Επενδυτικές Σχέσεις - 27.04.2017

Πώληση από τη ΔΕΗ στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ του 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ

                                                                      Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι, το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε στις 27/4/2017 το Σχέδιο Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement) μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., βάσει της αξίας των μετοχών που προέκυψε από την από 21/4/2017 Μελέτη Αποτίμησης που εκπόνησε η Deloitte Business Solutions A.E. με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2016, η οποία ανέρχεται σε € 295,6 εκατ. ποσό το οποίο θα καταβληθεί στη ΔΕΗ με την ολοκλήρωση της όλης συναλλαγής. Η Μελέτη Αποτίμησης έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων και  τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με βάση τις δημοσιευμένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31/12/2016, τα ειδικά δικαιώματα των μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το εν ισχύ Συμφωνητικό Μετόχων, το Καταστατικό της εταιρείας, το ρυθμιστικό περιβάλλον, καθώς και την επενδυτική αξία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης συναλλαγής. Η αξία των μετοχών που θα μεταβιβαστούν προέκυψε από την εν λόγω Μελέτη, ενώ οι όροι καταβολής στη ΔΕΗ τυχόν υπερβάλλοντος της ανωτέρω αποτίμησης ποσού στα πλαίσια σχετικής επιβεβαίωσης από την Deloitte Business Solutions A.E., θα συμφωνηθούν κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οριστική Απόφαση για την πώληση του 25% του ΑΔΜΗΕ θα ληφθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ που θα κληθεί να συνεδριάσει την 23/5/2017.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form