Επενδυτικές Σχέσεις - 06.06.2017

Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.


Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 

                                              

Ανακοινώνεται από την εταιρία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (εφεξής ‘ΔΕΗ’) ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17ης Ιανουαρίου 2017 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 491.840.000 Ευρώ με αντίστοιχη μείωση της Ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,60 Ευρώ σε 2,48 Ευρώ και επιστροφή σε είδος αντί μετρητών μίας (1) μετοχής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (εφεξής ‘ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ’), πρώην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», ονομαστικής αξίας 2,12 Ευρώ εκάστη, προς μία (1) μετοχή της ΔΕΗ (εφεξής ‘εταιρική πράξη’).
Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 575.360.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,48 Ευρώ η κάθε μία.
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με την αριθ. 14638/06.02.2017 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 06.06.2017 ενημερώθηκε για την εν λόγω εταιρική πράξη.
Κατόπιν των ανωτέρω, από 15.06.2017 οι μετοχές της ΔΕΗ δεν ενσωματώνουν πλέον το δικαίωμα συμμετοχής στην εταιρική πράξη. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Δικαιούχοι της επιστροφής σε είδος είναι οι μέτοχοι της ΔΕΗ που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 16.06.2017 (record date).
Η ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της ΔΕΗ με τη νέα ονομαστική αξία Ευρώ 2,48 ανά μετοχή θα ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως αυτή θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΔΕΗ (τηλ. 210-5293207, κα Τσιάκα Χρυσούλα, Τομεάρχης Υπηρεσίας Ανακοινώσεων & Μετόχων, Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432).

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2017

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form