Ενημέρωση Επενδυτών - 31.12.2001

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2001

Η ΔΕΗ ανακοινώνει αύξηση κερδών για το 2001

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 864 εκατ.ευρώ και 260 εκατ.ευρώ αντίστοιχα, σημειώνοντας άνοδο κατά 25% και 947% σε σχέση με το 2000(1).

  • Το σύνολο των εσόδων αυξήθηκε κατά 7,8% λόγω της αυξημένης κατανάλωσης κατά και της αναπροσαρμογής τιμών τον Ιούλιο του 2001 κατά 3,6% μεσοσταθμικά.
  • Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 24,8% και 34,3% αντίστοιχα λόγω της ανόδου των εσόδων, βελτίωσης του λειτουργικού κόστους και αύξησης της αποτελεσματικότητας.
  • Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 944% στα 1,18 ευρώ λόγω βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας, μείωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών και θετικών συναλλαγματικών διαφορών.
  • Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία μειώθηκαν κατά 10% μετά την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως με κονδύλια αμοιβών προσωπικού τα οποία κεφαλαιοποιούνταν στις προηγούμενες χρήσεις.
  • Ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε κατά 6,5% σε 29.487 άτομα.
  • Το συνολικό χρέος της Εταιρείας μειώθηκε κατά 5,6% στα 4.766 εκατ. ευρώ, ενώ η επιβάρυνση από τόκους μειώθηκε κατά 20,3% λόγω μειωμένων επιτοκίων καθώς και της μείωσης του χρέους.

Στοιχεία κερδοφορίας (σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα σε εκατ.ευρώ, μη ελεγμένα)

 

2000

2001

Δ %

Έσοδα

2 868

3 091

7,8

EBITDA

693

864

24,8

Περιθώριο EBITDA

24%

28%

-

Λειτουργ. Κέρδη

449

604

34,3

Περιθώριο ΛΚ

16%

20%

-

Καθαρά κέρδη

25

260

947,2

Κέρδη ανά μετοχή, ευρώ

0.11

1,18

944,1

Αριθμός μετοχών (μεσοσταθ.)(2)

220 000 000

 220 657 534

-

Καθαρό χρέος

5 051

4 766

(5,6)

1 Τα αποτελέσματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την ανακοίνωση έχουν βασισθεί στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και δεν έχουν ελεγχθεί. Οι ελεγμένες πλήρεις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ θα δημοσιευθούν στις 12 Μαρτίου 2002. Οι οικονομικές καταστάσεις με βάση τις ελληνικές λογιστικές αρχές έχουν ελεγχθεί.

2 Αριθμός μετοχών κατά την 31.12.2001 232 000 000.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ.Στέργιος Νέζης, δήλωσε

"Το 2001 ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά για τη ΔΕΗ και σηματοδότησε το μετασχηματισμό μιας κρατικής Επιχείρησης σε Ανώνυμη Εταιρεία εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου με την ευρεία συμμετοχή διεθνών και εγχώριων επενδυτών. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της ΔΕΗ τα οποία δείχνουν και ταυτόχρονα ενισχύουν τη δέσμευση της Διοίκησης για τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους της Εταιρείας".

Επισκόπηση του 2001

Το 2001 ήταν μια χρονιά μετασχηματισμού για τη ΔΕΗ. Μέσω ενός προγράμματος ριζικής αναδιοργάνωσης και της εισαγωγής της Εταιρείας στις διεθνείς αγορές η ΔΕΗ είναι σήμερα τοποθετημένη καλύτερα από ποτέ για να δημιουργήσει αξίες για τους μετόχους της μέσω των στρατηγικών της στόχων:

Διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

  • Κατά τη διάρκεια του 2001 η Εταιρεία παρακολούθησε με ιδιαίτερη προσοχή το διαμορφούμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά την χορήγηση αδειών σε νέους παραγωγούς η Διοίκηση πιστεύει ότι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά. Αναμένεται όμως η εισαγωγή πρόσθετης εγκατεστημένης ισχύος στην αγορά κατά τη διάρκεια των επομένων ετών.

Βελτίωση αποτελεσματικότητας

  • Η αποτελεσματικότητα πολλών τομέων της Εταιρείας έχει βελτιωθεί σημαντικά. μέσες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 6,4% περίπου λόγω πληθωρισμού και της ωρίμανσης. Ταυτόχρονα ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε κατά 6,5% περίπου.

