Ενημέρωση Επενδυτών - 27.05.2004

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αποτελέσματα του α' τριμήνου 2004 της ΔΕΗ Α.Ε. :
Βελτίωση αποτελεσμάτων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2003.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 115, 6 εκατ., 10,5% υψηλότερο από το α' τρίμηνο του 2003. Περαιτέρω μείωση του καθαρού χρέους στα € 3.756 εκατ. [1] από 4.025 εκατ.

Το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 9,5% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2003 και έφθασε τα € 1.043 εκατ. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 9,4%.

  • Τα κέρδη προ αποσβέσεων τόκων και φόρων (ΚΠΑΤΦ) αυξήθηκαν κατά 12,3% από € 333,9 εκατ. σε 375,1 εκατ. και τα λειτουργικά κέρδη 15,9% από € 204,3εκατ. σε 236,7 εκατ., λόγω της αύξησης των εσόδων, του υψηλότερου βαθμού λειτουργικής απόδοσης και της συμπίεσης του λειτουργικού κόστους.
  • Το περιθώριο των ΚΠΑΤΦ έφθασε το 36% σε σύγκριση με 35% το α' τρίμηνο του 2003.
  • Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 6,8% από € 174,4 εκατ. σε 186,3 εκατ.
  • Αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους € 6,3 εκατ., σε σύγκριση με αντίστοιχες θετικές ύψους € 17,7 εκατ. το α' τρίμηνο 2003, οδήγησαν σε αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών.
  • Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, μειώθηκε στα € 3,2 εκατ., από € 9,1 εκατ. το α' τρίμηνο 2003 και αντιστοιχεί στη, μετά από φόρους, συμμετοχή της ΔΕΗ στα οικονομικά αποτελέσματα α' τριμήνου 2004 της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Tellas Α.Ε.
  • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 10,5% στα € 115,6 εκατ. από € 104,6 εκατ. λόγω συνδυασμού βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας και αύξησης των χρηματοοικονομικών δαπανών. Σαν αποτέλεσμα, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν από € 0,45 σε € 0,50.
  • Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε € 171,8 εκατ. και περιλαμβάνουν και το κόστος των ολυμπιακών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
  • Το καθαρό χρέος μειώθηκε περαιτέρω στα € 3756 εκατ. από 4025 εκατ. τον Μάρτιο και € 3892 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2003.
  • Ο αριθμός του προσωπικού, μη συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που έχουν παραχωρηθεί στο ΔΕΣΜΗΕ, μειώθηκε, λόγω συνταξιοδοτήσεων, σε περίπου 27.900 άτομα, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος στο τέλος του α' τριμήνου 2003 ήταν 28.500 άτομα, περίπου.

[1] Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Aναφοράς (ΔΠΧΑ, πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

Στοιχεία κερδοφορίας (μη ελεγμένα, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, σε εκατ. Ευρώ)

 

 

1ο 3/Μ 2004

1ο 3/Μ 2003

Δ %

Έσοδα

1.043,3

953,2

9,5%

ΚΠΑΤΦ (EBITDA)

375,1

333,9

12,3%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ

36,0%

35,0%

-

Λειτουργ. Κέρδη (ΛΚ)

236,7

204,3

15,9%

Περιθώριο ΛΚ

22,7%

21,4%

-

Καθαρά κέρδη

115,6

104,6

10,5%

Κέρδη ανά μετοχή, ευρώ

0,50

0,45

11,1%

Αριθμός μετοχών σε εκατ.

232

232

-

Καθαρό χρέος

3.756

4.025

-6,7%

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ.Στέργιος Νέζης, δήλωσε :

«Παρά την συγκράτηση της αύξησης της κατανάλωσης λόγω των ήπιων καιρικών συνθηκών τον μήνα Μάρτιο στην Ελλάδα κατορθώσαμε να αυξήσουμε τις συνολικές πωλήσεις επιτυγχάνοντας αύξηση των εξαγωγών και βελτιώσαμε την κερδοφορία λόγω βελτίωσης της αποδοτικότητας και συμπίεσης του λειτουργικού κόστους. Τα οικονομικά αποτελέσματα είναι καλλίτερα του α' τριμήνου 2003 τα οποία ήταν ιδιαίτερα βελτιωμένα λόγω της πολύ υψηλής συμμετοχής της Υδροηλεκτρικής παραγωγής.  Στόχος μας παραμένει πάντα η βελτίωση των μεγεθών προς το συμφέρον των μετόχων ».
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :
Γρηγόρης Αναστασιάδης, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. 210 5225346.

Αποτελέσματα Χρήσεως (ΔΠΧA μη ελεγμένα, σε εκατ. Ευρώ)

 

 

1ο 3/Μ 2004

1ο 3/Μ 2003

Δ (%)

Κύκλος Εργασιών

1.043,3

953,2

9,5%

Λειτουργικά Εξοδα (εξ. των αποσβέσεων)

668,2

619,4

7,9%

- Δαπάνη Μισθοδοσίας

277,9

264,3

5,1%

- Κόστος Καυσίμων

165,2

156,4

5,6%

- Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

36,1

34,7

4,0%

- Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς

63,9

60,1

6,3%

- Λοιπά Λειτουργικά Εξοδα

125,1

103,9

20,4%

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (ΚΠΑΤΦ)

375,1

333,9

12,3%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ (%)

36%

35%

-

Αποσβέσεις

138,4

129,6

6,8%

Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ)

236,7

204,3

15,9%

Περιθώριο ΛΚ (%)

22,7%

21,4%

-

Μη λειτουργικά έξοδα

50,4

29,9

68,6%

- Καθαρά Χρηματοοικονομικά Εξοδα

41,6

41,4

0,5%

- Συναλλαγματικές Διαφορές

(6,3)

17,7

-135,6%

- Λοιπά Έσοδα

0,7

2,9

-75,9%

- Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

3,2

9,1

-64,8%

Κέρδη προ Φόρων

186,3

174,4

6,8%

Καθαρά Κέρδη

115,6

104,6

10,5%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,50

0,45

11,10%

 

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού (μη ελεγμένα ΔΠΧΑ, σε εκατ. Ευρώ)

 

1ο 3/Μ 2004

1ο 3/Μ 2003

Δ (%)

Καθαρό Χρέος

3.756

4.025

-6,7%

Συνολική Καθαρή Θέση

3.438

3.272

5,1%

Επενδύσεις

172

118

45,8%

 

ΑΘΗΝΑ 27 ΜΑΙΟΥ 2004

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form