Επενδυτικές Σχέσεις - 02.10.2018

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

Ανακοίνωση

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα του τύπου και για την έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΔΕΗ Α.Ε. επισημαίνει ότι:
1. Στα δημοσιεύματα γίνεται σύγκριση των δημοσιευθέντων το 2017 αποτελεσμάτων του α΄ εξαμήνου 2017, οπότε εμφανίζονταν κέρδη προ φόρων € 31,1 εκατ. με τα οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας περιόδου, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, όπου εμφανίζονται (πάντα για το α΄ εξάμηνο 2017) ζημιές προ φόρων € 249,5 εκατ. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι συντάκτες δεν «κατάλαβαν», αν και αναφέρεται ξεκάθαρα, ότι η παρουσίαση φέτος για λόγους συγκρισιμότητας με τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2018, αφορούσε μέρος των αποτελεσμάτων του α΄ εξαμήνου 2017, και συγκεκριμένα αυτά των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων χωρίς τις επιπτώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες, όπως κυρίως η επίπτωση από την πώληση του ΑΔΜΗΕ συνολικού ύψους €198,6 εκατ.
2. Επίσης, τα δημοσιεύματα αναφέρονται στην αναμόρφωση των οικονομικών μεγεθών του α΄ εξαμήνου του 2017 «πληροφορώντας» ότι δήθεν αυτή έγινε με την πρόσφατη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α΄ εξαμήνου του 2018, ενώ είχε με πλήρη ενάργεια ανακοινωθεί από τη ΔΕΗ μαζί με τις επιπτώσεις της στα οικονομικά αποτελέσματα κατά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του 2017. Έτσι ενημερώθηκε με πληρότητα και εγκυρότητα το επενδυτικό κοινό και κάθε αρμόδιος φορέας, οι οποίοι την αξιολόγησαν στις σωστές της διαστάσεις. Η ανακοίνωση αυτή έγινε και μέσω του επίσημου δελτίου τύπου των αποτελεσμάτων, καθώς και στην τηλεδιάσκεψη με τους οικονομικούς αναλυτές. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πλήρως γνωστή στις τράπεζες ενόψει της αναχρηματοδότησης των Κοινοπρακτικών δανείων συνολικού ύψους € 1,3 δις. Σε ό,τι αφορά στην ουσία, όπως αναλύεται διεξοδικά στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις του 2017, η αναμόρφωση των αποτελεσμάτων αφορούσε α) την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου ενεργητικού επί της υποχρέωσης για το μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας των συνταξιούχων και β) την εφαρμογή ενδεδειγμένης μεθόδου εκτίμησης για τον υπολογισμό του ποσού της διατεθείσας και μη τιμολογηθείσας ενέργειας. Η συνολική επίπτωση της αναμόρφωσης στα οικονομικά αποτελέσματα μετά φόρων του α΄εξαμήνου του 2017 ήταν η μείωσή τους κατά € 27,6 εκατ. χωρίς καμία ταμειακή διάσταση.
Τέλος, προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας που μπορεί να προκύψει από σχετικό δημοσίευμα ηλεκτρονικού τύπου, διευκρινίζεται ότι η αποχώρηση του κ. Γ. Αγγελόπουλου από τη θέση του Γενικού Διευθυντή, ύστερα από μια άκρως ευδόκιμη και επιτυχή θητεία, είχε ήδη προγραμματισθεί με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου από το Δεκέμβριο του 2016. Με την Απόφαση αυτή ο Διευθύνων Σύμβουλος είχε παρατείνει τη θητεία του κ. Γ. Αγγελόπουλου από 19.12.2016 – ημερομηνία κατά την οποία έληξε η δεύτερη πενταετής θητεία του – για ένα χρόνο, μέχρι 19.12.2017. Ήδη ο κ. Αγγελόπουλος έχει τοποθετηθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form