Βελτίωση αποδοτικότητας επενδύσεων

  • Το πρόγραμμα βελτίωσης της αποδοτικότητας των επενδύσεων εκτελείται κανονικά. Στο 2001 οι επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν με την εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων αποδοτικότητας.

Διερεύνηση προοπτικών ανάπτυξης

  • Κατά τη διάρκεια του 2001 η εταιρεία δεν προχώρησε σε πρωτοβουλίες σε σημαντικές επενδύσεις εκτός της Επιχείρησης και μολονότι έχει τώρα το δικαίωμα αγοράς μετοχών στην ΔΕΠΑ δεν έχουν καθορισθεί μέχρι σήμερα οι όροι άσκησης αυτού του δικαιώματος καθώς και ο χρόνος άσκησής του.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο το 2001 χαρακτηρίστηκε ως γνωστόν από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση που αποτελεί και βάση για την βαθμιαία σύγκλιση της Ελλάδας με τις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια του 2001 απελευθερώθηκε η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χορηγήθηκαν οι πρώτες άδειες σε νέους παραγωγούς και η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την πρότασή της για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Αποτελέσματα Χρήσεως (ΔΛΠ μη ελεγμένα, εκατ. ευρώ)

 

2000

2001

Δ(%)

ΕΣΟΔΑ :      
Έσοδα από την πώληση ενέργειας

2,836

3,053

7,7

Λοιπά

32

38

-

 

2,868

3,091

7,8

Συνολικές Δαπάνες Μισθοδοσίας

897

955

6,5

Συνολικές Δαπάνες Καυσίμων

926

879

(5,1)

Λοιπές Οργανικές Δαπάνες

352

393

11,6

Συνολικές Οργανικές Δαπάνες

2,176

2,227

2,4

ΚΠΑΤΦ (EBITDA)

693

864

24,8

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ %

24%

28%

-

Αποσβέσεις

243

261

-

Λειτουργικά Κέρδη

449

604

34,3

Περιθώριο %

16%

20%

-

Καθαρά Έσοδα Τόκων (΄Εξοδα)

(303)

(249)

-

Κέρδη Συναλ/κών Διαφορών (Ζημίες)

96

13

-

Κέρδη προ Φόρων

66

399

507,0

Προβλέψεις για φόρους

(41)

 (138)

-

Καθαρά Κέρδη

25

260

947,2

   ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/1/2001 - 31/12/2001

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

31.12.2001

 

31.12.2000

 

ΔΡΧ.

 ΕΥΡΩ

ΔΡΧ.

ΕΥΡΩ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

7.664.826

22.493,99

3.639.102

10.679,68

Μείον: Αποσβέσεις έως 31.12.2001

6.322.098

18.553,48

2.375.172

6.970,42

Αναπόσβεστη Αξία

1.342.728

3.940,51

1.263.930

3.709,26

  
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

 

 

 

Ι, II. Ακινητοποιήσεις

3.528.976.244

10.356.496,68

3.257.747.518

9.560.520,96

Μείον: Αποσβέσεις έως 31.12.2001

1.363.317.931

4.000.933,03

1.235.653.377

3.626.275,50

Αναπόσβεστη Αξία

2.165.658.313

6.355.563,65

2.022.094.141

5.934.245,46

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

 3.695.137

10.844,13

16.802.337

49.309,87

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού

2.169.353.450

6.366.407,78

2.038.896.478

5.983.555,33

  
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

Ι. Αποθέματα

190.823.083

560.009,05

193.777.993

568.680,83

ΙΙ. Πελάτες

112.282.322

329.515,25

110.268.002

323.603,82

ΙΙ. Λοιπές απαιτήσεις

104.022.879

305.276,24

144.616.999

424.407,92

ΙΙΙ. Χρεόγραφα

4.395.982

12.900,90

12.995.115

38.136,80

ΙV. Διαθέσιμα

15.011.424

44.054,07

4.026.435

11.816,39

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

426.535.690

1.251.755,51

465.684.544

1.366.645,76

 
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

71.098.272

208.652,30

61.368.913

180.099,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.668.330.140

7.830.756,10

2.567.213.865

7.534.009,87

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

604.296.096

1.773.429,48

483.338.737

1.418.455,57

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/1/2001 - 31/12/2001
(Ποσά σε χιλιάδες Δραχμές & χιλιάδες Ευρώ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

31.12.2001

 

31.12.2000

 

ΔΡΧ.

