Ενημέρωση Επενδυτών - 23.11.2002

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2002

ΔΕΗ: Ισχυρές επιδόσεις το εννεάμηνο 2002

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ


ΔΕΗ: Ισχυρές επιδόσεις το εννεάμηνο 2002

 

 • Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,2% και ανήλθαν σε € 2.520 εκ.
 • Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 63,5% και ανήλθαν σε € 423 εκ.

Σημείωση: Τα μεγέθη που αναφέρονται στο παρόν δελτίο τύπου προέρχονται από την ανέλεγκτη λογιστική κατάσταση του εννεαμήνου 2002, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα


Κυριότερες εξελίξεις εννεαμήνου 2002

 • Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,2% και ανήλθαν σε ? 2.520 εκ. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης κατά 5,8% και στις αυξήσεις των τιμολογίων κατά 3,6% τον Ιούλιο 2001 και κατά 3,85% τον Ιούλιο 2002.
 • Τα λειτουργικά έξοδα (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 5,8% και ανήλθαν σε € 1.749 εκ:

  -Η δαπάνη μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 9,4% και ανήλθε σε € 763 εκ., εν μέρει λόγω της μικρότερης κεφαλαιοποίησης ορισμένων εξόδων προσωπικού.

  -Το κόστος καυσίμων μειώθηκε 4,2% και διαμορφώθηκε σε € 556 εκ., κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους φυσικού αερίου κατά 13,8%.

  -Οι δαπάνες αγοράς ενέργειας αυξήθηκαν κατά 48,1% και ανήλθαν σε € 116 εκ., εξέλιξη οφειλόμενη στις αυξημένες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.

  -Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 5,9% και διαμορφώθηκαν σε € 315 εκ., κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της αύξησης στις προβλέψεις λόγω επισφαλών απαιτήσεων, όπως εξηγείται παρακάτω.
 • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 17,8% ανερχόμενα σε € 771 εκ., εξέλιξη που οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων και στην με μικρότερο ρυθμό αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε σε 30,6% σε σχέση με 28,4% το εννεάμηνο 2001.
 • Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 22,6% ανερχόμενα σε € 560 εκ και το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε σε 22,2% σε σχέση με 19,8% το εννεάμηνο 2001.
 • Τα μη λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν σε € 136 εκ. ή κατά 31,0% σε σχέση με το εννεάμηνο 2001, εξέλιξη οφειλόμενη κυρίως:

  -Στα χαμηλότερα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους € 171 εκ. σε σχέση με € 208 εκ. το εννεάμηνο 2001. Αυτή η μείωση κατά 17,9% ήταν το αποτέλεσμα χαμηλότερων επιπέδων δανεισμού και μειωμένου κόστους δανεισμού.

  -Στις θετικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους € 26 εκ., σε σχέση με αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους € 3 εκ. το εννεάμηνο 2001, εξέλιξη που αντανακλά κυρίως κέρδη από την ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του γιέν.

  -Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 63,5% ανερχόμενα σε € 423 εκ., ως αποτέλεσμα κυρίως της μεγάλης αύξησης των μεγεθών EBITDA / EBIT.

