Επενδυτικές Σχέσεις - 31.03.2017

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

                                                               Ανακοίνωση

 

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα σχετικά με νέο Κοινοπρακτικό Δάνειο ύψους € 200 εκατ. από τις Ελληνικές Τράπεζες, οι όροι του οποίου εγκρίθηκαν χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι:

-              Δεν υφίσταται η υποχρέωση δημιουργίας escrow account, με την έννοια δημιουργίας λογαριασμού, η κίνηση του οποίου υπόκειται στην έγκριση των Τραπεζών. Εφόσον δεν έχει  επέλθει γεγονός καταγγελίας του Δανείου ή γεγονός το οποίο κατά την κρίση των Τραπεζών θα μπορούσε να αποτελέσει γεγονός καταγγελίας, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα κίνησης όλων των λογαριασμών της και χρήσης των ποσών που καταβάλλονται σε αυτούς από τους πελάτες της, επί των απαιτήσεων των οποίων (υφιστάμενων και μελλοντικών) θα συσταθεί ενέχυρο.

-              Έχει ήδη δοθεί η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη σύσταση ενεχύρου επί υφιστάμενων και μελλοντικών επιχειρηματικών απαιτήσεων της ΔΕΗ από συμβάσεις εταιρικών πελατών, με αξία ετήσιας κατανάλωσης βάσει μέσου όρου δύο προηγούμενων ετών, συνολικού ύψους 125% επί του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του Δανείου.

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form