ΕΥΡΩ

ΔΡΧ.

ΕΥΡΩ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

 

Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό

232.000.000

680.851,06

220.000.000

645.634,63

ΙI. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

39.443.233

115.754,17

0

0,00

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις επενδύσεων

519.238.112

1.523.809,57

475.173.590

1.394.493,29

ΙV. Aποθεματικά κεφάλαια

167.064.924

490.285,91

165.107.933

484.542,73

Ειδικό αποθεματικό Ν. 2941/01

-453.292.542

-1.330.278,92

-453.292.542

-1.330.278,92

Αποτελέσματα περιόδου (χρήσεως για το 2000), προ φόρων

 120.472.551

353.551,14

1.887.276

5.538,59

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

624.926.278

1.833.972,93

408.876.257

1.199.930,32

  
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &

73.451.509

215.558,35

62.280.576

182.774,98

 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

 

 

 

Δάνεια Τραπεζών & Ομολογιακά Δάνεια

1.503.312.551

4.411.775,64

1.537.453.320

4.511.968,66

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

113.364.179

332.690,18

 113.373.716

332.718,17

 

1.616.676.730

4.744.465,82

1.650.827.036

4.844.686,83

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Προμηθευτές

 53.889.304

158.149,09

73.108.557

214.551,89

Βραχ/σμο μέρος μακρ/θεσμων υποχρεώσεων

145.298.098

426.406,74

198.820.256

583.478,37

Φόροι-Τέλη-Ασφαλιστικά Ταμεία

18.329.824

53.792,59

32.855.327

96.420,62

Λοιπές Υποχρεώσεις

99.227.313

291.202,68

105.712.426

310.234,56

 

316.744.539

929.551,10

410.496.566

1.204.685,44

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.933.421.269

5.674.016,92

2.061.323.602

6.049.372,27

  
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

36.531.084

107.207,90

34.733.430

101.932,30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.668.330.140

7.830.756,10

2.567.213.865

7.534.009,87

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

604.296.096

1.773.429,48

483.338.737

1.418.455,57

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/1/2001 - 31/12/2001
(Ποσά σε χιλιάδες Δραχμές & χιλιάδες Ευρώ)

 

 

 31.12.2001

 

 31.12.2000

 

ΔΡΧ.

ΕΥΡΩ

ΔΡΧ.

ΕΥΡΩ

Κύκλος εργασιών

1.047.492.826

3.074.080,19

971.882.914

2.852.187,57

Μείον: Κόστος πωλήσεων

602.743.721

1.768.873,72

583.193.778

1.711.500,45

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

444.749.105

1.305.206,47

388.689.136

1.140.687,12

Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

31.311.707

91.890,56

27.270.753

80.031,56

Σύνολο

476.060.812

1.397.097,03

415.959.889

1.220.718,68

Μείον: Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

54.236.459

159.167,89

47.421.189

139.167,10

Εξοδα Λειτουργίας Ερευνών-Αναπτύξεως

11.605.134

34.057,62

10.513.269

30.853,32

Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

218.708.668

641.844,95

207.664.982

609.435,02

Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως

191.510.551

562.026,56

150.360.449

441.263,24

Μείον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

-82.960.951

-243.465,74

-104.616.843

-307.019,35

Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως

108.549.600

318.560,82

45.743.606

134.243,89

Πλέον: Ανόργανα Εσοδα-Κέρδη

46.878.895

137.575,63

43.118.969

126.541,36

Μείον: Ανόργανα Εξοδα-Ζημίες

31.863.717

93.510,54

86.975.299

255.246,66

Μείον: Αποσβέσεις μη ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος

3.092.227

9.074,77

0

0,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

 

 

 

(ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ 2000), ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

120.472.551

353.551,14

1.887.276

5.538,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΗ - ΜΗΤΡΙΚΗ

1. Η λογιστική κατάσταση της 31ης Δεκεμβρίου 2001 συντάχθηκε με βάση τις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

2. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία την 1η Ιανουαρίου 2001 όπως προέβλεπε ο νόμος 2773/1999. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2002. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε Δρχ. 220.000.000.000 διαιρούμενο σε 220.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000. Τον Δεκέμβριο του 2001 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 12.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 η καθεμιά. Από την διάθεση των νέων μετοχών στο επενδυτικό κοινό προέκυψε διαφορά Δρχ. 39.443.233.109 η οποία καταχωρήθηκε στο λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

