Επενδυτικές Σχέσεις - 12.01.2017

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017  πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2016, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: https://www.dei.gr/Documents2/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%202017/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%93%CE%A3%2012012017%20.pdf

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 161 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 177.201.880 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 76,38%.

Για  το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : Διαδικασίες ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΑΔΜΗΕ») από τη «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΗ») σε εφαρμογή των άρθρων 142-149 του Νόμου 4389/2016, ως ισχύει [«ο Νόμος»], που ειδικότερα περιλαμβάνουν:

•             Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ. 2, περ. α) του Νόμου.

•             Εισφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ στην Εταιρεία   Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ. 2, περ. α) του Νόμου.

•             Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους Μετόχους της (carve out).

Μετά από αίτηση,  σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ.3 του κν2190/1920, ως ισχύει, του μετόχου ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει το 17% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε., με θέμα την αναβολή της συζήτησης και λήψη απόφασης επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης της ΕΓΣ των μετόχων, ορίσθηκε ως μετ’ αναβολής ημερομηνία συνεδρίασης η 17.1.2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, όπως και η σημερινή ΕΓΣ. Η μετ’ αναβολής ΓΣ αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28α του κν2190/1920, ως ισχύει.

Για  το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : «Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ», σε σύνολο 177.201.880 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 152.027.946 ψήφισαν υπέρ (85,794%), 21.384.879 ψήφισαν κατά (12,068%) και 3.789.055 απείχαν (2,138%).

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form