Ενημέρωση Επενδυτών

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ («ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ») ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΚΟΠΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Η ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ Η ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ή ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ.

Το Πληροφοριακό Υλικό διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά ούτε αποτελεί τμήμα προσφοράς ούτε πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς για την αγορά ή την έγγραφή σε κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία αυτή η προσφορά ή αγορά αντίκειται στο νόμο (οι «Εξαιρούμενες Χώρες»).
Οι κινητές αξίες που εκδίδονται στο πλαίσιο προσφοράς δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών περί Κινητών Αξιών του 1933 (U.S. Securities Act of 1933), όπως έχει τροποποιηθεί ή σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας, επαρχίας, εδάφους, περιφέρειας ή δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας ή της Νότιας Αφρικής.
Ως εκ τούτου, με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών, οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να αναληφθούν, να ασκηθούν, να αποτελέσουν αντικείμενο αποποίησης, να μεταφερθούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στη Νότια Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εφόσον αυτό θα αποτελούσε παράβαση των σχετικών νόμων ή θα απαιτούσε καταχώρηση των κινητών αξιών στην εκάστοτε δικαιοδοσία. Δεν θα λάβει χώρα δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Πληροφοριακό Υλικό δεν προορίζεται ούτε συνιστά δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 («Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων») και το άρθρο 58 του ν. 4706/2020 ή το άρθρο 2 στοιχείο ια) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και το άρθρο 63 του ν. 4706/2020, αντίστοιχα, ούτε εκτός Ελλάδος.

Ως προς τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (πλην της Ελλάδας) (έκαστο το «οικείο κράτος μέλος»), το Πληροφοριακό Υλικό που περιλαμβάνεται στον παρόντα ιστότοπο απευθύνεται και προορίζεται μόνο (i) σε νομικά πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων (οι «Ειδικοί Επενδυτές», (ii) σε λιγότερα από 150 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές, (iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 παρ. 3, 1 παρ. 4 και 3 παρ. 2 του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, όπως έχει τροποποιηθεί. Κάθε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα που σχετίζεται με το πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμη μόνο στα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από αυτά. Πρόσωπα που δεν εμπίπτουν σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών δεν επιτρέπεται να προβούν σε ενέργειες ή να στηριχθούν στο πληροφοριακό υλικό ή στα περιεχόμενα αυτού.

Βάση Πρόσβασης

 

Η δημοσιοποίηση δελτίων τύπου και άλλων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή δε συνιστά προσφορά προς πώληση ή πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς αγοράς κινητών αξιών της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν συνιστά σύσταση από την Εταιρεία ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την πώληση ή την αγορά κινητών αξιών της Εταιρείας.

Πλην των οριζομένων από την Εταιρεία και των επιτρεπομένων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους κανονισμούς, αντίγραφα του Πληροφοριακού Υλικού δεν δημοσιοποιούνται ούτε πρέπει να δημοσιοποιηθούν ούτε να προωθηθούν με οποιοδήποτε τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στη Νότια Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην οποία η προσφορά ή η αγορά είναι παράνομη και τα πρόσωπα που λαμβάνουν τέτοια έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των θεματοφυλάκων, των αντιπροσώπων ή των εντολοδόχων) δεν επιτρέπεται να τα διανείμουν ή να στείλουν στις ως άνω χώρες. Η μη συμμόρφωση με τους ως άνω περιορισμούς μπορεί να συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών εκάστης χώρας.

Εάν δεν επιτρέπεται να δείτε το Πληροφοριακό Υλικό στον παρόντα ιστότοπο ή έχετε αμφιβολίες ως προς το επιτρεπτό της πρόσβασης στο εν λόγω Πληροφοριακό Υλικό, παρακαλείσθε να εγκαταλείψετε τον παρόντα ιστότοπο.

Ενημερωτικό Δελτίο

(εμπεριέχει μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος (summary) στην ελληνική γλώσσα)

Έγγραφα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Ανακοινώσεις

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form