Επενδυτικές Σχέσεις - 26.01.2018

Πρόταση Εξαγοράς μέχρι ποσού €150.000.000 των oφειλόμενων Ομολογιών 5.5% Λήξεως 2019

                                                                    Ανακοίνωση

Πρόταση Εξαγοράς μέχρι ποσού €150.000.000 των oφειλόμενων Ομολογιών 5.5% Λήξεως 2019


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την εφαρμοστική απόφαση 1/434/03.07.2007 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τον Κανονισμό (
EΕ) 596/2014 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1055, ότι η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc («Προσφέρων»), ανακοίνωσε σήμερα πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών («Πρόταση Εξαγοράς») μέχρι του ποσού των €150.000.000 των Ομολογιών συνολικού ποσού εκδόσεως € 500.000.000 με τοκομερίδιο 5.5% και λήξη το 2019 («Ομολογίες») από τους κατόχους των Ομολογιών («Ομολογιούχοι») σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στο πληροφοριακό δελτίο Πρότασης Εξαγοράς με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2018 και υπόκειται στους όρους και τους περιορισμούς που περιέχονται σε αυτό. Η Πρόταση Εξαγοράς θα λήξει στις 4:00 μ.μ., ώρα Λονδίνου, στις 1 Φεβρουαρίου 2018 («Ημερομηνία Λήξης»), εκτός αν παραταθεί ή διαφορετικά τερματισθεί από τον Προσφέροντα.

Η Πρόταση Εξαγοράς πραγματοποιείται στα πλαίσια της στρατηγικής διαχείρισης παθητικού της Public Power Corporation Finance plc. Ο Προσφέρων δεν αναμένει επί του παρόντος, ως μέρος αυτής της στρατηγικής, να ασκήσει το δικαίωμά του να προβεί σε προαιρετική εξόφληση των Ομολογιών.

Η Public Power Corporation Finance plc θα ανακοινώσει την τιμή αγοράς, το ποσό αποδοχής και το συντελεστή αναλογικής κατανομής, εάν υπάρχει, για τις Ομολογίες κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την Ημερομηνία Λήξης.

Η πληρωμή προς τους Ομολογιούχους της τιμής αγοράς θα γίνει την ημερομηνία διακανονισμού.   

 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018  


Σημαντική Ανακοίνωση Κανονιστικού Περιεχομένου

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά ή πρόσκληση προσφοράς για πώληση Ομολογιών, και προτάσεις Ομολογιών και πρόσκληση προσφορών για πώληση, όπως αυτές ορίζονται στο πιο πάνω αναφερόμενο πληροφοριακό δελτίο Πρότασης Εξαγοράς, δεν θα γίνουν αποδεκτές από τους Ομολογιούχους σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιου είδους προσφορά ή πρόσκληση δεν είναι νόμιμη.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν πραγματοποιείται και δεν θα πραγματοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρήση μηνυμάτων, ή με οποιοδήποτε μέσο (περιλαμβανομένων όχι περιοριστικά, της τηλεομοιοτυπίας, του τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων μορφών ηλεκτρονικής μετάδοσης) διαπολιτειακού ή εξωχώριου εμπορίου ή οποιασδήποτε εθνικής χρηματιστηριακής πλατφόρμας, των Ηνωμένων Πολιτειών και καμία προσφορά των Ομολογιών δεν μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε τέτοια χρήση, μέσο ή εγκατάσταση από ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε πρόσωπα των Η.Π.Α. ή από πρόσωπα που βρίσκονται ή διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίστοιχα, αντίγραφα αυτής της ανακοίνωσης δεν πρέπει και δεν θα πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να ταχυδρομούνται, ή με άλλο τρόπο να μεταδίδονται, να διανέμονται ή να διαβιβάζονται στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε πρόσωπα των Η.Π.Α. ή σε πρόσωπα που εδρεύουν ή διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη προσφορά των Ομολογιών που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από παραβίαση αυτών των περιορισμών θα είναι άκυρη και οι προσφορές των Ομολογιών  που γίνονται από πρόσωπο που εδρεύει ή είναι κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιοσδήποτε πράκτορας, καταπιστευματοδόχος ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί σε μη διακριτική βάση για δικαιούχο εγκατεστημένο ή κάτοικο των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα γίνουν δεκτές. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως "Ηνωμένες Πολιτείες" νοούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα εδάφη και οι κτήσεις της, οποιαδήποτε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και η Περιφέρεια της Κολούμπια.

Η μετάδοση αυτής της ανακοίνωσης δεν γίνεται και δεν έχει εγκριθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς του άρθρου 21 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (Financial Services and Markets Act 2000). Συνεπώς, η ανακοίνωση αυτή δεν διανέμεται και δεν πρέπει να διανεμηθεί στο ευρύ κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο και προορίζεται μόνο για κυκλοφορία σε πρόσωπα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή σε πρόσωπα εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, που εμπίπτουν στον ορισμό των επαγγελματιών επενδυτών (όπως ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 5 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (Χρηματοδοτική Ενίσχυση) Απόφαση 2005 («η Απόφαση») ή στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της Απόφασης ή σε άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί να κοινοποιηθεί νόμιμα σύμφωνα με την Απόφαση.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν είναι δημόσια προσφορά, δεν αποτελεί δημόσια προσφορά χρεωγράφων για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο (δ) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση ενημερωτικού δελτίου για την Πρόταση Εξαγοράς σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση ή / και την Πρόταση Εξαγοράς, καμία δημόσια προσφορά, όπως ορίζεται στο Ν. 3401/2005, άρθρο 8α του Κ.Ν. 2190/1920 ή / και του Ν. 3461/2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), δεν θα πραγματοποιηθεί και ούτε το πληροφοριακό δελτίο της Πρότασης Εξαγοράς ούτε οποιαδήποτε διαφήμιση, ειδοποίηση, δήλωση ή άλλη ενέργεια έχει γίνει ή θα αναθεωρηθεί ή θα εγκριθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του Ν. 3401/2005 (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 24) και του Ν. 3461/2006 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), από την Ελληνική Δημοκρατία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμμετοχή της.

Ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ΔΕΗ Α.Ε., ούτε οποιαδήποτε ιστοσελίδα προσβάσιμη μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ Α.Ε. ενσωματώνεται σε, ή αποτελεί μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση, θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και να τηρούν τους ως άνω περιορισμούς. Κάθε παράλειψη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.


 
                                               

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form