3. Με βάση τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 του νόμου 2941/2001, ανώνυμες εταιρείες που προέρχονται από μετατροπή Δημόσιας Επιχείρησης ή Οργανισμού καταχωρούν διάφορες υποχρεώσεις, προβλέψεις και απαξιώσεις, που αφορούσαν περιόδους πριν από την μετατροπή σε ειδικό λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων για να μεταφερθούν σε μείωση της υπεραξίας που προκύπτει από την εκτίμηση των παγίων στοιχείων που αναφέρεται στην Σημείωση 4, κατωτέρω. Το χρεωστικό υπόλοιπο του ειδικού αυτού λογαριασμού στις 31 Δεκεμβρίου 2000 και 2001 ανερχόταν σε Δρχ. 453 δις περίπου.

4. Με βάση τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 του νόμου 2941/2001, η εταιρεία ανέθεσε σε διεθνή εταιρεία ανεξάρτητων εκτιμητών την εκτίμηση των παγίων στοιχείων της όπως αυτά είχαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2000. Από την εκτίμηση αυτή προέκυψε υπεραξία εκ Δρχ. 950 δις περίπου. Βάσει του νόμου 2941/2001, τα αποτελέσματα της ανωτέρω εκτίμησης θα καταχωρηθούν στα βιβλία της εταιρείας στην πρώτη μετά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Eταιρεία χρήση. Η εταιρεία προτίθεται να καταχωρήσει τα αποτελέσματα της ανωτέρω εκτίμησης και τις σχετικές αποσβέσεις εντός του έτους 2002, με την ολοκλήρωση της πλήρους ανάπτυξης του μητρώου παγίων στοιχείων της. Αν οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2001 υπολογίζονταν με βάση τις αναπροσαρμοσμένες αξίες, εκτιμάται ότι αυτές θα ήταν αυξημένες κατά Δρχ. 68 δις περίπου με ισόποση μείωση των προ φόρων αποτελεσμάτων της περιόδου.

5. Οι λειτουργίες του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ-ΔΕΗ) που συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 1999 και από την 1η Ιανουαρίου 2000 είναι υπεύθυνος για τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές καλύψεις και παροχές των συνταξιούχων και του προσωπικού της ΔΕΗ δεν έχουν ακόμη διαχωριστεί πλήρως από την ΔΕΗ, η δε διαδικασία οριστικοποίησης των υπολοίπων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ και που αφορούν τον ΟΑΠ-ΔΕΗ, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

6. Σύμφωνα με γνωμάτευση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής η οποία εξομοιώνει τις "Συμμετοχές Καταναλωτών" με τις "Επιχορηγήσεις των Παγίων Επενδύσεων", η εταιρεία εμφανίζει στο λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων "Διαφορές Αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις Επενδύσεων", της 31ης Δεκεμβρίου 2001, Δρχ. 244 δις που αντιπροσωπεύουν το αναπόσβεστο υπόλοιπο Συμμετοχών Καταναλωτών στο κόστος κατασκευής του δικτύου της Διανομής.

7. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.

8. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας σε Ξένο Νόμισμα έχουν αποτιμηθεί με ισοτιμίες της 31/12/2001.

9. Για τις δουλευμένες δαπάνες της περιόδου έχουν σχηματιστεί ανάλογες προβλέψεις.

10. Οι επενδύσεις της περιόδου έχουν ανέλθει στο ποσό των Δρχ. 280 δις, περίπου.

11. Για τις πάσης φύσεως επιδικίες έχουν σχηματιστεί επαρκείς προβλέψεις.

12. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας είναι 30.576 άτομα από τα οποία 167 και 922 άτομα, απασχολούνται στον ΔΕΣΜΗΕ και στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, αντίστοιχα.

13. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας, σύμφωνα με την 4ψήφια ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 91 υπάγεται στον Κλάδο 401.0 "Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας".


ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/1/2001 - 31/12/2001
(Ποσά σε χιλιάδες Δραχμές & χιλιάδες Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

31.12.2001

 

31.12.2000

 

ΔΡΧ.

ΕΥΡΩ

ΔΡΧ.

