Ενημέρωση Επενδυτών - 25.11.2004

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2004

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2004 της ΔΕΗ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2004 της ΔΕΗ Α.Ε.

Αύξηση εσόδων κατά 4,9%.

Μείωση του καθαρού χρέους κατά 5,1%. [1]

 • Το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 4,9% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2003 και έφθασε τα € 3.078 εκατ. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 4,7%, λόγω των σχετικά ήπιων καιρικών συνθηκών και των περιορισμών στις εξαγωγές, με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης ενεργειακής εφεδρείας την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων.
 • Τα κέρδη προ αποσβέσεων τόκων και φόρων (ΚΠΑΤΦ) αυξήθηκαν κατά 3,1% από € 901,6 εκατ. σε € 929,5 εκατ. και τα λειτουργικά κέρδη κατά 2,7% από € 499,9 εκατ. σε € 513,5 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων. Η κερδοφορία του τρίτου τριμήνου 2004 επηρεάστηκε αρνητικά από τις έκτακτες δαπάνες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ανήλθαν σε €60 εκατ. περίπου.
 • Το περιθώριο των ΚΠΑΤΦ έφθασε το 30,2% σε σύγκριση με 30,7% το εννεάμηνο του 2003.
 • Τα μη λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 19,1% λόγω αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους € 13,5 εκατ., σε σύγκριση με αντίστοιχες θετικές ύψους € 34,2 εκατ. το εννεάμηνο 2003.
 • Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, μειώθηκε σε € 9,9 εκατ., από € 26,8 εκατ. το εννεάμηνο 2003 και αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΔΕΗ στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Tellas Α.Ε.
 • Ως συνέπεια, τα Κέρδη Προ Φόρων μειώθηκαν κατά 0,8%, από € 411,3 εκατ. σε € 408 εκατ. και τα Καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 1,6% σε € 256,3 εκατ. από € 260,5 εκατ. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν από € 1,12 σε € 1,10.
 • Οι επενδυτικές δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνεται και το κόστος των Ολυμπιακών έργων, ανήλθαν σε € 537,1 εκατ.
 • Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2003, το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά € 203 εκατ.,σε € 3.798,4 εκατ. από € 4.001,4 εκατ. , ή 5,1%.
 • Ο αριθμός του προσωπικού, μη συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που έχουν παραχωρηθεί στο ΔΕΣΜΗΕ, μειώθηκε, λόγω συνταξιοδοτήσεων και πολιτικής περιορισμένων προσλήψεων, σε περίπου 27.790 άτομα, ενώ, το αντίστοιχο μέγεθος στο τέλος του εννεαμήνου 2003, ήταν 28.120 άτομα, περίπου.

  [1] Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ, πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)


Στοιχεία κερδοφορίας (σε εκατ. Ευρώ)

 

9Μ 2004

 

9Μ 2003

 

Δ%

 

Κύκλος Εργασιών

3.078,4

2.935,0

4,9%

ΚΠΑΤΦ (EBITDA)

  929,5

901,6

3,1%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ

      30,2%

30,7%

-1,7%

Λειτουργ. Κέρδη (ΛΚ)

 513,5

499,9

2,7%

Περιθώριο ΛΚ

     16,7%

17,0%

- 2,1%

Καθαρά κέρδη

256,3

260,5

-1,6%

Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ)

1,10

1,12

-1,8%

Αριθμός μετοχών (σε εκατ.)

232

232

-

Καθαρό χρέος

3.798,4

4.001,4

-5,1%

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ.Στέργιος Νέζης, δήλωσε:
"Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου επηρεάσθηκαν αρνητικά από τις έκτακτες δαπάνες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που ανήλθαν σε € 60 εκατ., περίπου. Οι δαπάνες αυτές, αντικατοπτρίζουν τη συνεισφορά της ΔΕΗ στην επιτυχή διοργάνωση των Αγώνων. Με την εξαίρεση των έκτακτων αυτών δαπανών, τα μετά από φόρους κέρδη θα σημείωναν αύξηση 13%.
Είμαι, επομένως, στην ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι, η ΔΕΗ συνεχίζει να καταγράφει μια ισχυρή οικονομική πορεία, προς όφελος των μετόχων της και των εχόντων έννομο συμφέρον".

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Γρηγόρης Αναστασιάδης, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. 210 5225346.

Αποτελέσματα Χρήσεως (σε εκατ. Ευρώ)

 

9Μ 2004

Μη ελεγμένα  

9Μ 2003

Μη ελεγμένα  

Δ (%)

 

Κύκλος Εργασιών

3.078,4

2.935,0

4,9%

Λειτουργικά Εξοδα (εξ. των αποσβέσεων)

2.148,9

2.033,4

5,7%

-  Δαπάνη Μισθοδοσίας

853,1

815,8

4,6%

-  Κόστος Καυσίμων

547,1

585,7

-6,6%

-  Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

146,3

113,4

29,0%

-  Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς

192,0

184,7

4,0%

-   Λοιπά Λειτουργικά Εξοδα

410,4

333,8

22,9%

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (ΚΠΑΤΦ)

929,5

901,6

3,1%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ (%)

30,2%

30,7%

-1,7% 

Αποσβέσεις

416,0

401,7

3,6%

Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ)

513,5

499,9

2,7%

Περιθώριο ΛΚ  (%)

16,7%

17,0%

-2,1% 

Μη Λειτουργικά Εξοδα

105,5

88,6

19,1%

-    Καθαρά Χρηματοοικονομικά Εξοδα

93,8

115,6

-18,9%

-     Συναλλαγματικές Διαφορές

-13,5

34,2

-139,5%

-    Λοιπά Έσοδα

11,7

19,6

-40,3%

-    Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

9,9

26,8

-63,1%

Κέρδη προ Φόρων

408,0

411,3

-0,8%

Καθαρά Κέρδη

256,3

260,5

-1,6%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

1,10

1,12

-1,8%

 

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού (σε εκατ. Ευρώ)

 

9Μ 2004

 

9Μ 2003

 

Δ (%)

 

Καθαρό Χρέος

3.798,4

4.001,4

-5,1%

Συνολική Καθαρή Θέση

3.581,1

3.435,2

4,2%

Επενδύσεις

  537,1

 490,4

9,5%

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form