Επενδυτικές Σχέσεις - 27.09.2017

Νέα σύνθεση ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση του την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και μετά την κατάργηση του εδαφίου γ’, της παραγράφου 2, του άρθρου 9 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., που αφορούσε την εκπροσώπηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., αποφάσισε α) την εκλογή του κ. Τοπαλή Φραγκίσκου ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την από 7.6.2017 παραίτηση, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της την 13η Ιουνίου 2017, του κ. Κυριάκου Μάγγου (Μη Εκτελεστικού  Μέλους) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 10.7.2019 και β) την εκλογή της κας Φούντη Μαρίας ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και για θητεία έως τις 10.7.2019. Για αμφότερα τα νέα Μέλη διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, της  διάταξης  του άρθρου 4,  παράγρ. 1, του Ν. 3016/2002 ως ισχύει και επομένως αμφότερα τα Μέλη χαρακτηρίζονται ως «Ανεξάρτητα».

Μετά τα πιο πάνω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

•             Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος. Θητεία του έως τις 7.4.2018.

•             Ανδριώτης  Γεώργιος,  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού Συμβουλίου,  Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό  Μέλος,  Πολιτικός Μηχανικός.  Θητεία του έως τις 10.7.2019.

•             Αλεξάκης Παναγιώτης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θητεία του έως τις 17.12.2018.

•             Βασιλάκης Δημήτριος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

•             Βατάλης Άρης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Τεχνικός. Θητεία του έως τις 17.12.2018.

•             Καραλευθέρης Παντελής, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκπρόσωπος των Εργαζομένων. Θητεία του έως τις 5.6.2019.

•             Παπαγεωργίου Χρήστος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

•             Σταθάκης Λάζαρος, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Χημικός Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

•             Τοπαλής Φραγκίσκος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος/Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θητεία του έως τις 10.7.2019.

•             Φούντη Μαρία, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός/Καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θητεία της έως τις 10.7.2019.

•             Φωτόπουλος Νικόλαος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκπρόσωπος των Εργαζομένων. Θητεία του έως τις 5.6.2019.

 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form