ΕΥΡΩ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

7.703.893

22.608,63

3.639.102

10.679,68

 Μείον: Αποσβέσεις έως 31.12.2001

6.332.182

18.583,07

2.375.172

6.970,42

Αναπόσβεστη Αξία

1.371.711

4.025,56

1.263.930

3.709,26

    
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

Ι, II. Ακινητοποιήσεις

3.529.008.407

10.356.591,07

3.257.747.518

9.560.520,96

Μείον: Αποσβέσεις έως 31.12.2001

1.363.332.147

4.000.974,75

1.235.653.377

3.626.275,50

Αναπόσβεστη Αξία

2.165.676.260

6.355.616,32

  2.022.094.141

5.934.245,46

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες

 

 

 

 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

2.685.734

7.881,83

15.802.537

46.375,75

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού

2.168.361.994

6.363.498,15

2.037.896.678

 5.980.621,21

  
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

Ι. Αποθέματα

190.823.083

560.009,05

193.777.993

568.680,83

ΙΙ. Πελάτες

112.282.322

329.515,25

110.268.002

323.603,82

ΙΙ. Λοιπές απαιτήσεις

103.940.584

305.034,73

144.755.999

424.815,84

ΙΙΙ. Χρεόγραφα

4.395.982

12.900,90

12.995.115

38.136,80

ΙV. Διαθέσιμα

16.110.765

47.280,31

4.754.435

13.952,85

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

427.552.736

1.254.740,24

466.551.544

1.369.190,14

    
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

71.099.101

208.654,74

61.368.913

180.099,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.668.385.542

7.830.918,69

2.567.081.065

7.533.620,13

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

604.347.207

1.773.579,48

483.338.737

1.418.455,57

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/1/2001 - 31/12/2001
(Ποσά σε χιλιάδες Δραχμές & χιλιάδες Ευρώ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

31.12.2001

 

31.12.2000

 

ΔΡΧ.

ΕΥΡΩ

ΔΡΧ.

ΕΥΡΩ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

 

Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό

232.000.000

680.851,06

220.000.000

645.634,63

ΙI. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

39.443.233

115.754,17

0

0,00

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων

519.238.112

1.523.809,57

475.173.590

1.394.493,29

ΙV. Aποθεματικά κεφάλαια

167.064.924

490.285,91

165.426.903

485.478,80

Ειδικό αποθεματικό Ν. 2941/01

 -453.292.542

-1.330.278,92

-453.292.542

-1.330.278,92

Αποτελέσματα περιόδου (χρήσεως για το 2000), προ φόρων

120.906.967

 354.826,02

1.576.276

4.625,90

Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων

-387.822

-1.138,14

-312.770

-917,89

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

624.972.872

1.834.109,67

408.571.457

1.199.035,81

  
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

73.451.509

215.558,35

62.280.576

182.774,98

 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

 

 

 

Δάνεια Τραπεζών & Ομολογιακά Δάνεια

1.503.312.551

4.411.775,64

1.537.453.320

4.511.968,66

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

113.364.180

332.690,18

113.373.716

4.744.465,82

 

1.616.676.731

4.744.465,82

1.650.827.036

4.844.686,83

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Προμηθευτές

54.025.590

158.549,05

73.108.557

214.551,89

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

145.298.097

426.406,75

198.820.256

583.478,37

Φόροι-Τέλη-Ασφαλιστικά Ταμεία

18.335.122

53.808,14

32.855.327

96.420,62

Λοιπές Υποχρεώσεις

99.093.908

290.811,19

105.884.426

310.739,33

 

316.752.717

929.575,13

410.668.566

1.205.190,21

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.933.429.448

5.674.040,95

2.061.495.602

6.049.877,04

  
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

36.531.713

107.209,72

34.733.430

101.932,30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.668.385.542

7.830.918,69

2.567.081.065

7.533.620,13

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

604.347.207

 1.773.579,48

 483.338.737

1.418.455,57

ΔΕΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

1. Οι ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις προέκυψαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης των κονδυλίων της Μητρικής εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών εταιρειών: α) ΚΟΖΕΝ Α.Ε., β) ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και γ) ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

2. Για την σύνταξη της λογιστικής κατάστασης της 31ης Δεκεμβρίου 2001 τηρήθηκαν οι βασικές και γενικώς παραδεκτές αρχές της Λογιστικής οι οποίες είναι αυτές που τηρήθηκαν στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

