Επενδυτικές Σχέσεις - 01.09.2002

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων α' εξαμήνου 2002

Συνεχίζεται η ισχυρά ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ και κατά το 1ο εξάμηνο του 2002


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο ΥΣυνεχίζεται η ισχυρά ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ
και κατά το 1ο εξάμηνο του 2002 στους Μετόχους της ΔΕΗ Α.Ε.

Σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2001:

 • Αύξηση εσόδων κατά 10,2% στα 1.623 εκατ. Ευρώ
 • Αύξηση κερδών προ φόρων κατά 94,4% στα 281 εκατ. Ευρώ

Σημείωση: Τα αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έχουν βασισθεί σε μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

 • Το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 10,2% στα 1.623 εκατ. Ευρώ. Η αύξηση αυτή προέρχεται από αύξηση της κατανάλωσης κατά 6,9% καθώς και από την αύξηση των τιμολογίων τον Ιούλιο του 2001 κατά 3,6%.
 • Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 5% στα 1.114 εκατ. Ευρώ:
  - Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 8,4% σε 505 εκατ. Ευρώ
  - Η συνολική δαπάνη καυσίμων μειώθηκε κατά 5,1% και ανήλθε σε 339 εκατ. Ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους του φυσικού αερίου κατά 14,5%.
  - Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 13,4% ανερχόμενες σε 270 εκατ. Ευρώ κυρίως λόγω των αυξημένων εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (ΚΠΑΤΦ) αυξήθηκαν κατά 23,8% και ανήλθαν σε 509 εκατ. Ευρώ, λόγω της αύξησης των εσόδων και βελτίωσης των λειτουργικών δαπανών. Το περιθώριο του ΚΠΑΤΦ, αυξήθηκε σε 31,4% έναντι 27,9% το 1ο εξάμηνο του 2001.
 • Τα Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ) αυξήθηκαν κατά 30,6% και ανήλθαν σε 371 εκατ. Ευρώ με περιθώριο λειτουργικού κέρδους 22,8%.
 • Οι μη λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν στα 90 εκατ. Ευρώ, δηλαδή κατά 35,6% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2001, κυρίως λόγω:
  - της μείωσης των καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών που ανήλθαν σε 112 εκατ. Ευρώ έναντι 133 εκατ. Ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2001. Η μείωση αυτή, της τάξεως του 15,9%, οφείλεται στα χαμηλότερα επίπεδα τραπεζικού δανεισμού και σε μειωμένους χρεωστικούς τόκους.
  - των κερδών από συναλλαγματικές διαφορές ύψους 17 εκατ. Ευρώ, σε σχέση με τις ζημίες ύψους 13 εκατ. Ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2001, τα οποία οφείλονται κυρίως σε κέρδη από την υποτίμηση του Γιεν έναντι του Ευρώ.
 • Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 94,4% και ανήλθαν σε 281 εκατ. Ευρώ αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση στα ΚΠΑΤΦ/ ΛΚ και τη μείωση των μη λειτουργικών δαπανών.
 • Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 177 εκατ. Ευρώ, με κέρδη ανά μετοχή 0,76 Ευρώ.
 • Το καθαρό χρέος μειώθηκε στα 4.566 εκατ. Ευρώ (μείωση κατά 200 εκατ. Ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2001 και κατά 307 εκατ. Ευρώ σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2001) αντανακλώντας τη συνεχή προσπάθεια της Εταιρίας να μειώσει τα επίπεδα του χρέους της.
 • Οι επενδυτικές δαπάνες για το 1ο εξάμηνο του 2002 ανήλθαν σε 313 εκατ. Ευρώ. Τα μεγάλα έργα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κομοτηνή και την Φλώρινα και την επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής.
 • Η Λογιστική Κατάσταση του 1ου εξαμήνου του έτους 2002 βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (και η συγκρίσιμη Λογιστική Κατάσταση του 1ου εξαμήνου 2001) δεν συμπεριλαμβάνουν αναπροσαρμογές παγίων όπως αναφέρεται στην έκθεση εκτίμησης αξίας παγίων στοιχείων της ανεξάρτητης εταιρίας εκτιμητών American Appraisal. Οι αναπροσαρμογές αυτές θα ενσωματωθούν στις Οικονομικές Καταστάσεις 2002. Η επίπτωση των αναπροσαρμογών αυτών στις Οικονομικές Καταστάσεις του 1ου εξαμήνου 2002 θα είχε ως εξής:
  - Αύξηση των αποσβέσεων κατά 118 εκατ. Ευρώ με αντίστοιχη μείωση των κερδών προ φόρων.
  - Αύξηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 2.553 εκατ. Ευρώ.
  - Αύξηση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων κατά 2.783 εκατ. Ευρώ.
 • Ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε σε 29.130 υπαλλήλους (σε σχέση με 29.920 υπαλλήλους στις 30 Ιουνίου 2001) ως αποτέλεσμα των συνταξιοδοτήσεων και των αυστηρότερων κριτηρίων προσλήψεως.

Αποτελέσματα Χρήσεως (ΔΛΠ μη ελεγμένα, σε εκατ. Ευρώ)

Συνοπτικά στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Α' εξάμηνο
2001

Α' εξάμηνο
2002

Α' εξάμηνο 2002
έναντι
Α' εξάμηνο 2001

Συνολικά Έσοδα

1.473

1.623

10,2%

Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες (προ αποσβέσεων)

1.062

1.114

5,0%

- Συνολική Δαπάνη Μισθοδοσίας

466

505

8,4%

- Συνολική Δαπάνη Καυσίμων

358

339

-5,1%

- Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες

238

270

13,4%

ΚΠΑΤΦ (EBITDA)

411

509

23,8%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ (%)

27,9%

31,4%

-

Αποσβέσεις

128

138

8,6%

Λειτουργικά Κέρδη

284

371

30,6%

Περιθώριο (%)

19,3%

22,8%

-

Μη λειτουργικές δαπάνες

139

90

-35,6%

Κέρδη προ φόρων

144

280

93,5%

Καθαρά Κέρδη

104

177

70,1%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,47

0,76

-

  

Συνοπτικά στοιχεία Ισολογισμού

 Α' εξάμηνο
2001

 Α' εξάμηνο
2002

Α' εξάμηνο 2002
έναντι
Α' εξάμηνο 2001

Σύνολο Ενεργητικού

7.894

7.974

1,0%

Καθαρό Χρέος

4.873

4.566

-6,3%

Συνολική Καθαρή Θέση

178

547

207,3%

Επενδύσεις

395

313

-20,8%

 • Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 10,2% σε 1.614 εκατ. Ευρώ και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 86,9% σε 249 εκατ. Ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Στέργιος Νέζης, δήλωσε:

"Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η ΔΕΗ Α.Ε. πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα και κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2002 με κέρδη προ φόρων ύψους 281 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας μία αύξηση της τάξεως του 94% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2001. Αυτή η επίδοση αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους μας αξιοποιώντας τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς και βελτιώνοντας τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα."

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε:

Γρηγόρης Αναστασιάδης
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
ΔΕΗ Α.Ε., Tηλ.: +30 10 522 5346

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form