Επενδυτικές Σχέσεις - 23.05.2017

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 27 Απριλίου 2017, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: https://www.dei.gr/Documents2/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%202017/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%93%CE%A3%2023052017%20.pdf  
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 165 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 188.540.229 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 81,27%.
Για το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : «Πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».
Σε σύνολο 188.540.229 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 188.034.308 ψήφισαν υπέρ (99,732%), 4.882 ψήφισαν κατά (0,003%) και 501.039 απείχαν (0,266%).
Για το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : «Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ».
Μετά από αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ.3 του κν2190/1920, ως ισχύει, του μετόχου Ελληνικού Δημοσίου που κατέχει το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε., με θέμα την αναβολή της συζήτησης και λήψη απόφασης επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης της ΕΓΣ των μετόχων, ορίσθηκε ως μετ’ αναβολής ημερομηνία συνεδρίασης η 12.6.2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, όπως και η σημερινή ΕΓΣ.
Για το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : «Τροποποίηση των άρθρων (3), (9), (14), (15), (16), (18), (18α), (21) και (31) του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και Κωδικοποίηση -Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο αυτού».
Σε σύνολο 188.540.229 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 188.039.190 ψήφισαν υπέρ (99,734%) και 501.039 απείχαν (0,266%).
Για το τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : «Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και Ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος».
Σε σύνολο 188.540.229 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 188.039.190 ψήφισαν υπέρ (99,734%) και 501.039 απείχαν (0,266%).

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form