3. Η Μητρική εταιρεία μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία την 1η Ιανουαρίου 2001 όπως προέβλεπε ο νόμος 2773/1999. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2002. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε Δρχ. 220.000.000.000 διαιρούμενο σε 220.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000. Τον Δεκέμβριο του 2001 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 12.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 η καθεμιά. Από την διάθεση των νέων μετοχών στο επενδυτικό κοινό προέκυψε διαφορά Δρχ. 39.443.233.109 η οποία καταχωρήθηκε στο λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

4. Με βάση τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 του νόμου 2941/2001, ανώνυμες εταιρείες που προέρχονται από μετατροπή Δημόσιας Επιχείρησης ή Οργανισμού καταχωρούν διάφορες υποχρεώσεις, προβλέψεις και απαξιώσεις, που αφορούσαν περιόδους πριν από την μετατροπή σε ειδικό λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων για να μεταφερθούν σε μείωση της υπεραξίας που προκύπτει από την εκτίμηση των παγίων στοιχείων που αναφέρεται στην Σημείωση 5, κατωτέρω. Το χρεωστικό υπόλοιπο του ειδικού αυτού λογαριασμού στις 31 Δεκεμβρίου 2000 και 2001 ανερχόταν σε Δρχ. 453 δις περίπου.

5. Με βάση τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 του νόμου 2941/2001, η Μητρική εταιρεία ανέθεσε σε διεθνή εταιρεία ανεξάρτητων εκτιμητών την εκτίμηση των παγίων στοιχείων της όπως αυτά είχαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2000. Από την εκτίμηση αυτή προέκυψε υπεραξία εκ Δρχ. 950 δις περίπου. Βάσει του νόμου 2941/2001, τα αποτελέσματα της ανωτέρω εκτίμησης θα καταχωρηθούν στα βιβλία της εταιρείας στην πρώτη μετά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Eταιρεία χρήση. Η εταιρεία προτίθεται να καταχωρήσει τα αποτελέσματα της ανωτέρω εκτίμησης και τις σχετικές αποσβέσεις εντός του έτους 2002, με την ολοκλήρωση της πλήρους ανάπτυξης του μητρώου παγίων στοιχείων της. Αν οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2001 υπολογίζονταν με βάση τις αναπροσαρμοσμένες αξίες, εκτιμάται ότι αυτές θα ήταν αυξημένες κατά Δρχ. 68 δις περίπου με ισόποση μείωση των προ φόρων αποτελεσμάτων της περιόδου.

6. Οι λειτουργίες του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ-ΔΕΗ) που συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 1999 και από την 1η Ιανουαρίου 2000 είναι υπεύθυνος για τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές καλύψεις και παροχές των συνταξιούχων και του προσωπικού της ΔΕΗ δεν έχουν ακόμη διαχωριστεί πλήρως από την ΔΕΗ, η δε διαδικασία οριστικοποίησης των υπολοίπων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ και που αφορούν τον ΟΑΠ-ΔΕΗ, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

7. Σύμφωνα με γνωμάτευση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής, η οποία εξομοιώνει τις "Συμμετοχές Καταναλωτών" με τις "Επιχορηγήσεις των Παγίων Επενδύσεων", η Μητρική εταιρεία εμφανίζει στο λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων "Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού", της 31ης Δεκεμβρίου 2001, Δρχ. 244 δις, που αντιπροσωπεύουν το αναπόσβεστο υπόλοιπο Συμμετοχών Καταναλωτών στο κόστος κατασκευής του δικτύου της Διανομής.

8. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.

9. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Ομίλου σε Ξένo Νόμισμα έχουν αποτιμηθεί με ισοτιμίες της 31/12/2001.

10. Για τις δουλευμένες δαπάνες της περιόδου έχουν σχηματιστεί ανάλογες προβλέψεις.

11. Οι επενδύσεις της περιόδου έχουν ανέλθει στο ποσό των Δρχ. 280 δις, περίπου.

12. Για τις πάσης φύσεως επιδικίες έχουν σχηματιστεί επαρκείς προβλέψεις.

13. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου είναι 30.578 άτομα από τα οποία 167 και 922 άτομα, απασχολούνται στον ΔΕΣΜΗΕ και στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, αντίστοιχα.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form