Ενημέρωση Επενδυτών - 31.12.2002

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2002

Συνεχίζεται η ισχυρά ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ κατά το 2002:

 • Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,2% και ανήλθε σε Ευρώ 3.437 εκ.
 • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 16,7% και ανήλθαν σε Ευρώ 1.025 εκ.
 • Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 216 εκ., αντανακλώντας αύξηση 157,9% σε σχέση με το 2001


Σημείωση
: Τα αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου έχουν βασισθεί σε μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, συμπεριλαμβανομένης της επανεκτίμησης της αξίας των παγίων στοιχείων και των επιπρόσθετων αποσβέσεων που σχετίζονται με αυτή.

Κυριότερες εξελίξεις χρήσης 2002

 • Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,2% και ανήλθε σε Ευρώ 3.437 εκ. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης κατά 3,7% και στις αυξήσεις των τιμολογίων κατά 3,6% τον Ιούλιο 2001 και κατά 3,85% τον Ιούλιο 2002.
  - Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει έσοδα ύψους Ευρώ 59,4 εκ. για υπηρεσίες προς τον ΔΕΣΜΗΕ, οι οποίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2002.

 • Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων και των αγορών ενέργειας) αυξήθηκε κατά 7,5% και ανήλθε σε Ευρώ 2.247 εκ:

  - Η δαπάνη μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 5,7% και ανήλθε σε Ευρώ 1.009 εκ., λόγω των αυξήσεων των μισθών στα πλαίσια της τελευταίας συλλογικής σύμβασης εργασίας και της περιορισμένης κεφαλαιοποίησης δαπανών μισθοδοσίας.
  - Το κόστος καυσίμων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) μειώθηκε κατά 2,5% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 730 εκ., κυρίως λόγω της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου.
  - Οι δαπάνες αγοράς ενέργειας αυξήθηκαν κατά 34,1% και ανήλθαν σε Ευρώ 165 εκ., εξέλιξη οφειλόμενη στις αυξημένες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.
  - Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 31,6% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 508 εκ., κυρίως λόγω χρεώσεων για πρώτη φορά από τον ΔΕΣΜΗΕ τον Οκτώβριο του 2002 οι οποίες αφορούν στη χρήση του συστήματος μεταφοράς (Ευρώ 70,5 εκ.) καθώς και της αύξησης στις προβλέψεις λόγω επισφαλών απαιτήσεων, όπως εξηγείται παρακάτω.

 • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 16,7% ανερχόμενα σε Ευρώ 1.025 εκ., εξέλιξη που οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων και στην με μικρότερο ρυθμό αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε σε 29,8% το 2002 σε σχέση με 28,4% το 2001. Το περιθώριο EBITDA έχει επηρεαστεί από εισπράξεις και χρεώσεις από τον ΔΕΣΜΗΕ οι οποίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2002, με αποτέλεσμα το περιθώριο EBITDA να μην είναι συγκρίσιμο με προηγούμενες περιόδους. Το περιθώριο EBITDA, μη συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω χρεώσεων και εισπράξεων, ανέρχεται σε 30,7%.

 • Η ΔΕΗ αναπροσάρμοσε την αξία των παγίων στοιχείων της βασιζόμενη στην εκτίμηση της αξίας τους από ανεξάρτητο εκτιμητή. Το σύνολο των αποσβέσεων κατά το 2002 ανήλθε σε Ευρώ 525 εκ., έναντι των αναπροσαρμοσμένων αποσβέσεων του 2001 ύψους Ευρώ 535 εκ. Τα αποτελέσματα χρήσης του 2001 έχουν αναπροσαρμοσθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν τις επιπρόσθετες αποσβέσεις και να καθίστανται συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα του 2002.

 • Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 45,6% ανερχόμενα σε Ευρώ 500 εκ. έναντι των Ευρώ 343 εκ. του 2001. Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε σε 14,5% σε σχέση με 11,1% το 2001. Όπως έχει προαναφερθεί, στα πλαίσια της επανεκτίμησης της αξίας των παγίων στοιχείων, το ΕΒΙΤ και το περιθώριο ΕΒΙΤ συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των αποσβέσεων και κατά συνέπεια, δεν είναι συγκρίσιμα με τα τριμηνιαία αποτελέσματα τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί.

 • Τα μη λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν σε Ευρώ 157 εκ. ή κατά 25,2%, σε σχέση με Ευρώ 210 εκ. το 2001, εξέλιξη οφειλόμενη κυρίως:
  - Στα χαμηλότερα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους Ευρώ 215 εκ. σε σχέση με Ευρώ 249 εκ. το 2001. Αυτή η μείωση ήταν το αποτέλεσμα χαμηλότερων επιπέδων και μειωμένου κόστους δανεισμού.
  - Στις συναλλαγματικές διαφορές ύψους Ευρώ 43 εκ. το 2002, σε σχέση με Ευρώ 8 εκ. το 2001, εξέλιξη που αντανακλά κυρίως το όφελος από την ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του γιέν.

 • Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 157,9% ανερχόμενα σε Ευρώ 343 εκ., ως αποτέλεσμα κυρίως της μεγάλης αύξησης του EBIT και της συγκράτησης των χρηματοοικονομικών εξόδων.

 • Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 216 εκ., αντανακλώντας αύξηση 157,9% σε σχέση με το 2001.

 • Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε Ευρώ 4.194 εκ. (ήτοι κατά Ευρώ 572 εκ. σε σχέση με το 2001) αντανακλώντας τις θετικές καθαρές ταμειακές ροές της ΔΕΗ και τη συνεχή προσπάθεια μείωσης των τρεχόντων επιπέδων δανεισμού. Η ΔΕΗ βρίσκεται στα πλαίσια του στόχου της να επιτύχει δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια 1:1 μέχρι το 2005 (ο δείκτης αυτός σήμερα είναι 1,3:1)

 • Οι κεφαλαιακές δαπάνες του 2002 ανήλθαν σε Ευρώ 637 εκ. σε σχέση με Ευρώ 823 το 2001.

 • Η καθαρή θέση το 2002 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 3.189 εκ. σε σχέση με Ευρώ 462 εκ. το 2001. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην προαναφερόμενη επανεκτίμηση της αξίας των παγίων στοιχείων. Όπως αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2002, στην αύξηση της καθαρής θέσης έχει ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη στην οποία προέβη η εταιρία για λόγους συντηρητικότητας, κατόπιν αμφισβήτησης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ ΔΕΗ) το καλοκαίρι του 2002 σχετικά με την υποχρέωση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε μειωμένες τιμές στους συνταξιούχους της ΔΕΗ. Η έκβαση αυτής της διαφωνίας είναι ακόμη αβέβαια. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η ΔΕΗ αποφάσισε να προβεί σε πρόβλεψη για το σύνολο της παρούσας αξίας αυτής της υποχρέωσης, η οποία έχει εκτιμηθεί αναλογιστικά σε Ευρώ 217 εκ. Επιπλέον, έχει διενεργηθεί μια πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους Ευρώ 38 εκ. Από τη συνολική πρόβλεψη ύψους Ευρώ 255 εκ., Ευρώ 138 εκ. καταχωρήθηκαν σε μείωση αποθεματικών, Ευρώ 91 εκ. καταχωρήθηκαν ως αναβαλλόμενοι φόροι και Ευρώ 26 εκ. καταχωρήθηκαν σε μείωση των αποτελεσμάτων.

 • Ο αριθμός εργαζομένων μειώθηκε σε 28.698 (σε σχέση με 29.487 στις 31 Δεκεμβρίου 2001).


Συνοπτικά Μεγέθη (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Μη ελεγμένα, σε Ευρώ εκ.)

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

2002

2001(A)

Δ%

Κύκλος Εργασιών

3.437

3.091

11,2%

Λειτουργικά Έξοδα (εξ. των αποσβέσεων)

(2.412)

(2.213)

9,0%

- Δαπάνη Μισθοδοσίας

(1.009)

(955)

5,7%

- Κόστος Καυσίμων

(730)

(749)

(2,5%)

- Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

(165)

(123)

34,1%

- Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

(508)

(386)

31,6%

Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA)

1.025

878

16,7%

Περιθώριο EBITDA (%)

29,8%

28,4%

-

Αποσβέσεις

(525) (1)

(535)

(1,9%)

Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT)

500

343

45,6%

Περιθώριο EBIT (%)

14,5%

11,1%

-

Μη λειτουργικά έξοδα

(157)

(210)

(25,2%)

- Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(215)

(249)

(13,7%)

- Συναλλαγματικές Διαφορές

43

8

437,5%

- Λοιπά έσοδα

15

31

(51,6%)

Κέρδη προ φόρων

343

133

157,9%

Καθαρά κέρδη

216

84

157,9%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,93

0,38

144,6%

 Σημειώσεις:

(1) Συμπεριλαμβάνει επιπρόσθετες αποσβέσεις ύψους Ευρώ 234 εκ. λόγω της επανεκτίμησης της αξίας των παγίων στοιχείων που ενσωματώθηκαν την 31 Δεκ. 2002

(Α) αναπροσαρμοσμένα
Συνοπτικός Ισολογισμός και Κεφαλαιακές Δαπάνες

2002

2001

Δ%

Καθαρός Δανεισμός

4,194

4,766

(12,0%)

Καθαρή Θέση

3,189

462

590,3%

Κεφαλαιακές Δαπάνες

637

823

(22,6%)

 • Η Tellas, η κοινοπραξία σταθερής τηλεφωνίας της ΔΕΗ με τη Wind, ξεκίνησε τη λειτουργία της την 3η Φεβρουαρίου 2003 με θετική αποδοχή από τους καταναλωτές μέχρι σήμερα. Η Tellas σχεδιάζει να επιτύχει μερίδιο αγοράς 16% περίπου μέχρι το 2005.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Στέργιος Νέζης δήλωσε:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ συνεχίζει να αποφέρει θετικά αποτελέσματα, τα οποία διαφαίνονται στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της ΔΕΗ το 2002. Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 11,2% σε Ευρώ 3.437 εκ. κατά το 2002, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 16,7% σε Ευρώ 1,025 εκ. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 157,9% σε Ευρώ 343 εκ. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει επιπρόσθετες αποσβέσεις ύψους Ευρώ 234 εκ. από επανεκτίμηση της αξίας των παγίων στοιχείων από ανεξάρτητο εκτιμητή. Βασιζόμενοι στις ισχυρές μας οικονομικές επιδόσεις σκοπεύουμε να προτείνουμε μέρισμα για το 2002 ύψους Ευρώ 0,50 ανά μετοχή. Για το 2003 στοχεύουμε να συνεχίσουμε να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας στα πλαίσια του προγράμματος αναδιάρθρωσης».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε

στον κ. Γρηγόρη Αναστασιάδη, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Tηλ.: +30 210 522 5346.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form