Ενημέρωση Επενδυτών - 23.02.2005

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2004

ΑΘΗΝΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

 • Αποτελέσματα έτους 2004 της ΔΕΗ Α.Ε.
 • Αύξηση εσόδων κατά 5,0%.
 • Μείωση του καθαρού χρέους κατά 6,6%. [1]


Το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 5,0% σε σχέση με το 2003 και έφθασε τα € 4.094 εκατ. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 5,1%, λόγω των σχετικά ήπιων καιρικών συνθηκών και των περιορισμών στις εξαγωγές, με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης ενεργειακής εφεδρείας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας αυξήθηκαν κατά 2,5% από 01.11.2004, ενώ, η προηγούμενη αύξηση έγινε την 01.09.2003 (2,5%).

 • Τα κέρδη προ αποσβέσεων τόκων και φόρων (ΚΠΑΤΦ) αυξήθηκαν κατά 6,0% από € 1.138,4 εκατ. σε € 1.207,2 εκατ. και τα λειτουργικά κέρδη κατά 9,8% από € 592,7 εκατ. σε € 650,5 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων, παρά τα αυξημένα έξοδα συντήρησης και την αυξημένη δαπάνη υπερωριών κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Η κερδοφορία του 2004 επηρεάστηκε από τις έκτακτες δαπάνες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ανήλθαν σε € 65 εκατ. περίπου.
 • Το περιθώριο των ΚΠΑΤΦ έφθασε το 29,5% σε σύγκριση με 29,2% το 2003.
 • Τα μη λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 14,6% λόγω αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους € 10,4 εκατ., σε σύγκριση με αντίστοιχες θετικές ύψους € 35,1 εκατ. το 2003.
 • Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, μειώθηκε σε € 8,2 εκατ., από € 26,9 εκατ. το 2003 και αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΔΕΗ στην εταιρεία τηλεπικοινωνιώνTellas Α.Ε.
 • Ως συνέπεια, τα Κέρδη Προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 8,6%, από € 475,3 εκατ. σε € 516 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,7% σε € 322 εκατ. από € 304,6 εκατ. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν από € 1,31 σε € 1,39.
 • Οι επενδυτικές δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνεται και το κόστος των Ολυμπιακών έργων, ανήλθαν σε € 754,3 εκατ.
 • Σε σύγκριση με το 2003, το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά € 256,9 εκατ. ή 6,6% σε € 3.635,1 εκατ. από € 3.892 εκατ.
 • Ο αριθμός του προσωπικού, μη συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που έχουν παραχωρηθεί στο ΔΕΣΜΗΕ, μειώθηκε, λόγω συνταξιοδοτήσεων και πολιτικής περιορισμένων προσλήψεων, σε 27.921 άτομα, ενώ, το αντίστοιχο μέγεθος στο τέλος του 2003, ήταν 28.100 άτομα.

 

[1] Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Η Εταιρεία, εφάρμοσε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου 3229/2004 σχετικά με το φόρο υπεραξίας ακινήτων και επέλεξε η αναπροσαρμογή των αξιών των Γηπέδων, Ορυχείων και Κτιρίων της στις 31 Δεκεμβρίου 2004  να γίνει σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, μετά την εκτίμησή τους,  από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Η συγκεκριμένη αποτίμηση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα λόγω των χιλιάδων ακινήτων ιδιοκτησίας ΔΕΗ και της ευρύτατης διασποράς αυτών σε όλη την επικράτεια. Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι ακόμη δυνατή η ποσοτικοποίηση των επιδράσεων της εν λόγω αποτίμησης στον Ισολογισμό και στα Αποτελέσματα Χρήσεως, συμπεριλαμβανομένης – μεταξύ των άλλων- και της επίδρασης του φόρου υπεραξίας στα κέρδη της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της αποτίμησης θα καταχωρηθούν στις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης  Δεκεμβρίου 2004.

