Ενημέρωση Επενδυτών - 26.08.2004

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων α' εξαμήνου 2004

Αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2004 της ΔΕΗ Α.Ε.: Βελτίωση αποτελεσμάτων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2003


ΑΘΗΝΑ, 26 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004

Αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2004 της ΔΕΗ Α.Ε. : Βελτίωση αποτελεσμάτων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2003

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 192,9 εκατ., 9,8% υψηλότερα από το α’ εξάμηνο
του 2003. Μείωση του καθαρού χρέους,σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2003 στα € 3.852 εκατ. [1]

 

  • Το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 4,6% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2003 και έφθασε τα € 2.003 εκατ. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά  4,4%, λόγω των σχετικά ήπιων καιρικών συνθηκών.
  • Τα κέρδη προ αποσβέσεων τόκων και φόρων (ΚΠΑΤΦ) αυξήθηκαν κατά 12,9% από € 582,7 εκατ. σε € 657,9 εκατ. και τα λειτουργικά κέρδη κατά 20,2% από € 318,6 εκατ. σε € 383,1 εκατ., λόγω της αύξησης των εσόδων, του υψηλότερου βαθμού λειτουργικής απόδοσης και της συμπίεσης του λειτουργικού κόστους, παρά τις αυξημένες δαπάνες συντηρήσεων και ανάλωσης υλικών στα πλαίσια της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
  • Το περιθώριο των ΚΠΑΤΦ έφθασε το 32,8% σε σύγκριση με 30,4% το α’ εξάμηνο του 2003.
  • Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 8,6% από € 287,3 εκατ. σε  € 311,9 εκατ.
  • Αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους € 17,5 εκατ., σε σύγκριση με αντίστοιχες θετικές ύψους € 47,8 εκατ. το α’ εξάμηνο 2003, οδήγησαν σε αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών.
  • Η συμμετοχή στις ζημίες συνδεδεμένων εταιρειών, μειώθηκε στα € 7,0 εκατ., από € 18,7 εκατ. το α’ εξάμηνο 2003 και  αντιστοιχεί στη, μετά από φόρους, συμμετοχή της ΔΕΗ στα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2004 της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Tellas Α.Ε.
  • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,8% στα € 192,9 εκατ. από € 175,7 εκατ. λόγω βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας και παρά την αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών. Σαν αποτέλεσμα, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν από € 0,76 σε € 0,83.
  • Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε € 363,8 εκατ. και περιλαμβάνουν και το κόστος των ολυμπιακών έργων υπό κατασκευή κατά το πρώτο εξάμηνο 2004.
  • Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2003 το καθαρό χρέος μειώθηκε στα € 3.852 εκατ. από € 4.005 εκατ.
  • Ο αριθμός του προσωπικού, μη συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που έχουν παραχωρηθεί στο ΔΕΣΜΗΕ, μειώθηκε, λόγω συνταξιοδοτήσεων, σε περίπου 27.800 άτομα, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος στο τέλος του α’ εξαμήνου 2003 ήταν 28.400 άτομα, περίπου.

Στοιχεία κερδοφορίας (σε εκατ. Ευρώ) 

 

1ο 6/Μ 2004

Μη ελεγμένα

1ο 6/Μ 2003

 Ελεγμένα

Δ %

 

Κύκλος Εργασιών

2.002,9

1.915,2

4,6%

ΚΠΑΤΦ (EBITDA)

657,9

582,7

12,9%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ

32,8%

30,4%

-

Λειτουργ. Κέρδη (ΛΚ)

383,1

318,6

20,2%

Περιθώριο ΛΚ

19,1%

16,6%

-

Καθαρά κέρδη

192,9

175,7

9,8%

Κέρδη ανά μετοχή, ευρώ

0,83

0,76

-

Αριθμός μετοχών σε εκατ.

232

232

-

Καθαρό χρέος

3.851,5

4.005,3

-3,8%

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ.Στέργιος Νέζης, δήλωσε :

«Παρά την κατά μόνο 1% αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των ήπιων καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, τα λειτουργικά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 20% σαν αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών. Πιστεύουμε ότι ο στρατηγικός στόχος που είναι η μεγιστοποίηση αξίας προς τους μετόχους και τους έχοντες έννομο συμφέρον επιτυγχάνεται μέσω της σταθερής βελτίωσης των αποτελεσμάτων».

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

Γρηγόρης Αναστασιάδης, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών  τηλ. 210 5225346.

Αποτελέσματα Χρήσεως (σε εκατ. Ευρώ)

 

 

1ο 6/Μ 2004

Μη Ελεγμένα

1ο 6/Μ 2003

Ελεγμένα

Δ (%)

 

Κύκλος Εργασιών

2.002,9

1.915,2

4,6%

Λειτουργικά Εξοδα (εξ. των αποσβέσεων)

1.345,0

1.332,5

0,9%

-          Δαπάνη Μισθοδοσίας

568,3

563,3

0,9%

-          Κόστος Καυσίμων

323,3

352,2

-8,2%

-          Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

74,6

64,2

16,2%

-          Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς

127,4

122,5

4,0%

-          Λοιπά Λειτουργικά Εξοδα

251,4

230,3

9,2

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (ΚΠΑΤΦ)

657,9

582,7

12,9%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ (%)

32,8%

30,4%

 

Αποσβέσεις

274,8

264,1

4,1%

Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ)

383,1

318,6

20,2%

Περιθώριο ΛΚ  (%)

19,1%

16,6%

 

Μη λειτουργικά έξοδα

71,2

31,3

127,5%

-          Καθαρά Χρηματοοικονομικά Εξοδα

56,0

69,2

-19,1%

-          Συναλλαγματικές Διαφορές

-17,5

47,8

-

-          Λοιπά Έσοδα

9,3

8,8

5,7%

-          Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

7,0

18,7

-62,6%

Κέρδη προ Φόρων

311,9

287,3

8,6%

Καθαρά Κέρδη

192,9

175,7

9,8%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,83

0,76

-

 

                       

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού (σε εκατ. Ευρώ)

 

 

1ο 6/Μ 2004

Μη Ελεγμένα

1ο 6/Μ 2003

Ελεγμένα

Δ (%)

 

Καθαρό Χρέος

3.851,5

4.005,3

-3,8%

Συνολική Καθαρή Θέση

3.515,7

3.349,6

5,0%

Επενδύσεις

363,8

301,2

20,8%

[1] Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ, πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form