Επενδυτικές Σχέσεις - 12.05.2020

Νέα Επιτροπή Ελέγχου

                                                                         Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 8.5.2020 εξέλεξε, σύμφωνα με  όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4643/2019, δύο (2) νέα μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ), ανεξάρτητα έναντι της Εταιρείας, καθώς και αποδεδειγμένης γνώσης και εμπειρίας σε θέματα συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω η ΕΕ της Εταιρείας είναι πλέον πενταμελής με την ακόλουθη σύνθεση και δομή:

(α) τρία (3) μέλη, ήτοι οι κ.κ.  Γεώργιος Βενιέρης και  Δέσποινα Δοξάκη που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.6.2019 καθώς και ο κ. Στέφανος Καρδαμάκης που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.8.2019, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι και Ανεξάρτητα, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

(β) δύο (2) μέλη ήτοι, οι κ.κ. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος και Αιμίλιος Στασινάκης που εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8.5.2020 σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4643/2019.

Όλα τα μέλη έχουν τριετή θητεία σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της EE και την παρ. 1, του άρθρου 9 του Ν. 4643/2019, που άρχεται από την αντίστοιχη ημερομηνία εκλογής τους ως μελών της EE και θα συγκροτηθούν σε Σώμα, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4643/2019.

 

 

 Αθήνα, 12 Μαΐου  2020

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form