Επιπρόσθετα, μετά την αποτίμηση των Γηπέδων, Ορυχείων και Κτιρίων, ο ίδιος ανεξάρτητος εκτιμητής θα προχωρήσει στην αποτίμηση των άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (Μηχανήματα, Εξοπλισμός κλπ.) τα αποτελέσματα της οποίας θα καταχωρηθούν στις εγγραφές ανοίγματος της 1ης Ιανουαρίου 2005.  

Στοιχεία κερδοφορίας (σε εκατ. Ευρώ)

 

 

2004

Μη Ελεγμένα

2003

Ελεγμένα

Δ%

 

Κύκλος Εργασιών

4.094,3

3.897,5

5%

ΚΠΑΤΦ (EBITDA)

1.207,2

1.138,4

6%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ

     29,5%

29,2%

0,9%

Λειτουργ. Κέρδη (ΛΚ)

650,5

592,7

9,8%

Περιθώριο ΛΚ

     15,9%

15,2%

4,5%

Καθαρά κέρδη

322

304,6

5,7%

Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ)

1,39

1,31

5,9%

Αριθμός μετοχών (σε εκατ.)

232

232

-

Καθαρό χρέος

3.635,1

3.892,0

-6,6%

 

Αποτελέσματα Χρήσεως (σε εκατ. Ευρώ)

 

2004

Μη ελεγμένα  

2003

Ελεγμένα   

Δ (%)

 

Κύκλος Εργασιών

4.094,3

3.897,5

5%

Λειτουργικά Εξοδα (εξ. των αποσβέσεων)

2.887,1

2.759,1

4,6%

-  Δαπάνη Μισθοδοσίας

1.153

1.079

6,9%

-  Κόστος Καυσίμων

733,8

751,8

-2,4%

-  Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

182,2

157,3

15,8%

-  Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς

259,2

243,2

6,6%

-   Λοιπά Λειτουργικά Εξοδα

558,9

527,8

5,9%

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (ΚΠΑΤΦ)

1.207,2

1.138,4

6%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ (%)

29,5%

29,2%

0,9% 

Αποσβέσεις

556,7

545,7

2%

Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ)

650,5

592,7

9,8%

Περιθώριο ΛΚ  (%)

15,9%

15,2%

4,5% 

Μη Λειτουργικά Εξοδα

134,5

117,4

14,6%

-    Καθαρά Χρηματοοικονομικά Εξοδα

130,6

134,8

-3,1%

-     Συναλλαγματικές Διαφορές

-10,4

35,1

-129,6%

-    Λοιπά Έσοδα

14,7

9,2

59,8%

-    Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

8,2

26,9

-69,5%

Κέρδη προ Φόρων

516

475,3

8,6%

Καθαρά Κέρδη

322

304,6

5,7%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

1,39

1,31

5,9%

 

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού (σε εκατ. Ευρώ)

 

2004

Μη Ελεγμένα 

2003

Ελεγμένα

Δ (%)

 

Καθαρό Χρέος

3.635,1

3.892,0

-6,6%

Συνολική Καθαρή Θέση

3.652,0

3.484,0

4,8%

Επενδύσεις

  754,3

723,9

4,2%

 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ.Στέργιος Νέζης, δήλωσε:

"Παρά την μέτρια αύξηση στην ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ήπιων καιρικών συνθηκών και των χαμηλότερων του πληθωρισμού αυξήσεων στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος το 2003 και το 2004 τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,8% σαν αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Τα αποτελέσματα του 2004 επηρεάσθηκαν αρνητικά από τις έκτακτες δαπάνες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που ανήλθαν σε € 65 εκατ., περίπου. Οι δαπάνες αυτές, αντικατοπτρίζουν τη συνεισφορά της ΔΕΗ στην επιτυχή διοργάνωση των Αγώνων. Με την εξαίρεση των έκτακτων αυτών δαπανών, τα μετά από φόρους κέρδη θα σημείωναν αύξηση 19%.
Είμαι, επομένως, στην ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι, η ΔΕΗ συνεχίζει να καταγράφει μια ισχυρή οικονομική πορεία, προς όφελος των μετόχων της και των εχόντων έννομο συμφέρον".

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Γρηγόρης Αναστασιάδης, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. 210 5225346.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form