπροσαρμογή της αξίας του μεγαλυτέρου μέρους του παγίου ενεργητικού η καθαρά θέση ανέρχεται σε  € 4808 εκατ.  από € 3516 εκατ. στις 30.6.2004.
 • Ο αριθμός του προσωπικού, μη συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που έχουν διατεθεί στο ΔΕΣΜΗΕ, μειώθηκε, λόγω συνταξιοδοτήσεων και πολιτικής περιορισμένων προσλήψεων, σε 27.546 άτομα, ενώ, το αντίστοιχο μέγεθος στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2004, ήταν περίπου 27.800 άτομα.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Στοιχεία κερδοφορίας (σε εκατ. Ευρώ)

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 05

Ελεγμένα

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 04

Μη Ελεγμένα

Δ%

 

Κύκλος Εργασιών

2.119,0

2.002,9

5,8%

EBITDA

552,6

657,9

-16%

Περιθώριο EBITDA  

26,1%

32,8%

 

Λειτουργ. Κέρδη (ΛΚ)

295,6

383,1

-22,8%

Περιθώριο ΛΚ

13,9%

19,1%

 

Καθαρά κέρδη

147,7

192,9

-23,4%

Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ)

0,64

0,83

 

Αριθμός μετοχών (σε εκατ.)

232

232

 

Καθαρό χρέος

3562,1

3851,5

-7,5%

Αποτελέσματα Χρήσεως (σε εκατ. Ευρώ)

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 05

Ελεγμένα

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 04

Μη Ελεγμένα

Δ%

 

Κύκλος Εργασιών

2119,0

2002,9

5,8%

- Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

1966,4

1853,5

6,1%

 -Λοιπά

152,6

149,4

2,1%

Λειτουργικά Εξοδα (εξ. των αποσβέσεων)

1566,4

1345,0

16,5%

-  Δαπάνη Μισθοδοσίας

611,8

568,3

7,7%

-  Κόστος Καυσίμων

 398,6

323,3

23,3%

-  Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

 83,5

74,6

11,9%

-  Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς

 137,4

127,4

7,8%

-   Λοιπά Λειτουργικά Εξοδα (*)

 335,1

251,4

33,3%

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (EBITDA)

 552,6

657,9

-16,0%

Περιθώριο EBITDA (%)

 26,1%

32,8%

  

Αποσβέσεις

 257,0

274,8

-6,5%

Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ)

295,6

383,1

-22,8%

Περιθώριο ΛΚ  (%)

13,9%

19,1%

  

Μη Λειτουργικά Εξοδα

72,4

71,2

1,7%

-  Καθαρά Χρηματοοικονομικά Εξοδα

 64,1

56,0

14,5%

-  Συναλλαγματικές Διαφορές

 (6,8)

(17,5)

-61,1%

-  Λοιπά Έσοδα

4,4

9,3

-52,7%

-  Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

 5,9

7,0

-15,7%

Κέρδη προ Φόρων

 223,2

311,9

-28,4%

Καθαρά Κέρδη

147,7

192,9

-23,4%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,64

0,83

 

 

(*)  Συμπεριλαμβάνεται η  πρόσθετη δαπάνη αγοράς δικαιωμάτων  εκπομπής CO2  € 45 εκατ.

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού (σε εκατ. Ευρώ)

 

30/06/2005

Ελεγμένα

30/06/2004

Μη Ελεγμένα

Δ%

 

Καθαρό Χρέος

3562,1

3851,5

-7,5%

Συνολική Καθαρή Θέση

4807,9

3515,7

36,8%

Επενδύσεις

362,7

363,8

-0,3%

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ  κ. Δημήτρης Μανιατάκης,  δήλωσε :


”Η σημαντική αύξηση  των τιμών των καυσίμων και η περαιτέρω επιβάρυνση από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Kyoto αύξησαν σημαντικά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το β΄ τρίμηνο του 2005 και κατ΄ ακολουθίαν  μείωσαν την κερδοφορία της επιχείρησης για το α΄ εξάμηνο.

Στην θετική πλευρά, η μέχρι τώρα αναπροσαρμογή των αξιών τόσο της ακινήτου περιουσίας όσο και των λοιπών παγίων στοιχείων του ενεργητικού  είχε   σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση  της καθαρά θέσης στα  € 4,8 δις.

Η εξέλιξη αυτή βελτιώνει την σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια και επιτρέπει την άνετη χρηματοδότηση των επενδυτικών μας σχεδίων.

Η Διοίκηση παραμένει σταθερά  προσηλωμένη στην προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών δαπανών και βελτίωσης της παραγωγικότητας.”

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:


Γρηγόρης Αναστασιάδης, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. 210 5225346.

Με βάση τις κείμενες διατάξεις, τα στοιχεία του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Ταμιακών Ροών και της Κατάστασης Μεταβολής Καθαρής Θέσης, με βάση τα ΔΠΧΑ, για το 1ο εξάμηνο του 2005, θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες “Ναυτεμπορική” και “Ελευθεροτυπία”, την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2005 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  www.dei.gr. της Εταιρείας, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005  μετά  το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form