  -Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 261 εκ. και τα κέρδη ανά μετοχή σε € 1,13, σε σχέση με € 0,90 το εννεάμηνο 2001.
 • Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε € 4.273 εκ. (ήτοι κατά € 492 εκ. σε σχέση με το εννεάμηνο 2001) αντανακλώντας τη θετική καθαρή ταμειακή ροή της ΔΕΗ και τη συνεχή προσπάθεια μείωσης των τρχόντων επιπέδων δανεισμού.
 • Οι κεφαλαιακές δαπάνες του εννεαμήνου ανήλθαν σε € 444 εκ. Στα κυριότερα επενδυτικά έργα περιλαμβάνονται ο Σταθμός Παραγωγής Κομοτηνής, η κατασκευή του οποίου έχει ολοκληρωθεί, ο σταθμός Παραγωγής Φλώρινας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου του 2003, και, τέλος, η επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής.
 • Η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά € 223 εκ. και διαμορφώθηκε σε € 487 εκ. Στην αύξηση αυτή έχει ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη στην οποία προέβη η εταιρία για λόγους συντηρητικότητας, κατόπιν αμφισβήτησης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ ΔΕΗ) το καλοκαίρι του 2002 σχετικά με τον υπόχρεο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε μειωμένες τιμές στους συνταξιούχους της ΔΕΗ. Η έκβαση αυτής της διαφωνίας είναι ακόμη αβέβαια. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η ΔΕΗ αποφάσισε να προβεί σε πρόβλεψη για το σύνολο της παρούσας αξίας αυτής της υποχρέωσης, η οποία έχει εκτιμηθεί αναλογιστικά σε € 215 εκ. Επιπλέον, έχει διενεργηθεί μια πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 16 εκ. (50% της τρέχουσας απαίτησης από τον ΟΑΠ ΔΕΗ). Από τη συνολική πρόβλεψη ύψους € 231 εκ., € 138 εκ. καταχωρήθηκαν σε μείωση αποθεματικών, € 81 εκ. καταχωρήθηκαν ως αναβαλλόμενοι φόροι και € 12 εκ. καταχωρήθηκαν με μείωση των αποτελεσμάτων. Το γεγονός αυτό δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις ταμειακές ροές της ΔΕΗ.
 • Ο αριθμός εργαζομένων μειώθηκε σε 28.847 (σε σχέση με 29.613 στις 30 Σεπτεμβρίου 2001) ως αποτέλεσμα των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης και της πολιτικής προσλήψεων μόνο εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού.

Συνοπτικά Μεγέθη (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Μη ελεγμένα, σε € 000)

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

9M 2002

9M 2001

Δ %

Πωλήσεις

2.520.382

2.307.622

9,2%

Λειτουργικά Έξοδα (εξ. των αποσβέσεων)

(1.749.020)

(1.652.669)

5,8%

- Δαπάνη Μισθοδοσίας

(762.769)

(696.981)

9,4%

- Κόστος Καυσίμων

(555.717)

(580.120)

(4,2%)

- Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

(115.598)

 (78.078)

 48,1%

- Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

 (314.936)

 (297.490)

 5,9%

Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA)

771.362

654.953

17,8%

Περιθώριο EBITDA (%)

 30,6%

28,4%

-

Αποσβέσεις

(211.797)

 (198.536)

 6,7%

Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT)

559.565

 456.417

22,6%

Περιθώριο EBIT (%)

22,2%

19,8%

-

Μη λειτουργικά έξοδα

(136.444)

 (197.620)

 (31,0%)

- Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(170.664)

 (207.806)

 (17,9%)

- Συναλλαγματικές Διαφορές

25.705

(2.782)

-

- Λοιπά έσοδα

8.515

12.968

 (34,3%)

Κέρδη προ φόρων

423.121

258.797

63,5%

Καθαρά κέρδη

261.495

197.849

32,2%

Κέρδη ανά μετοχή (σε €)

1,13

0,90

25,6%

   
Συνοπτικός Ισολογισμός και Κεφαλαιακές Δαπάνες

9M 2002

9M 2001

Δ%

Σύνολο Ενεργητικού

7.931.743

7.829.421

1,3%

Καθαρός Δανεισμός

4.273.259

4.934.045

(13,4%)

Καθαρή Θέση

487.307

263.810

84,7%

Κεφαλαιακές Δαπάνες

444.058

595.751

(25,5%)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Στέργιος Νέζης δήλωσε:

"Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της ΔΕΗ συνεχίστηκαν και στο τρίτο τρίμηνο του 2002. Στο εννεάμηνο 2002 οι πωλήσεις της ΔΕΗ αυξήθηκαν κατά 9,2% σε € 2.520 εκ., ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 63.5% σε € 423 εκ. Επιπλέον, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2002 μειώσαμε περαιτέρω το χρέος της επιχείρησης κατά 13.4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2001. Πιστεύουμε ότι αυτές οι επιδόσεις είναι αποτέλεσμα των συστηματικών προσπαθειών μας να διατηρήσουμε το μερίδιο αγοράς μας σε μια αναπτυσσόμενη αγορά και να βελτιώσουμε περαιτέρω τη παραγωγικότητα μας. Aναμένουμε ότι οι ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις θα διατηρηθούν για το σύνολο του έτους και σκοπεύουμε να προτείνουμε μέρισμα για το 2002 τουλάχιστον € 0.47 ανά μετοχή."

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στον κ. Γρηγόρη Αναστασιάδη, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Tηλ.: +30 210 522 5346.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form